Prop. Prop/1892:2
angående för¬ ändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885
Prop. Prop/1892:3
angående af¬ skrifning af de å viss jord lwilande grundskatter m. m.
Prop. Prop/1892:4
om ändring i förordningen den 14 September 1883 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst
Prop. Prop/1892:5
angående upp¬ hörande af de enligt förordningen den 16 Maj 1884 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsafgifter af frälseegendomar och lotshemman
Prop. Prop/1892:6
angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och rote- ringsbesvären den 5 juni 1885
Prop. Prop/1892:7
angående med Frankrike afslutad konvention om delvis för¬ längning af de den 30 december 1881 afslutade handels- och sjö fartstraktater mellan de Förenade Rikena Sverige och Norge samt Frankrike
Prop. Prop/1892:8
angående ned¬ sättning under innevarande år i tullen å vissa slag af spanmål m. m.
Prop. Prop/1892:9
med förslag till ny tulltaxa rn. m.
Prop. Prop/1892:10
angående dispositionen af inflytande hyresinkomster från de till svenska kronans egendom i Konstantinopel hö¬ rande bodlägenheter
Prop. Prop/1892:11
med förslag till förordning angående ändrad lydelse af § 58 i förord¬ ningen om kommunalstyrelse på landet
Prop. Prop/1892:13
angående upplåtelse af kronomark till Arvidsjaurs kommun i Norrbottens län
Prop. Prop/1892:14
angående upplåtelse till Vesterås stad af vissa delar af krono¬ lägenheten Kungsängen
Prop. Prop/1892:15
angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter Johanna Kölder från Kopparbergs län
Prop. Prop/1892:16
angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter bergsmannen Per Gustaf Bergström från Sala stad
Prop. Prop/1892:17
rörande upplåtelse af kronolägenheten Stenbrottet i Stockholms län i och för uppförande derstädes af ett nytt centralfängelse för qvin- nor och ett nytt cellfängelse för nämnda län m. m.
Prop. Prop/1892:18
angående an¬ visande af medel till förbättrande af Uillstatens enskilda pensionsinrättnings ställning
Prop. Prop/1892:19
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till en del af danaarfvet efter aflidne målaremästaren Carl August Nilssons jemväl aftidna hustru Florentina Gustafva Stare
Prop. Prop/1892:20
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggning ar
Prop. Prop/1892:21
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 1 kap. 6 § giftermåls- balken
Prop. Prop/1892:22
angående ändrad lydelse af 53 § i Kongl. Maj-.ts förnyade nådiga stadga om skiftesverket i riket den 9 november 1866
Prop. Prop/1892:23
angående utsträck¬ ning af nämndemäns rätt till ersättning för biträde vid ransahnngar i brottmål
Prop. Prop/1892:25
angående öfver¬ låtande till Gejle stad af den så kallade Fredriks- skansholmen
Prop. Prop/1892:26
angående försäljning af åtskilliga kronan tillhöriga, till be¬ gagnande af artilleribatteriet i Hernösand upplåtna byggnader och lägenheter
Prop. Prop/1892:27
an¬ gående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1892:28
med förslag till ändrad lydelse af 6, 13, 15, 16, 22 och 28 §§ riks¬ dagsordningen
Prop. Prop/1892:29
angående afsön¬ dring af jord från här adshöfdingeb o stället 1 mantal Vassmolösa n:o 5 i Kalmar län
Prop. Prop/1892:30
angående pen¬ sion å allmänna indragningsstaten för adjunkten vid universitetet i Upsala L. Edman
Prop. Prop/1892:31
angående för¬ säljning af viss kronan tillhörig, i hufvudstaden belägen mark, samt om beredande af nytt kasernetablissement för lifgardet till häst m. m.
Prop. Prop/1892:32
angående upp¬ låtelse af kronomark till Gellivare kommun i Norrbot¬ tens län
Prop. Prop/1892:33
angående för¬ säljning till Åkers bruksegare af kronolägenheten Djekne- ängen i Södermanlands län
Prop. Prop/1892:34
angående upp¬ låtelse af vissa kronolägenheter till utvidgning af Up- lands regementes mötesplats
Prop. Prop/1892:35
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter sjömannen Nikolaus Alfred Österberg
Prop. Prop/1892:36
angående bere¬ dande af ålderdomsunderstöd åt lärare och lärarinnor vid småskolor och mindre folkskolor äfvensom icke ordi¬ narie lärare och lärarinnor vid folkskolor
Prop. Prop/1892:37
angående för¬ säljning af Kongl. Dramatiska Teatern och inköp för statsverkets räkning af fastigheten N:o 41 i qvarteret Blasieholmen
Prop. Prop/1892:38
angående an¬ ordnande af en förbättrad post- och personförbindelse mellan Sverige och kontinenten
Prop. Prop/1892:40
angående jord- afsöndring från Visingsö ekplantering
Prop. Prop/1892:41
angående utvidg¬ ning af undervisningen vid tekniska högskolan
Prop. Prop/1892:42
angående ändring för visst fall af gällande bestämmelser om aflöning och lönetillskott åt folkskolelärare
Prop. Prop/1892:43
angående anskaf¬ fande af undervisningsmateriel till dö f stumskolorna
Prop. Prop/1892:44
angående jord- aj'söndring från indragna, militiebostället Rorstatorp n:o 1 i Kronobergs län
Prop. Prop/1892:45
angående pen¬ sion å allmänna indragning sstaten åt provinsialläkaren i Piteå distrikt K. F. Willd
Prop. Prop/1892:46
angående vissa nybyggnader vid Piteå hospital
Prop. Prop/1892:47
angående byte af mark mellan kronan och Linköpings stad
Prop. Prop/1892:49
med förslag till lag angående sparbanker samt lag angående tillsyn å vissa s. k. folkbanker och med folkbanker jemförliga penningeinrättningar
Prop. Prop/1892:50
angående dis¬ positionen af Ottenby kungsladugård med underlydande
Prop. Prop/1892:51
angående pen¬ sion ä allmänna indragningsstaten åt aflidne landshöf- dingen i Blekinge län m. m. grefve N. H. R. B. Horns enka Ulrika Gustafva Charlotta Cornelia Horn, född Sjöcrona
Prop. Prop/1892:52
angående upplåtelse till Stockholms stad. af viss del af myntverkets tomt nås 1, 2 och 8 i qvarter et Bryggaren å Kungsholmen
Prop. Prop/1892:53
angående tillstånd för Ystad—Eslöfs jernvägsaktiebolag att till riksgälds- kontoret inbetala oguldna återstoden af ett bolaget be- viljadt lån
Prop. Prop/1892:54
med förslag till vissa ändringar i nådiga förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller destil¬ lerade spirituösa drycker den 31 december 1891
Prop. Prop/1892:55
angående ändring i nu gällande bestämmelser i fråga om de från marin¬ regementet till Blekinge bataljon öfverflyttade officerares pensionsrätt
Prop. Prop/1892:56
med förslag till ändrad lydelse af 1 § i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862
Prop. Prop/1892:57
angående pension å allmänna indragning sstaten åt aflidne f. d. öfversten och chefen för Skaraborgs regemente m. m. A. J. Wästfelts enka Louise So fe Wästfelt, född Geijer
Prop. Prop/1892:58
angående ändring i tiden för ekonomiska besigtning ars hållande
Prop. Prop/1892:59
med förslag till ändrad lydelse af §§ 52 och 59 i nådiga förordningen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst den 14 september 1883
Prop. Prop/1892:60
angående höjning i anslagen till beväringsmanskapets vapen- öfningar och till försvarsverket till lands i allmänhet eller arméförv ältning ens departement
Prop. Prop/1892:61
om anordnande i Vadstena af en asyl för sinnessjuke
Prop. Prop/1892:62
angående af¬ söndring af jord: från det Ottenby kungsladugård under¬ lydande hemmanet Prestorp n:o 2
Prop. Prop/1892:63
angående jord- afsöndring från indragna militiebostället Lönneberga n:o 1 i Kalmar län
Prop. Prop/1892:64
angående jord- afsöndring från Kungsörs kungsladugård i Vestmanlands län
Prop. Prop/1892:66
angående för¬ höjning af anslaget till sjöbeväringens vapenöfningar samt beklädnad och ersättning derför
Prop. Prop/1892:u1
angående för¬ bättrad härordning
Prop. Prop/1892:u2
angående för¬ ändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885
Prop. Prop/1892:u3
angående af¬ skrifning af de å viss jord hållande grundskatter m. in.
Prop. Prop/1892:u4
om ändring i förordningen den 3 Juni 1892 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst
Prop. Prop/1892:u5
angående upp¬ hörande af de enligt förordningen den 5 Oktober 188.9 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsaf gifter af frälseegendomar och lotshemman
Prop. Prop/1892:u6
angående be¬ räknande af viss andel af öfverskottet d statsreglerin- garne för år 1890 och föregående dr som en stats¬ verkets tillgång för år 1893
Prop. Prop/1892:u7
angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885
Prop. Prop/1892:u8
angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af före¬ slagna ändringar dels i värnpligtslagen den 5 juni 1885 dels i lagen angående lindring i rustnings- och r otering s- hesvären af samma dag
Prop. Prop/1892:u9
med förslag till förordning angående ändrad lydelse af § 58 i förord¬ ningen om kommunalstyrelse på landet