Prop. 2000/01:1
Budgetpropositionen för 2001
Prop. 2000/01:3
Forskning och förnyelse
Prop. 2000/01:5
Personlig assistans till personer över 65 år
Prop. 2000/01:6
Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Prop. 2000/01:7
Förenklad skattedeklaration
Prop. 2000/01:8
Ny socialavgiftslag
Prop. 2000/01:9
Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden
Prop. 2000/01:10
Finansiering av marknadskontroll av radio-och teleterminalutrustning
Prop. 2000/01:11
Utfärdande och återkallelse av F-skattesedel
Prop. 2000/01:12
Beskattning av utländska nyckelpersoner
Prop. 2000/01:13
Ändringar i patentlagen m.m.
Prop. 2000/01:14
Vissa frågor om AP-fonderna
Prop. 2000/01:16
Vissa ålderspensionsfrågor, m.m.
Prop. 2000/01:18
Förlängd giltighetstid för registrering av revisionsbolag
Prop. 2000/01:19
Bättre förutsättningar för värdepapperisering
Prop. 2000/01:20
Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador
Prop. 2000/01:21
Ansvaret för inregistreringar av bouppteckningar och för arvsbeskattning, m.m.
Prop. 2000/01:22
Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget, m.m.
Prop. 2000/01:23
Sänkt mervärdesskatt på tillträde till djurparker m.m.
Prop. 2000/01:24
Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
Prop. 2000/01:26
Bostadsförsörjningsfrågor m.m.
Prop. 2000/01:27
En ny statistiklagstiftning
Prop. 2000/01:29
Lag om järnvägssystem för höghastighetståg
Prop. 2000/01:30
Inkomstskatteregler vid ändrad skattskyldighet till mervärdesskatt
Prop. 2000/01:31
Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m.
Prop. 2000/01:32
Säkerhetskontroll i domstol
Prop. 2000/01:33
Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution
Prop. 2000/01:34
Talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
Prop. 2000/01:35
Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m.
Prop. 2000/01:36
Sjukhus med vinstsyfte
Prop. 2000/01:39
Svenskt medlemskap i Interamerikanska investeringsbolaget
Prop. 2000/01:40
Penningförfalskning m.m.
Prop. 2000/01:42
Kommuner och landsting i internationell samverkan
Prop. 2000/01:43
Ändringar i Atomansvarighetslagen
Prop. 2000/01:44
Föräldraförsäkring och föräldraledighet
Prop. 2000/01:45
Godkännande av rådsbeslut om ändring av systemet för gemenskapernas egna medel
Prop. 2000/01:47
Ändringar i bilskrotningslagen
Prop. 2000/01:48
Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser
Prop. 2000/01:49
Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin
Prop. 2000/01:50
Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet
Prop. 2000/01:53
Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m.
Prop. 2000/01:54
Behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Prop. 2000/01:55
Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan. Ett avtal inom sju sektorer
Prop. 2000/01:56
Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m.
Prop. 2000/01:57
Sammanhållen rovdjurspolitik
Prop. 2000/01:58
Sveriges antagande av rambeslut om penningtvätt m.m.
Prop. 2000/01:60
Ändringar i lagen om provtagning på djur, m.m.
Prop. 2000/01:61
Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart
Prop. 2000/01:63
Kvalificerad yrkesutbildning
Prop. 2000/01:65
Kemikaliestrategi för giftfri miljö
Prop. 2000/01:67
Stiftelselagen - undantag från viss tillsyn
Prop. 2000/01:68
Ersättning för ideell skada
Prop. 2000/01:69
En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen
Prop. 2000/01:70
Automatisk balansering av ålderpensionssystemet
Prop. 2000/01:71
Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar
Prop. 2000/01:72
Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen
Prop. 2000/01:74
Ändringar i telelagen, 1993:597, avseende nummerportabilitet
Prop. 2000/01:76
Från anstalt till frihet
Prop. 2000/01:77
Integrering av verksamheter inom politikområdet Skydd mot olyckor
Prop. 2000/01:78
Rätt att arbeta till 67 års ålder
Prop. 2000/01:79
Stöd till brottsoffer
Prop. 2000/01:80
Ny socialtjänstlag m.m.
Prop. 2000/01:81
Omskärelse av pojkar
Prop. 2000/01:82
Söderåsens nationalpark
Prop. 2000/01:83
Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning
Prop. 2000/01:84
Kommunal uppdragsverksamhet
Prop. 2000/01:85
Förberedelse till brott
Prop. 2000/01:86
Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention om bekämpande av bombattentat av terrorister
Prop. 2000/01:87
Revisors yttrande om apportegendom m.m.
Prop. 2000/01:88
Inskrivning enligt lagen (1984:649) om företagshypotek och sjöfartsregisterärenden
Prop. 2000/01:89
Beskattningen av anställda ombord på färjor mellan Sverige och Danmark
Prop. 2000/01:91
Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
Prop. 2000/01:92
7 kap. rättegångsbalken
Prop. 2000/01:93
ILO:s konvention och rekommendation om de värsta formerna av barnarbete m.m.
Prop. 2000/01:94
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005
Prop. 2000/01:96
Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension
Prop. 2000/01:97
Vissa ändringar i alkohollagen
Prop. 2000/01:98
Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, m.m.
Prop. 2000/01:99
Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter
Prop. 2000/01:100
2001 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2000/01:105
Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
Prop. 2000/01:106
Diskonteringsränta vid beräkning av livförsäkringsavsättningar
Prop. 2000/01:107
Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor
Prop. 2000/01:108
Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m.
Prop. 2000/01:109
Skadelidandes rätt att ta del av uppgifter ur nedlagda förundersökningar, m.m.
Prop. 2000/01:110
Förhandsbesked i punktskattefrågor, m.m.
Prop. 2000/01:111
Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer
Prop. 2000/01:113
Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m.
Prop. 2000/01:115
Asylsökande barns skolgång m.m.
Prop. 2000/01:116
Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag
Prop. 2000/01:117
Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m.
Prop. 2000/01:118
Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt m.m.
Prop. 2000/01:119
Europa i omvandling Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa
Prop. 2000/01:121
Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m.
Prop. 2000/01:122
Sveriges tillträde till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
Prop. 2000/01:123
Vissa ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister och lagen om Forskarskattenämnden
Prop. 2000/01:124
Förändring av aktiestrukturen i SAS
Prop. 2000/01:126
Behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Prop. 2000/01:127
Sjöfartsstöd
Prop. 2000/01:128
Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel
Prop. 2000/01:129
Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen,
Prop. 2000/01:130
Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier
Prop. 2000/01:132
Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område
Prop. 2000/01:133
Tillträde till andra tilläggsprotokollet till bedrägerikonventionen
Prop. 2000/01:134
Underhåll till barn som fyllt 18 år
Prop. 2000/01:135
Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005
Prop. 2000/01:136
Äldreförsörjningsstöd
Prop. 2000/01:137
Åtgärder för förbättrad fartygssäkerhet
Prop. 2000/01:138
Överföring av fastighetstillbehör
Prop. 2000/01:139
Åtgärder mot förorening från fartyg
Prop. 2000/01:140
Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Prop. 2000/01:141
Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m.
Prop. 2000/01:144
Skatten på vin
Prop. 2000/01:146
Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet
Prop. 2000/01:147
Offentliganställdas bisysslor
Prop. 2000/01:148
Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden
Prop. 2000/01:149
Avgifter inom äldre- och handikappomsorg
Prop. 2000/01:150
Likvidation av aktiebolag m.m.