SOU 2013:1
Förändrad hantering av importmoms
SOU 2013:2
Patientlag - Delbetänkande av Patientmaktsutredningen
SOU 2013:3
Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon
SOU 2013:4
Tillstånd och medling
SOU 2013:5
Djurhållning och miljön - hantering av risker och möjligheter med stallgödsel, SOU 2013:5
SOU 2013:6
Att förebygga och hantera finansiella kriser
SOU 2013:7
Skärpningar i vapenlagstiftningen
SOU 2013:8
Den svenska veteranpolitiken
SOU 2013:9
Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning
SOU 2013:10
Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar
SOU 2013:11
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013
SOU 2013:12
Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling
SOU 2013:13
Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun
SOU 2013:14
En översyn inom Sevesoområdet - förslag till en förstärkt organisation för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
SOU 2013:15
För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning
SOU 2013:16
Effektivare konkurrenstillsyn
SOU 2013:17
Brottmålsprocessen
SOU 2013:18
Regeringsbeslut av ett statsråd - SRÄ
SOU 2013:19
Mera glädje för pengarna
SOU 2013:20
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet
SOU 2013:21
Internationell straffverkställighet
SOU 2013:22
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - samordning och digital samverkan
SOU 2013:23
Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna
SOU 2013:24
E-röstning och andra valfrågor
SOU 2013:25
Åtgärder för ett längre arbetsliv
SOU 2013:26
Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan
SOU 2013:27
Vissa frågor om gode män och förvaltare
SOU 2013:28
Försäkring på transportområdet i krig och kris
SOU 2013:29
Det svenska medborgarskapet (sammanfattning på engelska)
SOU 2013:29
Det svenska medborgarskapet (lättläst)
SOU 2013:29
Det svenska medborgarskapet
SOU 2013:30
Det tar tid - om effekter av skolpolitiska reformer
SOU 2013:31
En digital agenda i människans tjänst - Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter
SOU 2013:32
Budgetramverket - uppfyller det EU:s direktiv?
SOU 2013:33
En myndighet för alarmering
SOU 2013:34
En effektivare plan- och bygglovsprocess
SOU 2013:35
En ny lag om personnamn
SOU 2013:36
Disciplinansvar i ett reformerat försvar
SOU 2013:37
Begripliga beslut på migrationsområdet
SOU 2013:38
Vad bör straffas?
SOU 2013:39
Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet
SOU 2013:40
Att tänka nytt för att göra nytta - om perspektivskiften i offentlig verksamhet
SOU 2013:41
Förskolegaranti
SOU 2013:42
Tillsyn över polisen
SOU 2013:43
Långsiktigt hållbar markanvändning - del 1
SOU 2013:44
Ansvarsfull hälso- och sjukvård
SOU 2013:45
Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga
SOU 2013:46
Beskattning av mikroproducerad el m.m.
SOU 2013:47
Effektivare bredbandsstöd
SOU 2013:48
Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet
SOU 2013:49
Nämndemannauppdraget - breddad rekrytering och kvalificerad medverkan
SOU 2013:50
En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak
SOU 2013:51
Skydd för geografisk information
SOU 2013:52
Moderniserad studiehjälp
SOU 2013:53
Privata utförare - kontroll och insyn
SOU 2013:54
Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser
SOU 2013:55
Statens kulturfastigheter - urval och förvaltning för framtiden
SOU 2013:56
Friskolorna i samhället
SOU 2013:57
Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet
SOU 2013:58
Lättläst
SOU 2013:59
Ersättning vid rådighetsinskränkningar
SOU 2013:60
Åtgärder för samexistens mellan människa och varg
SOU 2013:61
Försvarsfastigheter i framtiden
SOU 2013:62
Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet
SOU 2013:63
Verkställighet av utländska domar och beslut - en ny Bryssel I-förordning m.m.
SOU 2013:64
Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen
SOU 2013:65
Förstärkta kapitaltäckningsregler
SOU 2013:66
Översyn av det statliga stödet till dagspressen
SOU 2013:67
Flygbuller och bostadsbyggande
SOU 2013:68
Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster
SOU 2013:69
Ny tid ny prövning - förslag till ändrade vattenrättsliga regler
SOU 2013:70
Säker utveckling! - Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial
SOU 2013:71
Viltmyndigheten - jakt och viltförvaltning i en ny tid
SOU 2013:72
Ut ur skuldfällan
SOU 2013:73
En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur
SOU 2013:74
Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan
SOU 2013:75
Organisering av framtidens e-förvaltning
SOU 2013:76
Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning
SOU 2013:77
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – IT-standardisering inom socialtjänsten
SOU 2013:78
Överskuldsättning i kreditsamhället?
SOU 2013:79
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
SOU 2013:80
Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
SOU 2013:81
När vi bryr oss - förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism
SOU 2013:82
Begravning – återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats
SOU 2013:83
En enkel till framtiden? Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation
SOU 2013:84
Fossilfrihet på väg
SOU 2013:85
Stärkt straffrättsligt skydd för egendom
SOU 2013:86
Luftförsvarsutredningen 2040 Omvärldsbeskrivningar (delbetänkande)
SOU 2013:87
Starka tillsammans