SOU 2018:1
Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld
SOU 2018:2
Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner
SOU 2018:3
En strategisk agenda för internationalisering
SOU 2018:4
Framtidens biobanker
SOU 2018:5
Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet
SOU 2018:6
Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott
SOU 2018:7
Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov
SOU 2018:8
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018
SOU 2018:9
Delbetänkande - Ökad trygghet för studerande som blir sjuka
SOU 2018:10
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå
SOU 2018:11
Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar
SOU 2018:12
Uppdrag: Samverkan 2018 Många utmaningar återstår
SOU 2018:13
Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?
SOU 2018:14
Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering
SOU 2018:15
Mindre aktörer i energilandskapet – genomgång av nuläget
SOU 2018:16
Vägen till självkörande fordon - introduktion
SOU 2018:17
Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling
SOU 2018:18
Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige
SOU 2018:19
Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring
SOU 2018:20
Gräsrotsfinansiering
SOU 2018:21
Flexibel rehabilitering
SOU 2018:22
Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
SOU 2018:23
Konstnär – oavsett villkor?
SOU 2018:24
Tid för utveckling
SOU 2018:25
Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering
SOU 2018:26
Några frågor i skyddslagstiftningen
SOU 2018:27
Ekonomiska sanktioner mot terrorism
SOU 2018:28
En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser
SOU 2018:29
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande
SOU 2018:30
Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
SOU 2018:31
En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
SOU 2018:32
Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst
SOU 2018:33
Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan
SOU 2018:34
Vägar till hållbara vattentjänster
SOU 2018:35
Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
SOU 2018:36
Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser
SOU 2018:37
Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
SOU 2018:38
Styra och leda med tillit - Forskning och praktik
SOU 2018:39
God och nära vård – En primärvårdsreform
SOU 2018:40
Vissa fredspliktsfrågor
SOU 2018:41
Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola
SOU 2018:42
Tryggad tillgång till kontanter
SOU 2018:43
Statliga servicekontor – mer service på fler platser
SOU 2018:44
Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål
SOU 2018:45
Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
SOU 2018:46
En utvecklad översiktsplanering
SOU 2018:47
Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn
SOU 2018:48
En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg
SOU 2018:49
F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor
SOU 2018:50
Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar
SOU 2018:51
Resurseffektiv användning av byggmaterial
SOU 2018:52
Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
SOU 2018:53
Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.
SOU 2018:54
En effektivare kommunal räddningstjänst
SOU 2018:55
Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv – Kartläggning av socioekonomiska skillnader i vårdutnyttjande och utgångspunkter för bättre styrning
SOU 2018:56
Bättre kommunikation för fler investeringar
SOU 2018:57
Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället
SOU 2018:58
Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning
SOU 2018:59
Statens gruvliga risker
SOU 2018:60
Tillträde till Rotterdamreglerna
SOU 2018:61
Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel
SOU 2018:62
Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande
SOU 2018:63
Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
SOU 2018:64
Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen
SOU 2018:65
Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
SOU 2018:66
Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete
SOU 2018:67
Ett snabbare bostadsbyggande
SOU 2018:68
Nya regler om faderskap och föräldraskap
SOU 2018:69
Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
SOU 2018:70
En arvsfond i takt med tiden
SOU 2018:71
En andra och en annan chans – ett komvux i tiden
SOU 2018:72
Expertgruppen för digitala investeringar
SOU 2018:73
Studiemedel för effektiva studier
SOU 2018:74
Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
SOU 2018:75
Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning
SOU 2018:76
Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt
SOU 2018:77
Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter
SOU 2018:78
Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige
SOU 2018:79
Analyser och utvärderingar för effektiv styrning
SOU 2018:80
Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
SOU 2018:81
YA lär dig jobbet på jobbet
SOU 2018:82
Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
SOU 2018:83
Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk
SOU 2018:84
Det går om vi vill - förslag till en hållbar plastanvändning
SOU 2018:85
Slopad straffrabatt för unga myndiga
SOU 2018:86
Verkställbarhet av beslut om lov
SOU 2018:87
Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt
SOU 2018:88
Översyn av insatser enligt LSS
SOU 2018:89
Tydligare ansvar och regler för läkemedel
SOU 2018:90
För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt
SOU 2018:91
Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet
SOU 2018:92
Frekvenser i samhällets tjänst