Prop. 2016/17:1
Budgetpropositionen för 2017
Prop. 2016/17:2
Höständringsbudget för 2016
Prop. 2016/17:3
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder
Prop. 2016/17:4
Ett reformerat bilstöd
Prop. 2016/17:5
Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux
Prop. 2016/17:6
Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
Prop. 2016/17:7
Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017
Prop. 2016/17:8
Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen
Prop. 2016/17:9
Konkurrensskadelag
Prop. 2016/17:13
Anvisade elavtal
Prop. 2016/17:14
Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen
Prop. 2016/17:15
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
Prop. 2016/17:16
Godkännande av klimatavtalet från Paris
Prop. 2016/17:17
Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet
Prop. 2016/17:18
Falska polisbilar
Prop. 2016/17:19
Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning
Prop. 2016/17:21
Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling
Prop. 2016/17:22
Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk
Prop. 2016/17:24
Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen
Prop. 2016/17:25
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
Prop. 2016/17:26
Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter
Prop. 2016/17:27
Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål
Prop. 2016/17:28
Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster
Prop. 2016/17:30
Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna
Prop. 2016/17:31
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
Prop. 2016/17:32
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Prop. 2016/17:33
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Prop. 2016/17:35
En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
Prop. 2016/17:37
Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning
Prop. 2016/17:41
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
Prop. 2016/17:43
En ny hälso- och sjukvårdslag
Prop. 2016/17:44
Ändrade bestämmelser om tullsamarbete
Prop. 2016/17:45
Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
Prop. 2016/17:46
En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
Prop. 2016/17:47
Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet
Prop. 2016/17:48
Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Prop. 2016/17:49
Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
Prop. 2016/17:50
Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
Prop. 2016/17:55
Åldersgräns för kosmetiska solarier
Prop. 2016/17:56
Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
Prop. 2016/17:57
Transporter av frihetsberövade
Prop. 2016/17:58
Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen
Prop. 2016/17:59
Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
Prop. 2016/17:61
Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
Prop. 2016/17:66
Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet
Prop. 2016/17:68
Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar
Prop. 2016/17:73
Funktionskrav på elmätare
Prop. 2016/17:76
Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
Prop. 2016/17:78
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter
Prop. 2016/17:80
Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer
Prop. 2016/17:83
Några körkortsfrågor
Prop. 2016/17:84
Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller
Prop. 2016/17:85
Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
Prop. 2016/17:86
En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
Prop. 2016/17:88
Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
Prop. 2016/17:89
Skattebrottsdatalag
Prop. 2016/17:91
Tullbrottsdatalag
Prop. 2016/17:92
Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor
Prop. 2016/17:93
2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete
Prop. 2016/17:94
Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
Prop. 2016/17:95
Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess
Prop. 2016/17:96
Utvidgning av Tivedens nationalpark
Prop. 2016/17:97
Utvidgning av Björnlandets nationalpark
Prop. 2016/17:99
Vårändringsbudget för 2017
Prop. 2016/17:100
2017 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2016/17:104
En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
Prop. 2016/17:105
Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar
Prop. 2016/17:106
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Prop. 2016/17:107
Nya utstationeringsregler
Prop. 2016/17:108
Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott
Prop. 2016/17:109
Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation
Prop. 2016/17:112
Godstrafikfrågor
Prop. 2016/17:113
Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon
Prop. 2016/17:116
Kulturarvspolitik
Prop. 2016/17:117
Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer
Prop. 2016/17:119
Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen
Prop. 2016/17:120
Genomförande av sjöfolksdirektivet
Prop. 2016/17:121
Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
Prop. 2016/17:122
Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
Prop. 2016/17:123
Nya regler för europeiska småmål
Prop. 2016/17:124
Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el
Prop. 2016/17:125
Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
Prop. 2016/17:127
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Prop. 2016/17:128
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2016/17:129
Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
Prop. 2016/17:131
Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott
Prop. 2016/17:132
Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter
Prop. 2016/17:133
Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå
Prop. 2016/17:134
Komplettering av barlastvattenlagen
Prop. 2016/17:135
Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg
Prop. 2016/17:136
Vissa frågor om kommersiell radio
Prop. 2016/17:137
Tidsbegränsade bygglov för bostäder
Prop. 2016/17:139
Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater
Prop. 2016/17:141
Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el
Prop. 2016/17:142
Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen
Prop. 2016/17:143
En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor
Prop. 2016/17:144
Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret
Prop. 2016/17:145
Vissa frågor om läkemedelsregistret
Prop. 2016/17:146
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
Prop. 2016/17:147
Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall
Prop. 2016/17:149
Bokföringsbrott i filialer
Prop. 2016/17:150
Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
Prop. 2016/17:151
Fler steg för en effektivare plan- och bygglag
Prop. 2016/17:152
Vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 2016/17:153
Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning
Prop. 2016/17:154
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
Prop. 2016/17:155
Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Prop. 2016/17:156
En skyldighet att erbjuda lovskola
Prop. 2016/17:157
Proposition om ökad kärnsäkerhet
Prop. 2016/17:158
Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd
Prop. 2016/17:159
Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning
Prop. 2016/17:161
En försöksverksamhet med branschskolor
Prop. 2016/17:162
Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)
Prop. 2016/17:163
Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
Prop. 2016/17:165
Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen
Prop. 2016/17:166
Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård
Prop. 2016/17:167
Driftsformer för universitetssjukhus
Prop. 2016/17:169
Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns
Prop. 2016/17:171
En ny kommunallag
Prop. 2016/17:172
Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
Prop. 2016/17:173
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Prop. 2016/17:174
Utökad samverkan mellan domstolar
Prop. 2016/17:175
Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet
Prop. 2016/17:177
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)
Prop. 2016/17:178
Skärpt ansvar för fartygsvrak
Prop. 2016/17:179
Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017
Prop. 2016/17:179
Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017
Prop. 2016/17:180
En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag
Prop. 2016/17:181
Statligt ägda bolag i omvandling
Prop. 2016/17:182
Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare
Prop. 2016/17:183
Ändringar i fiskelagen
Prop. 2016/17:185
En tidsbegränsad vapenamnesti 2018
Prop. 2016/17:186
Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
Prop. 2016/17:187
Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad
Prop. 2016/17:188
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
Prop. 2016/17:190
Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun
Prop. 2016/17:191
Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs
Prop. 2016/17:192
Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser
Prop. 2016/17:193
Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål
Prop. 2016/17:195
Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande
Prop. 2016/17:197
Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 1
Prop. 2016/17:198
Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring
Prop. 2016/17:199
Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen
Prop. 2016/17:200
Miljöbedömningar
Prop. 2016/17:201
Elberedskapsavgift
Prop. 2016/17:202
Biogas i naturgasnätet
Prop. 2016/17:203
Kriminalvårdssekretess
Prop. 2016/17:204
Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Prop. 2016/17:205
Regelförenkling för sjöfarten
Prop. 2016/17:207
Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel
Prop. 2016/17:208
Några frågor om offentlighet och sekretess
Prop. 2016/17:209
En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater
Prop. 2016/17:210
Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan
Prop. 2016/17:212
Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister
Prop. 2016/17:214
Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte
Prop. 2016/17:215
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner
Prop. 2016/17:216
Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar
Prop. 2016/17:217
Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC
Prop. 2016/17:218
Nya regler om bevisinhämtning inom EU
Prop. 2016/17:219
Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Prop. 2016/17:220
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet
Prop. 2016/17:221
Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken
Prop. 2016/17:222
Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
Prop. 2016/17:224
Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet