SOU 2012:1
Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet
SOU 2012:2
Framtidens högkostnadsskydd i vården
SOU 2012:3
Skatteincitament för riskkapital
SOU 2012:4
Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området
SOU 2012:5
Högskolornas föreskrifter
SOU 2012:6
Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning
SOU 2012:7
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012
SOU 2012:8
Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter - Atenförordningen och försäkringsdirektivet i svensk rätt
SOU 2012:9
Förmån och fälla - nyanländas uttag av föräldrapenning
SOU 2012:10
Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi
SOU 2012:11
Snabbare betalningar
SOU 2012:12
Penningtvätt - kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud
SOU 2012:13
En sammanhållen svensk polis
SOU 2012:14
Ekonomisk värde och samhällsnytta - förslag till en ny statlig ägarförvaltning
SOU 2012:15
Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning
SOU 2012:16
Att angöra en kulturbrygga - till stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdet
SOU 2012:17
Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd
SOU 2012:18
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - den mjuka infrastrukturen på väg
SOU 2012:19
Nationella patent på engelska?
SOU 2012:20
Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter
SOU 2012:21
Här finns mer att hämta - it-användningen i småföretag
SOU 2012:22
Mål för rovdjuren
SOU 2012:23
Mindre våld för pengarna
SOU 2012:24
Likvärdig utbildning - riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning
SOU 2012:25
Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt
SOU 2012:26
En ny brottsskadelag
SOU 2012:27
Färdplan för framtiden - en utvecklad flygtrafiktjänst
SOU 2012:28
Längre liv, längre arbetsliv. Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre
SOU 2012:29
Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser eller allvarliga händelser i fredstid
SOU 2012:30
Vital kommunal demokrati
SOU 2012:31
Sänkta trösklar - högt i tak (lättläst)
SOU 2012:31
Sänkta trösklar, högt i tak. Arbete, utveckling, trygghet
SOU 2012:32
Upphandlingsstödets framtid
SOU 2012:33
Gör det enklare!
SOU 2012:34
Nya påföljder : en kort presentation av Påföljdsutredningens förslag
SOU 2012:34
Nya påföljder
SOU 2012:35
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
SOU 2012:36
Registerdata för forskning
SOU 2012:37
Kulturmiljöarbete i en ny tid
SOU 2012:38
Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö
SOU 2012:39
Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen
SOU 2012:40
Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor - en preliminär delrapport
SOU 2012:41
Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar
SOU 2012:42
Bättre behörighetskontroll - Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
SOU 2012:43
Konsumenten i centrum
SOU 2012:44
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
SOU 2012:45
Kvinnor och barn i rättens gränsland
SOU 2012:46
Dammsäkerhet, Tydliga regler och effektiv tillsyn
SOU 2012:47
Harmoniserat inkomstbegrepp - Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna
SOU 2012:48
Maritim samverkan
SOU 2012:49
Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden : genomförande av EU:s tolknings- och översättningsdirektiv
SOU 2012:50
Nystartszoner
SOU 2012:51
Utvärdering av IPRED-lagstiftningen
SOU 2012:52
Bostadstaxering - avveckling eller förenkling
SOU 2012:53
AP-fonderna i pensionssystemet - effektivare förvaltning av pensionsreserven
SOU 2012:54
Återvinning av fartyg - underlag för ratificering av Hong Kong-konventionen
SOU 2012:55
En översyn av tryck- och yttrandefriheten
SOU 2012:56
Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering
SOU 2012:57
Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar
SOU 2012:58
Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli
SOU 2012:59
Nya villkor för public service
SOU 2012:60
Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem
SOU 2012:61
Högre ersättning vid mastupplåtelser
SOU 2012:62
Uppsägningstvister - En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare
SOU 2012:63
Små företag - stora möjligheter med it
SOU 2012:64
Förstärkt försäkringstagarskydd
SOU 2012:65
Läsandets kultur
SOU 2012:66
Skatteincitament för forskning och utveckling
SOU 2012:67
Förvaltare av alternativa investeringsfonder
SOU 2012:68
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - förstärkt samordning av förvaltningsgemensamma tjänster
SOU 2012:69
Med rätt att delta - Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden
SOU 2012:70
Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv
SOU 2012:71
Tomträttsavgäld och friköp
SOU 2012:72
Folkbildningens samhällsvärden - en ny modell för statlig utvärdering
SOU 2012:73
Undersökningstillstånd och arbetsplaner
SOU 2012:74
Främlingsfienden inom oss
SOU 2012:75
Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden
SOU 2012:76
Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning
SOU 2012:77
En tydligare organisation för Säkerhetspolisen
SOU 2012:78
En sammanhållen svensk polis - Följdändringar i författningar
SOU 2012:79
En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
SOU 2012:80
Utbildningsanställning
SOU 2012:81
Statens regionala förvaltning, förslag till en angelägen reform
SOU 2012:81
Statens regionala förvaltning
SOU 2012:82
Hyres- och arrendetvister i framtiden
SOU 2012:83
Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB
SOU 2012:84
Näringsförbud - tillsyn och effektivitet
SOU 2012:85
Avlyssning mot grova vapenbrott?
SOU 2012:86
Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav - genom enhetliga och förutsägbara byggregler
SOU 2012:87
Ny PBL, på rätt sätt
SOU 2012:88
Att hyra, från en rätt för allt färre till en möjlighet för allt fler
SOU 2012:89
4 kap. 6 § miljöbalken
SOU 2012:90
Överskottsinformation vid direktåtkomst
SOU 2012:91
Ett effektivare plangenomförande
SOU 2012:92
Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor
SOU 2012:92
Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor, lättläst
SOU 2012:93
En modernare rättegång II - en uppföljning
SOU 2012:94
Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater
SOU 2012:95
Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet