Prop. Prop/1897:1
angående statsverkets tillstånd och behof
Prop. Prop/1897:3
angående disposi¬ tion af förra militieb o stället 1\ mantal Asmundgården n:o 1 i Jemtlands län
Prop. Prop/1897:4
med förslag till förordning angående skyddskoppympningen i riket
Prop. Prop/1897:5
angående bere¬ dande af lånemedel till fortsatt utveckling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1897:6
med förslag till lag angående bevisning inför rätta, lag angående ändrad lydelse af 5 kap. 1 § ärfdabalken, lag angående ändring i 14 kap. jordabalken, lag angående ändring i förordningen angående handelsböcker och handelsräkningar den 4 maj 1855 och lag om ändrad lydelse af 9 § i förordningen angående ändring i vissa fall af gällande bestämmelser om häradsting den 17 maj 1872
Prop. Prop/1897:7
med förslag till lag angående Kongl. Maj:ts högsta domstols tjenstgöring på af delningar
Prop. Prop/1897:8
med förslag till lag om ändring i vissa delar af lagen angående eganderätt till skrift den 10 augusti 1877
Prop. Prop/1897:9
med förslag till lag om skydd för vissa mönster och modeller
Prop. Prop/1897:10
med förslag till lag för Sveriges riksbank
Prop. Prop/1897:11
angående anslag till reseunderstöd åt arbetare för besökande af 1897 års allmänna konst- och industriutställning i Stockholm
Prop. Prop/1897:12
angående upplå¬ telse till staden Sundsvall af viss, statens jernvägar till¬ hörig mark
Prop. Prop/1897:14
angående beviljande aj vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar
Prop. Prop/1897:15
med förslag till lag om beräkning i vissa fall af tid, som af ses iförord¬ ningen angående patent, i lagen om skgdd, för varu¬ märken och i lagen om skydd för vissa mönster och mo¬ deller
Prop. Prop/1897:16
med förslag till lag om ändring i vissa delar af förordningen angående patent den 16 maj 1884
Prop. Prop/1897:17
med förslag till lag angående ändring i vissa delar af lagen om skydd för varumärken den 5 juli 1884
Prop. Prop/1897:21
med förslag till lag om ändrad lydelse af §§ 2 och 5 i förordningen angående allmänt kyrkomöte den 16 november 1863
Prop. Prop/1897:22
angående upp¬ låtelse af mark från förra militiebostället 3/8 mantal n;o 3 Sunnanå eller Strömshohn för en vattenledning till Skellefteå stad
Prop. Prop/1897:23
angående försälj¬ ning af den kronan såsom danaarf tillfallna lägenheten Lilla Hyddan å Örebro stads område
Prop. Prop/1897:24
angående försälj¬ ning af två under förra militiebostället Tuna n:o 1 om 5 ?/s mantal i Östergötlands län lydande lägenheter
Prop. Prop/1897:26
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter enkan Anna Kristina Lindblom
Prop. Prop/1897:27
angående löne¬ reglering för personalen vid statens jernvägar
Prop. Prop/1897:28
med. förslag till lag med vissa bestämmelser om riksbankens sedelutgifnings- rätt, sa ock angående forum för riksbanken, till ansvarig¬ hetslag för fullmäktige i riksbanken samt till ansvarighets¬ lag för ledamöter i styrelserna vid riksbankens afdelnings- kontor
Prop. Prop/1897:29
med förslag till ny förordning angående bevillning af fast egendom samt af inkomst
Prop. Prop/1897:30
med förslag till lag, innefattande särskilda bestämmelser om jernvägs- aktiebolag
Prop. Prop/1897:31
med förslag till checklag, till lag angående ändrad lydelse af 12 § ut- sökningslagen och till lag angående ändrad lydelse af 10 § 4 mom. i förordningen om nya utsökningslagens infö¬ rande och hvad i afseende derå iakttagas skall den 10 augusti 1877
Prop. Prop/1897:32
angående statsbidrag för utrotande af ollonborrar
Prop. Prop/1897:33
med förslag till lag angående rätt att efterbilda konstverk
Prop. Prop/1897:34
med förslag till lag angående rätt att återgifva fotografisk bild
Prop. Prop/1897:35
med förslag till förändrad lydelse af 11 § 2 mom. i nådiga förord¬ ningen angående allmänt ordnande af pr ester skåpets in¬ komster den 11 juli 1862
Prop. Prop/1897:36
angående dis¬ position af en del till kronoparker afsätta områden inom Kristianstads län
Prop. Prop/1897:37
med förslag till lag angående vapenöfning för utrönande af härens Jcrigsberedskap
Prop. Prop/1897:38
angående dagaflöning åt värnpligtig vid tjenstgöring i visst fall under år 1898
Prop. Prop/1897:39
angående portionsersättning till underofficerare och civilmilitära personer af motsvarande rang vid armén
Prop. Prop/1897:40
angående rätt för Kongl. Maj:t att för inköp af skogbärande eller till skogs- börd tjenlig mark disponera köpeskillingarna för vissa kronoegendomar
Prop. Prop/1897:41
i fråga om öfver¬ låtande å Carlskrona stad af kronans vattenledning der¬ städes jemte dertill hörande vattenfall, fastigheter och byggnader m. m.
Prop. Prop/1897:43
angående ändring i bestämmelserna rörande ett Uddevalla—Veners- borg—Herr ljung a jemn äg saktiebolag beviljadt statslån
Prop. Prop/1897:44
angående för¬ säljning af kongl. dramatiska teatern och inköp för statsverkets räkning af fastigheten n:o 41 i qvarteret Blasieholmen i Stockholm
Prop. Prop/1897:45
om ändring af § 4 i nådiga förordningen angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter den 2 december 1892
Prop. Prop/1897:46
angående jernväg sanläggningar för statens räkning
Prop. Prop/1897:47
angående byte af mark mellan kronan och Vesterviks stad
Prop. Prop/1897:48
angående försäljning af tre till förra hospitalshemmanet 5/8 mantal Stäfvie n:o 19 i Malmöhus län hörande lägenheter
Prop. Prop/1897:49
angående för¬ säljning till Fridafors fabriks aktiebolag af ett område af förra här adshöfdingeb o stället 1 mantal Karsahult n:o 1 i Kronobergs län
Prop. Prop/1897:50
angående för¬ bättring af hamnen vid Stora Rör å Öland
Prop. Prop/1897:51
angående tilläggs¬ pensioner åt viss personal vid värfvade arméns disciplin- kompani efter kompaniets upplösning
Prop. Prop/1897:52
angående godkännande af ett med Malmö stad ingånget aftal m, m.
Prop. Prop/1897:53
med förslag till förändrade bestämmelser angående förn ältning sbidrag till sjukkassor
Prop. Prop/1897:54
angående anslag till verkställande af undersökning för anläggning af statsbana från Gellivare till norska gränsen
Prop. Prop/1897:55
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter förre arren- datorn Erik Gustaf Lindberg
Prop. Prop/1897:56
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter Karl Oskar Hedblad
Prop. Prop/1897:57
angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter drängen Karl Gustaf Karlström
Prop. Prop/1897:58
angående försälj¬ ning till Hvetlanda bysamhälle af viss del utaf förra häradshöfdingebostället 1 mantal Hvetlanda Thomas- och Kullagården n:ris 4 och 6 i Jönköpings län
Prop. Prop/1897:60
angående jorda/söndring från förra regementschef sbostället Tegna- holm, Rf mantal, i Tegnaby socken och Konga härad af Kronobergs län till utvidgning af skolhusplan
Prop. Prop/1897:61
med för¬ slag till lag angående ändrad lydelse af § 4 i lagen den 24 maj 1895, angående anskaffande af hästar och fordon för krigsmagtens ställande på krigsfot
Prop. Prop/1897:62
om anvisande af medel till förekommande och hämmande af tuberkelsjuk- domar hos nötkreaturen
Prop. Prop/1897:63
angående med Ryssland af slutad konvention om samfäldt brukande af svenska och ryska kronornas laxfiske i Torneå eif
Prop. Prop/1897:65
angående för¬ säljning till Vexiö stad af mark hörande till förra landshöfdingebostället Kronobergs kungsgård n:o 1 om 3 mantal i Kronobergs län
Prop. Prop/1897:66
med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge
Prop. Prop/1897:67
angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften
Prop. Prop/1897:68
rörande deklaration med Frankrike angående ordnande af de Förenade Rikenas traktatförhållanden med regentskap et Tunis