Prop. 1975:1
Regeringens proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1975/76
Prop. 1975:2
Regeringens proposition med förslag om tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1974/75
Prop. 1975:3
Regeringens skrivelse till riksdagen med redogörelse för behandlingen hos Kungl. Maj:t av riksdagens skrivelser
Prop. 1975:4
Regeringens skrivelse till riksdagen med kommittéberättelse 1975
Prop. 1975:5
Regeringens proposition om allmän folk- och bostadsräkning år 1975, m.m.
Prop. 1975:6
Regeringens proposition om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m.
Prop. 1975:7
Regeringens proposition om förvärv av aktier i AB Pripps Bryggerier
Prop. 1975:8
Regeringens proposition om följdlagstiftning med anledning av den nya regeringsformens bestämmelser om normgivning
Prop. 1975:9
Regeringens proposition om reformering av högskoleutbildningen m.m.
Prop. 1975:10
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken
Prop. 1975:11
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1916:312) angående ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik
Prop. 1975:12
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207), m.m.
Prop. 1975:13
Regeringens proposition om lokalradio och vissa andra rundradiofrågor
Prop. 1975:14
Regeringens proposition om statligt stöd till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, m.m.
Prop. 1975:15
Regeringens proposition med förslag till ändring i lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande
Prop. 1975:16
Regeringens proposition om ändrade regler för inbetalning av medel till arbetsmiljökonto och särskilt investeringskonto
Prop. 1975:17
Regeringens proposition angående meddelande av lokala sjötrafikföreskrifter
Prop. 1975:18
Regeringens proposition med förslag till steriliseringslag, m.m.
Prop. 1975:19
Regeringens proposition om lagstiftning om skydd mot avlyssning
Prop. 1975:20
Regeringens proposition om den statliga kulturpolitiken 2
Prop. 1975:21
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74), m.m.
Prop. 1975:22
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, m.m.
Prop. 1975:23
Regeringens proposition om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m.m.
Prop. 1975:24
Regeringens proposition om viss försöksverksamhet inom lärarutbildningen m.m.
Prop. 1975:25
Regeringens proposition angående riktlinjer för älgvården
Prop. 1975:26
Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m.
Prop. 1975:27
Regeringens proposition om ändring i vallagen (1972:620), m.m.
Prop. 1975:28
Regeringens proposition om ändring i lagen (1970:1028) om rikets mynt, m.m.
Prop. 1975:29
Regeringens proposition med förslag till ändringar i lagen (1938:274) om rätt till jakt och lagen (1950:596) om rätt till fiske
Prop. 1975:30
Regeringens proposition om enerighushållningen m.m.
Prop. 1975:31
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1972:820) om skatt på spel
Prop. 1975:32
Regeringens proposition om återvinning och omhändertagande av avfall
Prop. 1975:33
Regeringens proposition om anslag för budgetåret 1975/76 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Prop. 1975:34
Regeringens proposition om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvården
Prop. 1975:35
Regeringens proposition om ändringar i Iagstiftningen om utlämning för brott m.m.
Prop. 1975:36
Regeringens proposition om ändrade ersättningsregler inom sjukförsäkringen, m.m.
Prop. 1975:37
Regeringens proposition med förslag om nytt förmånssystem för värnpliktiga m.fl. och ändringar i familjebidragsförordningen (1946:99) m.m.
Prop. 1975:38
Regeringens proposition med förslag till lag om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktundersökning och brunnsborrning
Prop. 1975:39
förslag till lag om rätt för sammanslutningar av studerande eller anställda att utse ledamöter i styrelse eller annat organ vid läroanstalt
Prop. 1975:40
Regeringens proposition om kommunal konsumentpolitisk verksamhet m.m.
Prop. 1975:41
Regeringens proposition om inrättande av handelsprocedurrådet m.m.
Prop. 1975:42
Regeringens proposition om Sveriges anslutning till avtalet om ett internationellt energiprogram, m.m.
Prop. 1975:43
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Prop. 1975:44
Regeringens proposition om stödåtgärder på fiskets område, m.m.
Prop. 1975:45
Regeringens proposition om riktlinjer för arbetsmarknadsutbildningen
Prop. 1975:46
Regeringens proposition om planering och samordning av samhällets insatser för rekreation och turism
Prop. 1975:47
Regeringens proposition om inrättande och finansiering av Sveriges turistråd, m.m.
Prop. 1975:48
Regeringens proposition med förslag till ändrade regler för beskattning av samfälligheter, m.m.
Prop. 1975:49
om godkännande av konsortialavtal mellan staten samt Ångpanneföreningen och Tekniska Röntgencentralen AB om samarbete
Prop. 1975:50
Regeringens proposition med förslag till transplantationslag, m.m.
Prop. 1975:51
Regeringens proposition om extra bidrag till kommuner och landstingskommuner
Prop. 1975:52
Regeringens propositon med förslag till lag om tillfällig handel
Prop. 1975:53
Regeringens proposition om produktionen av jäst
Prop. 1975:54
Regeringens proposition om prisutjämning på vissa varor som innehåller socker, m.m.
Prop. 1975:55
Regeringens proposition om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1975:56
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1946:324) om skogsvårdsavgift
Prop. 1975:57
Regeringens proposition om ett nytt system för automatisk databehandling inom folkbokförings- och beskattningsområdet
Prop. 1975:58
Regeringens proposition om ändring i fråga om den skattemässiga behandlingen av vissa gruppsjukförsäkringar
Prop. 1975:59
Regeringens proposition om 1976 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet m.m.
Prop. 1975:60
Regeringens proposition om fortsatt garanti till Aktiebolaget Aerotransport
Prop. 1975:61
Regeringens proposition om vissa anslag ur kyrkofonden, m.m.
Prop. 1975:62
Regeringens proposition om kilometerskatt för vissa släpvagnar, m.m.
Prop. 1975:63
Regeringens proposition med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1974 vid dess femtionionde sammanträde fattade beslut
Prop. 1975:64
Regeringens skrivelse med återkallelse av proposition nr 2 i viss del
Prop. 1975:65
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m.
Prop. 1975:66
Regeringens proposition om vissa stimulansåtgärder för arbetsmiljöförbättringar
Prop. 1975:67
Regeringens proposition om lag om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.
Prop. 1975:68
Regeringens proposition om ändringar i sjölagen (1891:35 s.1), m.m.
Prop. 1975:69
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969:36) om telefonavlyssning vid förundersökning angående grovt narkotikabrott m.m.
Prop. 1975:70
Regeringens proposition med förslag till lag om sambruksföreningar, m.m.
Prop. 1975:71
med förslag till godkännande av konventionen om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer
Prop. 1975:72
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1973:162) om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund
Prop. 1975:73
Regeringens proposition om vissa ändringar i banklagstiftningen m.m.
Prop. 1975:74
Regeringens proposition med förslag om grundutbildning av värnpliktig medicinalpersonal
Prop. 1975:75
Regeringens proposition om vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret
Prop. 1975:76
Regeringens proposition med förslag till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter till föreningar, samfälligheter och stiftelser
Prop. 1975:77
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i tulltaxan (1971:920)
Prop. 1975:78
Regeringens proposition om lagstiftning angående ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet, m.m.
Prop. 1975:79
Regeringens proposition om överenskommelse angående akademiska sjukhuset i Uppsala, m.m.
Prop. 1975:80
Regeringens proposition med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1975/76
Prop. 1975:81
Regeringens proposition om ny organisation för luftfartsverket, m.m.
Prop. 1975:82
Regeringens proposition om ändringar i valutalagstiftningen, m.m.
Prop. 1975:83
Regeringens proposition med förslag till ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
Prop. 1975:84
Regeringens proposition om kommunal biståndsverksamhet
Prop. 1975:85
Regeringens proposition med försIag om tilläggsstat III till riksstaten för budgetåret 1974/75
Prop. 1975:86
Regeringens proposition om viss avdragsrätt vid inkomsttaxeringen för kostnader för arbetskläder
Prop. 1975:87
Regeringens proposition om riktlinjer för ändrad skatteadministration och taxering i första instans, m.m.
Prop. 1975:88
Regeringens skrivelse med överlämnande av årsredovisning för statsföretag AB
Prop. 1975:89
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Prop. 1975:90
Regeringens proposition om ökning av den statliga garantin för Sveriges investeringsbank AB:s förpliktelser
Prop. 1975:91
Regeringens proposition med förslag till lagar om förbud mot spridning och utförsel av kart- och bildmaterial
Prop. 1975:92
Regeringens proposition om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m.
Prop. 1975:93
Regeringens proposition om medel för det nordiska ministerrådssekretariatet i Oslo
Prop. 1975:94
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1975:95
Regeringens proposition om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar
Prop. 1975:96
Regeringens proposition om ändring i lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister
Prop. 1975:97
Regeringens proposition angående rörlig pensionsålder m.m.;beslutad den 13 mars 1975
Prop. 1975:98
Regeringens proposition om skatteplikt för vissa studiebidrag, m.m.
Prop. 1975:99
Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen (1972:123) om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luften
Prop. 1975:100
Regeringens proposition med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1975/76, m.m.(kompletteringsproposition)
Prop. 1975:101
Regeringens proposition om nytt valsystem vid landstingsval, m.m.
Prop. 1975:102
Regeringens proposition med förslag till räntelag m.m.
Prop. 1975:103
Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag, m.m.
Prop. 1975:104
Regeringens proposition med förslag till ny bokföringslag m.m.
Prop. 1975:105
Regeringens proposition om godkännande av avtal om verksamheten vid Hermods stiftelse
Prop. 1975:106
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken
Prop. 1975:107
Regeringens proposition angående föreskrifter om avgifter hos byggnadsnämnd
Prop. 1975:108
Regeringens proposition om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen (1954:521)
Prop. 1975:109
Regeringens proposition med förslag om rätt till tilläggspension och sjömanspension för entreprenöranställda på svenska handelsfartyg, m. m
Prop. 1975:110
Regeringens proposition om verksamheten vid Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB