Dir. 2007:1
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2007:2
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2007:3
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2007:4
Tilläggsdirektiv till JämStöd, utredningen
Dir. 2007:5
Kustbevakningens befogenheter
Dir. 2007:6
Översyn av bestämmelserna om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Dir. 2007:7
Tilläggsdirektiv till Folkrörelseutredningen
Dir. 2007:9
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2007:10
Anslutning av anläggningar för förnybar
Dir. 2007:11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2007:12
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2007:13
En starkare företagsinteckning
Dir. 2007:14
Utredning om ratificering av den
Dir. 2007:15
Återinkallande av 2005 års katastrofkommission
Dir. 2007:16
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2007:17
Språklag
Dir. 2007:21
Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn
Dir. 2007:22
Koordinator för museisektorn
Dir. 2007:23
Förbättrade möjligheter för den enskilde att
Dir. 2007:24
Direktiv för översyn av tillsynen inom
Dir. 2007:27
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2007:28
Översyn av myndighetsstrukturen inom skolväsendet m.m.
Dir. 2007:29
Samordnat insolvensförfarande
Dir. 2007:30
Översyn av svensk kemikalielagstiftning
Dir. 2007:31
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2007:32
En fristående vuxenutbildning
Dir. 2007:34
Avveckling av Integrationsverket
Dir. 2007:35
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2007:36
Förutsättningar för att ombilda Statens väg-
Dir. 2007:37
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2007:38
Fritt val inom äldre- och
Dir. 2007:39
Utredning av den kliniska forskningens behov och villkor samt förslag till åtgärdsplan
Dir. 2007:40
Fördjupad prövning av Naturvårdsverkets
Dir. 2007:41
Tilläggsdirektiv till Byggkommittén
Dir. 2007:43
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2007:44
Tilläggsdirektiv till Studiestödsdatautredningen (U 2006:10)
Dir. 2007:45
Statens ansvar för att bistå svenskar vid
Dir. 2007:47
Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för
Dir. 2007:48
Skärpt syn på allvarliga våldsbrott m.m.
Dir. 2007:49
Avveckling av kår- och nationsobligatoriet
Dir. 2007:50
Utredning om införandet av en yrkeshögskola
Dir. 2007:51
Tilläggsdirektiv till utredningen Kvinnor
Dir. 2007:52
Effektiva insatser och incitament för
Dir. 2007:54
Översyn av vissa frågor om skyddet för
Dir. 2007:55
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2007:56
Identitetskort för personer som inte har
Dir. 2007:58
Tilläggsdirektiv till 2005 års
Dir. 2007:59
Parlamentarisk beredning för översyn av
Dir. 2007:61
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en
Dir. 2007:62
Tilläggsdirektiv till IT-förfalsknings-
Dir. 2007:63
Tilläggsdirektiv till Delegationen om
Dir. 2007:64
Förutsättningar för att ombilda vissa
Dir. 2007:66
Utvärdering av AB Svenska Spels tillstånd
Dir. 2007:67
Tilläggsdirektiv till Havsmiljöutredningen
Dir. 2007:69
Tilläggsdirektiv till utredningen om den
Dir. 2007:70
Tilläggsdirektiv till Utredning om en stärkt
Dir. 2007:71
Radio och TV i allmänhetens tjänst
Dir. 2007:73
Tilläggsdirektiv till Utredningen om allmännyttans villkor
Dir. 2007:74
Tilläggsdirektiv till Ärendeutredningen (Ju
Dir. 2007:75
Förlängd utredningstid för Utredningen om
Dir. 2007:76
Tilläggsdirektiv till Tryck- och
Dir. 2007:77
Översyn av villkor för kommersiell radio
Dir. 2007:78
Ytterligare förenklingar av redovisnings-
Dir. 2007:80
Utbildningsinspektionens framtida inriktning och utformning
Dir. 2007:81
Tilläggsdirektiv till Resursutredningen (U 2004:03)
Dir. 2007:82
Tilläggsdirektiv till utredningen om befattningsstruktur vid universitet och högskolor (U 2006:08)
Dir. 2007:84
Tilläggsdirektiv till LSS-kommittén (S 2004:06)
Dir. 2007:85
Tilläggsdirektiv till Utredningen om långa
Dir. 2007:86
Tilläggsdirektiv till utredningen om re-
Dir. 2007:87
Översyn av bestämmelserna om förvärv och
Dir. 2007:88
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2007:89
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2007:90
S 2007:07 Patientens rätt i vården
Dir. 2007:91
Nya former för stöd till
Dir. 2007:93
Förtroende och kvalitet i domstolarna
Dir. 2007:98
Tilläggsdirektiv till IT-
Dir. 2007:99
Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer
Dir. 2007:101
Den svenska exportens utveckling
Dir. 2007:102
Utvärdering av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering
Dir. 2007:103
En ny lärarutbildning
Dir. 2007:104
Kommittédirektiv: Översyn av bestämmelserna om skattelättnader för hushållstjänster
Dir. 2007:105
Inrättandet av en trafikinspektions-
Dir. 2007:107
Elektroniskt kungörande av författningar
Dir. 2007:109
Tilläggsdirektiv till LSS-kommittén (S 2004:06)
Dir. 2007:110
S 2007:10 En nationell cancerstrategi för framtiden
Dir. 2007:111
Radiofrekvensanvändning och elektronisk
Dir. 2007:112
Inrättande av Säkerhets- och
Dir. 2007:113
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2007:114
Tilläggsdirektiv till Delegationen för
Dir. 2007:117
Tilläggsdirektiv till Lärarutredningen - om behörighet och auktorisation (U 2006:07)
Dir. 2007:118
Bredband i små orter och på landsbygd
Dir. 2007:119
Utvärdering av instans- och
Dir. 2007:120
Insyn och sekretess inom vissa delar av rättsväsendet, m.m.
Dir. 2007:121
Tilläggsdirektiv till Yrkeshögskoleutredningen (U 2007:07)
Dir. 2007:122
Tilläggsdirektiv till Skolmyndighetsutredningen (U 2007:03)
Dir. 2007:124
Tilläggsdirektiv till utredningen om den
Dir. 2007:125
En ny fiskelagstiftning
Dir. 2007:126
Behandling av personuppgifter inom åkla-
Dir. 2007:127
S 2007:11 Översyn av alkohollagen
Dir. 2007:128
Tilläggsdirektiv till 2007 års
Dir. 2007:129
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2007:130
Dir:2007:130
Dir. 2007:131
Integration i de gröna näringarna och i
Dir. 2007:132
Ett enklare aktiebolag
Dir. 2007:135
En ny myndighet med samlat ansvar för
Dir. 2007:136
Översyn av vissa frågor i plan- och bygglagstiftningen
Dir. 2007:137
Tilläggsdirektiv till Straffnivåutredningen
Dir. 2007:138
Utredning av administration, organisering
Dir. 2007:139
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2007:140
Inrättande av en ny myndighet för tillsyn av
Dir. 2007:141
Tilläggsdirektiv till Utredningen
Dir. 2007:142
Kommitté
Dir. 2007:144
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2007:145
Ökad konkurrens på marknaden för
Dir. 2007:149
Tilläggsdirektiv till Utredningen fritt val
Dir. 2007:151
Översyn av de särskilda bestämmelser som
Dir. 2007:152
Tilläggsdirektiv till Utredningen om det framtida huvudmannaskapet för företagshälsovårdsutbildningen m.m. (S 2007:01)
Dir. 2007:156
Tilläggsdirektiv till utredning om trygghets-
Dir. 2007:157
Alkolås till rattfyllerister samt vissa andra körkortsfrågor
Dir. 2007:161
S 2007:13 Socialt råd
Dir. 2007:162
Översyn av semesterlagen i förenklingssyfte
Dir. 2007:164
Tilläggsdirektiv till utredningen Lika villkor för offentliga och fristående skolor (U 2007:05)
Dir. 2007:165
Tilläggsdirektiv till Skatteförfarandeutredningen
Dir. 2007:166
Myndighetsstrukturen inom
Dir. 2007:167
Tilläggsdirektiv till Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård inom den sociala
Dir. 2007:168
S 2007:14 Översyn av bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1990:52
Dir. 2007:169
Statliga finansieringsinsatser för nya, små
Dir. 2007:170
Framtiden för ett ekonomiskt och
Dir. 2007:171
Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07)
Dir. 2007:172
Översyn av mottagandet av asylsökande
Dir. 2007:175
Översyn av lagstiftningen om smittsamma djursjukdomar m.m.
Dir. 2007:178
Avveckling av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Dir. 2007:179
Tilläggsdirektiv till den parlamentariska
Dir. 2007:180
Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritt
Dir. 2007:182
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2007:183
S 2007:15 Översyn av aktivitetsersättning
Dir. 2007:184
Tilläggsdirektiv till