Prop. 1916:8
('med för\xad slag till lag angående ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik samt till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 15 § strafflagen',)
Prop. 1916:95
('med förslag till lag om expropriation in. m.',)
Prop. 1916:111
('med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete, till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 12 § liandelsbalken, till lag om ändrad lydelse av 14 § i lagen den 27 juni 1902 innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar och till lag angående tillämpning med avseende å elektrisk järnväg av bestämmelserna i lagen den 12 mars 1886 angående ansvarighet för skada i följd av järnvägs drift',)
Prop. 1916:137
('med förslag till lag om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag m. m. ',)
Prop. Prop/1916:1
angående statsverkets tillstånd och behov
Prop. Prop/1916:2
angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader år 1917
Prop. Prop/1916:3
angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader för år 1917
Prop. Prop/1916:4
angående årliga understöd åt vissa befattningshavare vid postverket
Prop. Prop/1916:5
angående årliga understöd åt vissa befattningshavare vid telegraf¬ verket m. m.
Prop. Prop/1916:6
med förslag till lag innefattande bestämmelser om skyldighet för städer och vissa andra samhällen att bekosta fastig¬ hetsregisters uppläggande och förande m. m.
Prop. Prop/1916:7
med förslag till lag angående verkställighet av straffarbete och fängelse¬ straff
Prop. Prop/1916:9
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 10 juli 1899 om ersättning av allmänna medel i vissa faliför skada, som förorsakats av ämbets- eller tjänsteman
Prop. Prop/1916:11
angående upp¬ låtelse av rätt till bearbetande av icke inmutning sbara mineralfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1916:12
angående upp¬ låtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1916:13
angående avstå¬ ende eller upplåtande i vissa fall av mark från krono- egendomar
Prop. Prop/1916:14
angående för¬ säljning av vissa områden av Hanekinds liärads all- männingar Kolby ttemon, Åsdymlingen och norra all- männingen
Prop. Prop/1916:15
angående ändring av gällande bestämmelser rörande fonden för fiskeri¬ näringens befrämjande
Prop. Prop/1916:16
angående använ¬ dande av ett till anläggning av en statens fiskodlings- anstalt vid Motala anvisat anslag till anläggning av en dylik anstalt vid Borenshult
Prop. Prop/1916:17
angående rätt för föreståndaren för Bjurfors skogsskola G. Lundberg att för åldcrstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1916:18
angående an¬ vändande under år 1916 av behållning å norrländska avdikning sanslag et för år 1915
Prop. Prop/1916:21
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 7 i förordningen den 16 november 1863 angående allmänt kyrkomöte sqmt lag om ändrad lydelse av 2 § l:o) i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1916:22
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 mom. i förordningen den 30 maj 1759 om biskops- och super intendentsv al
Prop. Prop/1916:23
med förslag till lag, innefattande ändring i gällande stadganden om nattvardsgång
Prop. Prop/1916:24
med förslag till lag om nyttjanderätt till gravplats samt lag om ändrad lydelse av 1 kap. 8 § och 2 kap. 43 § i lagen om nytt¬ janderätt till fast egendom den 14 juni 1907
Prop. Prop/1916:25
angående drift¬ kostnader under år 1917 för statens domäner
Prop. Prop/1916:26
angående arvode till regeringsrådet Anders Lindstedt såsom ord¬ förande i en kommitté
Prop. Prop/1916:29
angående anslag till allmänna järnvägslånefonden för femårs¬ perioden 1917—1921
Prop. Prop/1916:30
angående avsättning till fonden för bibanor i vissa delar av riket
Prop. Prop/1916:31
angående visst medgivande i fråga om framtida låneunderstöd av staten till järnväg från Gullabo till Torsäs
Prop. Prop/1916:32
med förslag till lag om skyddskoppympning
Prop. Prop/1916:33
med förslag till lag om ändrad lydelse av 127 och 128 §§ i strafflagen för krigsmakten den 23 oktober 1914
Prop. Prop/1916:34
angående anslag till skyddskoppympning en
Prop. Prop/1916:35
angående anslag till bestridande av vissa hyresutgifter under femte huvudtiteln
Prop. Prop/1916:36
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara frän vissa bestämmelser om arbetstid för minderåriga och kvinnor
Prop. Prop/1916:37
med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1916:38
angående an¬ ordnande av brand- och dyrkfria valv inom general¬ stabens ämbetshus
Prop. Prop/1916:39
med förslag till lag om sammanläggning i vissa fall av fastigheter å lan¬ det
Prop. Prop/1916:40
med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § i förordningen den 16 juni 1875 angående lagfart å fång till fast egendom
Prop. Prop/1916:42
angående rätt för småskollärarinnan Anna Olsson till lönetursb er åkning under ledighet för fullgörande av offentligt uppdrag
Prop. Prop/1916:43
med förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse till utlänning av svenskt fartyg eller andel däri
Prop. Prop/1916:44
angående indragning av de biskoparna anslagna prebenden
Prop. Prop/1916:45
angående försäljning av mark från kyrkoherde- och klockarboställena i Lyre- stads församling
Prop. Prop/1916:46
angående användande av uppkommet överskott ä anslag till uppförande av mässbyggnader för underofficerare och manskap vid vissa truppförband m. in.
Prop. Prop/1916:47
angående uppförande av en laboratoriebyggnad å Karlsborg
Prop. Prop/1916:48
angående verkställande av vissa tillbyggnadsarbeten in. in. vid Karlskrona grenadjärregementes kasernetablissemang i Karlskrona
Prop. Prop/1916:49
angående markutbyte beträffande Kalmar regementes kasernområde
Prop. Prop/1916:50
angående överlåtelse av mark från kronoegendomen Stora kungs¬ ladugården nr 1 i S:t Nikolai socken av Södermanlands län till Oxelösund—Flen — Västmanlands järnvägsaktie¬ bolag för utvidgning av bolagets järnvägsstation i Ny¬ köping
Prop. Prop/1916:52
angående be¬ redande av medel till bestridande av kostnader, som avses i § 63 regeringsformen
Prop. Prop/1916:53
angående pension till fortifikationsarbetaren Anders Håkansson
Prop. Prop/1916:54
angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1916:55
angående ersättande av vissa förskottsvis utgivna medel för an¬ skaffande av flygmateriel in. m.
Prop. Prop/1916:56
angående pen¬ sion åt biträdena hos mynt- och justering sverket A. E. Holmström och E. A. Zetterberg
Prop. Prop/1916:57
angående pension åt myntgravören vid mynt- och justering sverket J. A. Lindberg
Prop. Prop/1916:58
angående avskriv¬ ning av viss avgäld för utrivning av en till kronoegen- domen Åkerholmen i Skaraborgs län hörande kvarn
Prop. Prop/1916:59
angående rätt för trädgårdsmästaren och preparatorn vid skogshögskolan K. F. Eklöf att för ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1916:60
angående pension åt föreståndaren för Jönköpings läns lantmannaskola i Tenhult K. V. Smedberg
Prop. Prop/1916:61
angående bidrag ur jämtländska renbetes fjällens skog sfond till anlägg¬ ning av en enskild väg inom Offerdals socken av Jämt¬ lands län
Prop. Prop/1916:62
angående disponerande av medel till utförande av vissa ny- och ombyggnader vid kustsanatoriet Apelviken för skrofulösa barn
Prop. Prop/1916:63
angående extra anslaget till bestridande av utgifterna för statens biografbyrå
Prop. Prop/1916:64
angående anslag till in¬ redning och utrustning av vissa lokaler för tekniska sko¬ lan i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1916:65
angående för¬ säljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1916:66
angående pension åt ladugårdsförmannen M. Jensen vid Alnarp
Prop. Prop/1916:67
angående pension åt seminarievaktmästaren J. P. Nyländer
Prop. Prop/1916:68
angående pension åt trädgårdsläraren K. Kililstedt
Prop. Prop/1916:69
angående pension åt rektorn C. F. Lindgrens änka Maria Charlotta Lind¬ gren, född Ramstedt
Prop. Prop/1916:70
om ökning av an¬ slaget till vikariatser sättning av in. m. vid nationalmuseet
Prop. Prop/1916:71
angående uppfö¬ rande av laboratoriebyggnad m. m. för tekniska högsko¬ lans fackskola för kemisk teknologi
Prop. Prop/1916:72
angående ändringar i avlöning sstaten för socialstyrelsen in. in.
Prop. Prop/1916:73
angående överlåtelse till lantförsvaret av Tierps kronopark in. m.
Prop. Prop/1916:74
angående utvidgning och modernisering av flottans varv i Karlskrona
Prop. Prop/1916:75
angående ändringar av kabyssinredningen å vissa av flottans fartyg
Prop. Prop/1916:76
angående anskaffning av gyroskopkompassanläggningar till vissa flottans fartyg
Prop. Prop/1916:77
angående utsträck¬ ning av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga ut¬ ställning sföremål, som införts till baltiska utställning en i Malmö år 1914
Prop. Prop/1916:78
angående tjänstårs- beräkning för professorn L. V. A. Stavenoiv med avse¬ ende å hans rätt till ålderstillägg
Prop. Prop/1916:79
angående tillstånd för vissa beställning shav are å staten för artille¬ riets fabriker och tygstater att för rätt att åtnjuta ålders- tillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1916:80
angående anslag till en tredje utbyggnad av Trollhätte kraftstation
Prop. Prop/1916:81
angående ändring i gällande grunder för tillgodogörande av kronans jakt¬ rätt
Prop. Prop/1916:83
angående pension åt förre aktuarien vid Sveriges geologiska undersökning G. IT. Santessons änka Alma Johanna Santesson, född Lindberg
Prop. Prop/1916:84
med förslag till lag angående vissa utfästelser rörande införsel och ut¬ försel av varor m. m. samt lag om ändrad lydelse av 8 kap. 25 § strafflagen
Prop. Prop/1916:85
angående för¬ stärkning av arbetskrafterna d statskontorets riksboksluts- byrå
Prop. Prop/1916:86
angående ålders- tillägg åt aktuarien i statistiska centralbyrån J. A. Carlson
Prop. Prop/1916:87
angående anvisande av medel till vissa byggnadsföretag vid armén
Prop. Prop/1916:88
angående anslag till en Sveriges utsädesförenings filial i mellersta Norr¬ land
Prop. Prop/1916:89
angående år¬ liga understöd åt postvaktmästaren Karl Herman Lund¬ bäcks änka och barn
Prop. Prop/1916:90
angående an¬ visande av anslag till ångkraftstationen för Älvkarleby kraftverk
Prop. Prop/1916:91
angående om¬ byggnad av Södertälje kanal m. m.
Prop. Prop/1916:92
angående anslag till arbetslöshetens bekämpande
Prop. Prop/1916:93
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 14:o) i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1916:94
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 20 juni 1913 angående vård av enskildes skogar på Öland
Prop. Prop/1916:96
angående ersättande frän fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1916:97
angående pension å allmänna indragningsstaten åt förre besiktnings- rustmästaren P. G. Anderssons änka Katarina Karolina Andersson, född Sundquist
Prop. Prop/1916:98
angående pensioner ■ å allmänna indragning sstaten åt arbetarna vid Borghamns kalkstensbrott A. Samuelsson och A. M. Carlsson
Prop. Prop/1916:99
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förr ådsdr äng en vid arméns intendentur för råd å Karlsborg A. Stendahl
Prop. Prop/1916:100
angående pension å allmänna indragningsstaten åt förre volontären vid Västerbottens regemente K. A. Bergqvist
Prop. Prop/1916:101
angående förestån¬ darinnan vid skolhemmet i Vänersborg för blinda döv¬ stumma Elisabeth Anrep-Nordins delaktighet i dövstum- lärarnas pensionsanstalt
Prop. Prop/1916:102
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 4 och 9 §§ i lagen den 24 juli 1903 om utländsk försäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket
Prop. Prop/1916:103
angående ersättning åt vikarier å läkartjänster vid statens hospital och asyler
Prop. Prop/1916:104
angående livränta åt Alida Maria Elisabet Eliasson
Prop. Prop/1916:105
angående årliga understöd åt överkonstapeln vid flottans poliskår F. W. Möllers änka Sofie Lovisa Möller, född Lundberg, och makarnas minderåriga dotter Agda Emma Sofia
Prop. Prop/1916:106
angående beredande av medel för fullbordande av de utav 1906 års riksdag beslutade kasernetablissemang för femton infanteriregementen
Prop. Prop/1916:107
angående understöd åt äldre behövande, från tjänsten avgångna lärare vid folkskolor och småskolor
Prop. Prop/1916:108
angående förvärvande för statsverkets räkning av den vetenskaps¬ akademien tillhöriga fastigheten nr 5 i kvarteret Grön¬ landet norra i Stockholm
Prop. Prop/1916:109
angående försälj¬ ning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägen¬ heter från sådana egendomar
Prop. Prop/1916:110
angående understöd åt avlidne nomadläraren G. Gudmundssons änka och barn
Prop. Prop/1916:112
angående pension åt bergsprängarförmannen E. Svensson in. fl. arbetare vid vattenfallsstyrelsens arbeten
Prop. Prop/1916:113
angående användande av fonden för krigsfartygs byggande till anskaffning av tva motorbåtar för rekognoscering av mili¬ tärleder m. m.
Prop. Prop/1916:114
angående föränd¬ rad natur av vissa anslag till karolinska mediko-kirur- giska institutet m. m.
Prop. Prop/1916:115
angående provisorisk lö¬ neförbättring åt biträdande lärare vid folkskolor, lärare vid mindre folkskolor och lärare vid småskolor
Prop. Prop/1916:116
med förslag till lag om ändrad lydelse av 13, 16 och 41 §§ i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912 samt till lag om utsträckt rätt att i visst arbete använda manliga minderåriga av viss ålder
Prop. Prop/1916:117
angående inköp av ett område vid karantänsanstalten å Fejan
Prop. Prop/1916:118
angående förvärvande för telegrafverkets räkning av en fastighet i Flen
Prop. Prop/1916:119
angående försäljning av tvänne till förra majorsbostället Gudhem nr 1—9 i Gudhems socken hörande områden
Prop. Prop/1916:120
angående ersättning från beväringsmanskapets invalid- och pensions¬ fond åt avlidne barberaren I. A. Dahlins änka Netty Magdalena Dahlin, född Svedberg, och fem minder¬ åriga barn
Prop. Prop/1916:121
angående tilläggs¬ pension åt förre föreståndaren vid läroanstalten i Skara för överåriga dövstumma P. A. Borg
Prop. Prop/1916:122
angående pension åt eldaren vid högre allmänna läroverket i Lund Måns Jönsson
Prop. Prop/1916:125
angående reglemente för avlöning vid armén på krigsfot (krigs- avlöningsreglemente)
Prop. Prop/1916:126
angående förordning med särskilda föreskrifter angående avlö¬ ningsförmåner m. m. vid marinen pa krigsfot
Prop. Prop/1916:127
angående pensioner å allmänna indragning sstaten åt arbetarna vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori August Runnström och Carl Gustaf Eriksson
Prop. Prop/1916:128
angående drift¬ kostnader under år 1917 för egnaliemslånefonden
Prop. Prop/1916:129
med förslag till lag om fastställande av högsta pris å vissa varor vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig för¬ anledda förhållanden m. rn.
Prop. Prop/1916:130
angående ändrad lydelse av § 13 mom. 1 i förordningen den 9 juni 1911 med tulltaxa för inkommande varor
Prop. Prop/1916:131
angående vid¬ tagande av vissa eldsäkerhetsanordningar i lantmäteri- styrelsens hus till skydd för därvarande arkiv
Prop. Prop/1916:132
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 11 § i förordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och förfa¬ randet vid taxering
Prop. Prop/1916:133
med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § i lagen angående sparbanker den 29 juli 1892 och till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 18 september 1903 angående tillsyn å vissa penning inrättning ar, som driva sin rörelse utan av Konungen stadfäst reglemente
Prop. Prop/1916:134
angående pensioner till vissa förmän och arbetare vid statens järnvägsbyggnader
Prop. Prop/1916:135
angående inköp av övre och nedre klosterträdgården i Vadstena
Prop. Prop/1916:136
angående ytterli¬ gare anslag till folkskoleseminariets i Lund nybyggnad
Prop. Prop/1916:138
med förslag till lag om förfogande över viss egendom vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhål¬ landen
Prop. Prop/1916:139
angående försälj¬ ning av vissa delar av det s. k. Köping skomplexet i Västmanlands län
Prop. Prop/1916:140
angående över¬ låtande å staden Falun av kronans rätt till vissa om¬ råden invid nämnda stad
Prop. Prop/1916:141
angående för¬ säljning till Stockholms läns landsting av ett område av kronoegendomen Mörby i Stockholms lån
Prop. Prop/1916:142
angående statsb ombyggnad er i Norrland
Prop. Prop/1916:143
angående anvisande av medel till avlönande av en extra vaktmästare i Svea hovrätt m. m.
Prop. Prop/1916:144
angående proviso¬ risk förstärkning av utrikesdepartementets arbetskrafter ni. in.
Prop. Prop/1916:145
angående pension åt överläraren vid tekniska skolan i Stockholm C. A. Nordström
Prop. Prop/1916:146
med förslag till lag om inskränkning i inmutning sr ätten
Prop. Prop/1916:147
angående vissa ändringar i föreskrifterna om avlöning av lärarinnorna vid statsunderstödda enskilda läroanstalter m. m.
Prop. Prop/1916:148
angående gott- görelse till aktuarien i Svea hovrätt Gustaf Liliequist och aktuarien i Göta hovrätt Edouard Klinghammer för minskade inkomster
Prop. Prop/1916:149
angående anslag till ersättning åt förlikningsman för medling i arbetstvister
Prop. Prop/1916:150
med förslag till dndrad lydelse av § 8 mom. 2 i nådiga förordningen med tulltaxa för inkommande varor den 9 juni 1911
Prop. Prop/1916:151
angående rätt för ordinarie befattningshavare hos generaltullstyrelsen att i avseende å in gång savlöning ens belopp eller för löne¬ förhöjning tillgodoräkna sig viss tjänstgöring inom sty¬ relsen å tjänst å extra stat
Prop. Prop/1916:152
med förslag till förordning angående utförsel av socker under viss tid utan erläggande av sockerskatt m. m.
Prop. Prop/1916:153
medförslag till lag om ändrad lydelse av § 2 mom. 1 och 2, § 5 mom. 3 och 4, § 6 mom. 1 och 4, § 7, § 8 mom. 1 samt §§' 9—11 i lagen den 24 maj 1895 angående skyldighet för kommuner och enskilda att fullgöra rekvisitioner för krigs¬ maktens behov
Prop. Prop/1916:154
angående anvi¬ sande av medel för anordnande av jägmästarbostäder
Prop. Prop/1916:155
angående försäljning av den inom staden Marstrands hamnområde belägna Hedvigsholmen eller Kvarnholmen in. m.
Prop. Prop/1916:156
angående pension ä allmänna indragningsstaten åt tjänst för rätt ande förrådsvaktmästaren vid Östgöta trängkår, distinktions- korpralen M. P. Helfrid
Prop. Prop/1916:158
angående för¬ säljning av områden från kungsladugården Skälby i Kalmar län
Prop. Prop/1916:159
angående särskild ersättning till vissa flottan tilldelade värnplik¬ tiga under mohiliseringstjänstgöring
Prop. Prop/1916:160
angående anslag till en förplägnadsanstalt i Vaxholms fästning
Prop. Prop/1916:162
angående an¬ läggande av ytterligare ett järnvägsspår mellan Tränas och Sävsjö
Prop. Prop/1916:163
angående anvisande av medel för anordnande under åren 1916 och 1917 av kurser för befäls- och annan särskild utbildning vid landstormen
Prop. Prop/1916:164
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 3, 9, 36 och 37 §§ i lagen den 31 augusti 1907 angående stadsplan och tomtindel¬ ning
Prop. Prop/1916:165
angående beviljande av anslag för elektrifiering av statsbanelinjen Kiruna—Svartön samt för utförande av en andra ut¬ byggnad av kraftstationen vid Porjus
Prop. Prop/1916:166
angående åtskilliga med den pågående avvittringen inom Västerlottens läns lappmark sammanhängande förhållanden
Prop. Prop/1916:167
med för¬ slag till lag om skyldighet för vissa värnpliktiga att undergå befäls- eller annan särskild utbildning vid landstormen
Prop. Prop/1916:169
angående anslag för undervisning i entomologi m. m. vid universitetet i Lund
Prop. Prop/1916:170
med förslag till lag om ändrad lydelse av sista stycket i övergångsbestäm¬ melserna till lagen den 16 oktober 1914 om tillsyn å fartyg
Prop. Prop/1916:171
om ändrad lydelse av 18 § 1, 2, 8, 9, 31, 44 och 52 punkterna i lagen om val till riksdagen
Prop. Prop/1916:172
angående in¬ rättande av en statens liästavelsfond
Prop. Prop/1916:173
angående anslag för undersökning av staten tillhöriga mossar
Prop. Prop/1916:175
angående vissa åtgärder för bekämpande av arbetslösheten bland stenarbetare
Prop. Prop/1916:176
angående byggnad för en statens pr övning sanstalt m. m.
Prop. Prop/1916:177
angående beredande av ny ämbetslokal för patent- och registreringsverket
Prop. Prop/1916:178
angående använ¬ dande av överskott i djurgårdskassan till vissa byggnads¬ med flera arbeten vid Ulriksdals, Haga och Drottning¬ holms slott m. m.
Prop. Prop/1916:179
angående an¬ vändande av överskott i djurgårdskassan till vissa restaurc- ringsarbeten å Ulriksdals slott
Prop. Prop/1916:180
angående upplåtande av änkesäte åt Hennes Kungl. Höghet Kronprinsessan
Prop. Prop/1916:181
angående bemyn¬ digande för Kungl. Maj:t att meddela befrielse från vissa tull- och andra avgifter för gåvor och understöd in natura till krigsfångar m. m.
Prop. Prop/1916:182
angående under¬ stöd till aktiebolaget svenska ostasiatiska kompaniet för fortsatt uppehållande av regelbunden ångfartyg sförbindelse mellan Sverige och Ostasien
Prop. Prop/1916:183
angående anslag till underlättande av medellösa arbetssökandes resor
Prop. Prop/1916:184
angående vissa ändringar i gällande stat för veterinärinrättningen i Skara
Prop. Prop/1916:185
angående ut¬ betalande av visst belopp såsom lösen för vissa äldre hamnbyggnader vid Kiviks hamn i Kristianstads län
Prop. Prop/1916:186
med förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter samt lag om utsträckt tillämpning av lagen den 6 mars 1916 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av svenskt fartyg eller andel däri samt mot tidsbefraktning av fartyg
Prop. Prop/1916:187
med förslag till förordning om ändrad lydelse av §§ 13, 14 och 19 i förordningen den 15 november 1901 om frihamn och förordning om ändrad lydelse av §§ 13, 15 och 19 i förordningen den 20 december 1912 om frilager
Prop. Prop/1916:188
angående förstärk¬ ning av arbetskrafterna hos kammarrätten
Prop. Prop/1916:189
angående anslag till upplysnings- och undervisningsverksamhet för nykter¬ hetens främjande
Prop. Prop/1916:190
angående ändrade grunder för anordnande av undervisning i fortsättnings- skola
Prop. Prop/1916:191
angående anslag till husmodersskolor m. m.
Prop. Prop/1916:192
angående anslag till befrämjande och organiserande av den offent¬ liga arbetsförmedlingen i riket
Prop. Prop/1916:193
angående disposition av den statsverket vid expropriation tillfallna löseskilling en för fastigheten nr 1 i kvarteret Memnon i Stockholm
Prop. Prop/1916:194
angående kapital¬ ökning för lånefonden för torvindustriens understödjande
Prop. Prop/1916:195
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1916:196
angående pension åt verkmästaren vid mynt- och justering sverket O. G. Eklöf
Prop. Prop/1916:197
angående fortsatt understöd åt genom olyckshändelse under tjänstutövning omkomne tillförordnade gränsridaren i Kopparbergs län Per Erik Stuffanssons son Cingal
Prop. Prop/1916:198
angående för¬ säljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1916:201
med förslag till lag innefattande tillägg till lagen om reglering av präster¬ skapets avlöning den 9 december 1910
Prop. Prop/1916:202
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förra förestån- derskan för Norrbottens regementes persedelreparations¬ verkstad Margreta Johanna Sandström
Prop. Prop/1916:204
angående verkställande av vissa ändringsarbeten i Skånska dragon¬ regementets skosmedjelokaler
Prop. Prop/1916:205
angående för¬ stärkning av arbetskrafterna hos kammarkollegiet
Prop. Prop/1916:206
angående bidrag till Sveriges allmänna exportförening
Prop. Prop/1916:207
angående förvaltningen av pensions försäkringsfonden
Prop. Prop/1916:208
angående tilläggspension åt f. d. provinsialläkaren L. 0. Svenonius
Prop. Prop/1916:209
angående vissa ändringar i avlöning sreglementet för tjänstemän vid statens järnvägar in. m.
Prop. Prop/1916:210
angående tilläggs¬ pension åt konstruktören och ritaren hos lotsstyrelsen L. F. Linål erg
Prop. Prop/1916:211
angående efter¬ givande av en kronans fordran på grund av borgen för betalning av från kronoskog sålt virke m. m.
Prop. Prop/1916:212
angående krigstids- hjälp under år 1916 åt befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1916:213
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter banvakten Martin Andersson Andrén från Smedsbol i Holms för¬ samling m. fl.
Prop. Prop/1916:214
angående kostnads¬ fri ledighet åt förste kontrollörerna vid sockerraffinade¬ rierna i riket
Prop. Prop/1916:215
angående förvärvande för svenska statens räkning av Mora—Vä¬ nerns järnvägsaktiebolag tillhöriga bandelar in. m.
Prop. Prop/1916:216
angående ifrågasatt överenskommelse mellan Kungl. Maj:t och kronan, å ena, samt Västergötland—Göteborgs järnvägs¬ aktiebolag ^ ä andra sidan, angående vissa förutsättningar för eventuell framtida inlösen för svenska statsverkets räkning av bolagets järnväg mellan Torved och Gull- späng in. in.
Prop. Prop/1916:217
angående för¬ säljning av kronohäktet i Svanesund
Prop. Prop/1916:218
angående anordnande av en örlog sdepå vid Göteborg
Prop. Prop/1916:219
angående vissa åtgärder för sjöförsvarets stärkande
Prop. Prop/1916:220
angående vissa åtgärder för lantförsv arets stärkande
Prop. Prop/1916:221
med för¬ slag till ny förordning angående villkoren för postbe¬ fordran av tidningar och andra periodiska skrifter
Prop. Prop/1916:222
med förslag till lag om ändrad, lydelse av 5 och 6 §§ i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension
Prop. Prop/1916:223
angående anslag för vattenfallsstyrelsens biträde för Älvkarleby vattenfall i Dalälvens regleringsförening
Prop. Prop/1916:224
angående stats¬ bidrag till kostnader för laga skifte i Killinge by i Norrbottens län
Prop. Prop/1916:225
med förslag till förord¬ ning om krigsmaterielskatt m. m.
Prop. Prop/1916:226
angående ändring av § 4 mom. 1 i förordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning
Prop. Prop/1916:227
med förslag till förordning om ersättning till tobaksgrossister och hos dem anställda personer med anledning av införandet av stats- monopol å tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1916:228
med förslag till förordning om utvidgad rätt till ersättning i vissa fall i anledning av införandet av statsmonopol å tobakstill- verkningen i riket
Prop. Prop/1916:229
med förslag till förordning angående skattefrihet för ersättning eller understöd, som av staten utgives enligt förordningen den 15 december 1914 om vad iakttagas skall i avseende å införande av statsmonopol å tobakstillverkningen i riket m. m.
Prop. Prop/1916:230
angående årligt understöd till förre korpralen A. Persson
Prop. Prop/1916:231
angående ytter¬ ligare anslag av lånemedel för gäldande av kostnader för införandet av statsmonopol ä tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1916:232
med förslag till förordning om tonnageavgift
Prop. Prop/1916:233
angående höjning av räntan å lån från fonden för rederinäringens under¬ stödjande
Prop. Prop/1916:234
angående ändrade bestämmelser för lån från fonden för befrämjande av hantverk och därmed jämförlig mindre industri
Prop. Prop/1916:235
angående för¬ säljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1916:237
angående tillfälliga understöd åt vissa f. d. befattningshavare vid lotsverket
Prop. Prop/1916:238
med förslag till förordning om spirituosaaccis m. m.
Prop. Prop/1916:239
angående beräk¬ ningen av vissa inkomster i 1917 års riksstat m. m.
Prop. Prop/1916:240
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 2 § 1 mom., 3 § 1 inom., 8 och 23 ,§§ samt 25 § 2 mom. i förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m.
Prop. Prop/1916:241
med förslag till förordning om lerigskonjunkturskatt
Prop. Prop/1916:242
angående tilljälligt lönetillägg åt viss personal av lägre grad vid statens järnvägar
Prop. Prop/1916:243
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 26 § 1, 3 och 4 mom. och om tillägg till 42 § i förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning av brännvin
Prop. Prop/1916:244
angående täckande av kostnader, som avses i § 63 regeringsformen
Prop. Prop/1916:248
angående utredning rörande frågan om förbättrade sjöfartsförbindel¬ ser med England
Prop. Prop/1916:249
angående an¬ ställande under år 1916 av ökat antal extra skog singen¬ jörer och extra tillsyningsman för tillsyn å enskildas skogar i Västerbottens och Norrbottens läns kustland
Prop. Prop/1916:250
angående anslag till riksförsäkringsanstalten in. in.
Prop. Prop/1916:252
angående anvisande av medel för bestridande av vissa omkostnader för riksförsäkringsanstalten för handläggning av ärenden rörande ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1916:253
angående ändrad lydelse av rubrikerna nr 192 och 193 för maltdrycker och mjöd i gällande tulltaxa