Prop. 1999/2000:1
Budgetpropositionen för år 2000
Prop. 1999/2000:2
Inkomstskattelagen
Prop. 1999/2000:4
Vilande förtidspension
Prop. 1999/2000:5
Personskadeskydd för studenter
Prop. 1999/2000:6
Förmånsbeskattning av miljöbilar, m.m.
Prop. 1999/2000:8
Yrkesregister m.m.
Prop. 1999/2000:10
Ett reformerat studiestödssystem
Prop. 1999/2000:11
Personuppgiftslagens överföringsregler
Prop. 1999/2000:12
Statlig förvaltning av premiepensionsmedel, m.m.
Prop. 1999/2000:15
Slopade stoppregler
Prop. 1999/2000:16
Utvidgning av lagen om europeiska företagsråd till att avse Storbritannien
Prop. 1999/2000:17
Avtal mellan Sverige och Danmark om beskattning av anställda ombord på färjor och tåg m.m.
Prop. 1999/2000:18
Förstärkt skydd för avvecklingen av förpliktelser på finansmarknaden
Prop. 1999/2000:23
Redovisning och aktiekapital i euro
Prop. 1999/2000:25
Lag om försvarsunderrättelseverksamhet
Prop. 1999/2000:26
Effektivisering av förfarandet i allmän domstol
Prop. 1999/2000:27
En skärpt vapenlagstiftning
Prop. 1999/2000:28
Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan
Prop. 1999/2000:29
Statens ägande i Celsius AB
Prop. 1999/2000:30
Det nya försvaret
Prop. 1999/2000:32
Lönebildning för full sysselsättning
Prop. 1999/2000:34
Förvärv av egna aktier
Prop. 1999/2000:35
Upphovsrätten och offentlighetsprincipen
Prop. 1999/2000:36
Ändringar i lagarna om insättningsgaranti och investerarskydd m.m.
Prop. 1999/2000:38
Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m.
Prop. 1999/2000:39
Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden, m.m.
Prop. 1999/2000:40
Obeställd reklam m.m.
Prop. 1999/2000:41
Marktjänster på flygplatser
Prop. 1999/2000:43
Uppehållstillstånd på grund av anknytning
Prop. 1999/2000:44
Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
Prop. 1999/2000:46
AP-fonden i det reformerade pensionssystemet
Prop. 1999/2000:47
Brottsoffers ansvar för rättegångskostnader
Prop. 1999/2000:48
Tidsdelat boende - information på konsumentens språk
Prop. 1999/2000:49
Utökat skydd för kodade tjänster
Prop. 1999/2000:50
Ansvaret för fastställande av diskontot m.m.
Prop. 1999/2000:51
Lag om radio- och teleterminalutrustning m m
Prop. 1999/2000:52
Förstärkt strålskydd
Prop. 1999/2000:53
Genomförande av EG-direktiv om biocidprodukter och innesluten
Prop. 1999/2000:54
Effektiv kontroll för att hindra spridning av kärnvapen
Prop. 1999/2000:55
Kommersiell lokalradio
Prop. 1999/2000:56
Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor
Prop. 1999/2000:57
Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden
Prop. 1999/2000:58
Mervärdesskattefrågor med anledning av Öresundsförbindelsen
Prop. 1999/2000:59
Avgiftssystemet i rättshjälpslagen
Prop. 1999/2000:61
Internationell rättslig hjälp i brottmål
Prop. 1999/2000:62
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Folkrepubliken Kina
Prop. 1999/2000:63
Godkännande av avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket, m.m.
Prop. 1999/2000:64
Polissamarbete m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Schengen
Prop. 1999/2000:66
Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m m
Prop. 1999/2000:67
Effektivare handläggning av strafförelägganden m.m.
Prop. 1999/2000:68
Vissa skolfrågor
Prop. 1999/2000:71
Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken
Prop. 1999/2000:72
Ny naturgaslag
Prop. 1999/2000:73
Jaktens villkor
Prop. 1999/2000:74
Godkännande av ett nytt protokoll m.m. till två marina konventioner
Prop. 1999/2000:76
Lag om märkning och registrering av hundar
Prop. 1999/2000:77
Ändring i partnerskapslagens anknytningskrav
Prop. 1999/2000:78
Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.
Prop. 1999/2000:79
Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken
Prop. 1999/2000:81
Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering
Prop. 1999/2000:82
Mervärdesskatt vid överlåtelse och nyttjande av fastigheter
Prop. 1999/2000:84
Börsintroduktion av Telia AB
Prop. 1999/2000:86
Ett informationssamhälle för alla
Prop. 1999/2000:87
Obligatorisk mammaledighet
Prop. 1999/2000:88
Registrering av medlemsfrämjande föreningar
Prop. 1999/2000:89
Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal
Prop. 1999/2000:91
Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn
Prop. 1999/2000:92
Ändring i livsmedelslagen
Prop. 1999/2000:93
Ändringar i varumärkeslagen
Prop. 1999/2000:94
Moderniserade kapitaltäckningsregler m.m.
Prop. 1999/2000:95
Vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 1999/2000:97
Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m.
Prop. 1999/2000:98
Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt
Prop. 1999/2000:99
Gruppbaserade försäkringsrörelseregler
Prop. 1999/2000:100
2000 års ekonomiska vårproposition
Prop. 1999/2000:101
Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet
Prop. 1999/2000:105
Vissa punktskattefrågor
Prop. 1999/2000:107
Avgifterna för insättningsgarantin och investerarskyddet m.m.
Prop. 1999/2000:108
Överenskommelse om en liberalisering av handeln med tjänster m.m. mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Mexik
Prop. 1999/2000:109
Ny insiderlagstiftning, m.m.
Prop. 1999/2000:111
Indirekt tobaksreklam m.m.
Prop. 1999/2000:112
Ändringar i utsädeslagen
Prop. 1999/2000:113
Avveckling av ungdomsbosparreglerna
Prop. 1999/2000:115
Vissa kommunalekonomiska frågor
Prop. 1999/2000:116
Subjektiva rekvisit i vissa straffbestämmelser på sjöfartsområdet
Prop. 1999/2000:117
Lag om kvalificerade elektroniska signaturer m.m.
Prop. 1999/2000:118
Underhållsstöd vid växelvis boende
Prop. 1999/2000:121
Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.
Prop. 1999/2000:122
Internationellt tullsamarbete
Prop. 1999/2000:123
Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
Prop. 1999/2000:124
En ny smugglingslag m.m.
Prop. 1999/2000:126
En ny tullag
Prop. 1999/2000:127
Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare
Prop. 1999/2000:128
Offentlig upphandling i informationssamhället
Prop. 1999/2000:129
Maxtaxa och allmän förskola
Prop. 1999/2000:131
Överföring av registeransvaret för banker och försäkringsbolag från Finansinspektionen till Patent- och registreringsverket
Prop. 1999/2000:133
Genomförande av Östersjöstrategin
Prop. 1999/2000:134
Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor
Prop. 1999/2000:135
En förnyad lärarutbildning
Prop. 1999/2000:138
Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m.
Prop. 1999/2000:139
En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring
Prop. 1999/2000:140
Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald
Prop. 1999/2000:141
Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m.
Prop. 1999/2000:142
Videokonferens och telefon i allmän förvaltningsdomstol, m.m.
Prop. 1999/2000:143
Ändring i jämställdhetslagen m.m.
Prop. 1999/2000:144
Undantag från turordningen
Prop. 1999/2000:145
Penningtvätt och betalningsöverföring
Prop. 1999/2000:147
Lag om svenskt medborgarskap
Prop. 1999/2000:149
Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården