Dir. 2022:1
Tilläggsdirektiv till Flerbrottsutredningen (Ju 2021:08)
Dir. 2022:2
Tilläggsdirektiv till En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04)
Dir. 2022:3
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida − ett modernare regelverk (S 2021:10)
Dir. 2022:4
Tilläggsdirektiv till utredningen Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (U 2021:01)
Dir. 2022:5
Tilläggsdirektiv till Granskningskommissionen avseende två konsulära ärenden (UD 2021:01)
Dir. 2022:6
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04)
Dir. 2022:7
Barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre
Dir. 2022:8
Inrättande av Utbetalningsmyndigheten
Dir. 2022:9
En mer rättssäker, enhetlig och effektiv verksamhet vad gäller legaliseringar, andra former av intyganden och apostille
Dir. 2022:11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan
Dir. 2022:12
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska (U 2021:02)
Dir. 2022:13
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20)
Dir. 2022:14
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering och köp av vissa krediter (Ju 2021:07)
Dir. 2022:15
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt (N 2021:03)
Dir. 2022:16
Tilläggsdirektiv till Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12)
Dir. 2022:17
Tilläggsdirektiv till En uppväxt fri från våld
Dir. 2022:18
Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna
Dir. 2022:19
Tilläggsdirektiv till Biometriutredningen (Ju 2021:05)
Dir. 2022:20
Översyn av regleringen på el- och naturgasområdena
Dir. 2022:21
Tilläggsdirektiv till Kreativa Sverige (Ku 2021:03)
Dir. 2022:23
Översyn av karens och sjuklön
Dir. 2022:25
Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag
Dir. 2022:26
Regeringens roll som prövningsmyndighet i en modern och effektiv miljöprövning
Dir. 2022:27
Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
Dir. 2022:28
Tilläggsdirektiv till utredningen En uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn
Dir. 2022:29
Tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen
Dir. 2022:30
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet (S 2021:07)
Dir. 2022:31
Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet
Dir. 2022:32
Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15)
Dir. 2022:33
En ny livsmedelsberedskap
Dir. 2022:34
Tilläggsdirektiv till Utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor (Ju 2021:06)
Dir. 2022:35
Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen
Dir. 2022:36
En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning
Dir. 2022:37
Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter
Dir. 2022:38
Tilläggsdirektiv till Utredningen om statistik över hushållens tillgångar och skulder (Fi 2021:02)
Dir. 2022:39
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö
Dir. 2022:40
Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen
Dir. 2022:41
Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård
Dir. 2022:42
Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor
Dir. 2022:43
Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador
Dir. 2022:44
Förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag
Dir. 2022:45
En effektiv beskattning när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige flyttar ut
Dir. 2022:46
Tilläggsdirektiv till Läkemedelsstatistikutredningen
Dir. 2022:47
Stärkt djurskydd på slakterier genom kamerabevakning
Dir. 2022:48
En ny förköpslag
Dir. 2022:49
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster
Dir. 2022:50
Effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt
Dir. 2022:51
Ett statligt ägt fastighetsbolag för ett starkare och tryggare Sverige
Dir. 2022:52
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering och köp av vissa krediter (Ju 2021:07)
Dir. 2022:53
Översyn av vissa skatteregler för byggnadstillbehör i industriell verksamhet
Dir. 2022:54
Åtgärder för att förhindra mervärdesskattebedrägerier
Dir. 2022:55
Tilläggsdirektiv till Kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott (Ju 2021:14)
Dir. 2022:56
Motverka social dumpning
Dir. 2022:57
Ökad kunskap om kommuners och regioners kostnader för valfrihetssystem
Dir. 2022:58
Tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén
Dir. 2022:59
Mer ändamålsenliga regler för kontoföring av finansiella instrument och avveckling
Dir. 2022:60
Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan under åren 2001–2021
Dir. 2022:61
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01)
Dir. 2022:62
En mer ändamålsenlig beräkning av sjukersättning och aktivitetsersättning
Dir. 2022:63
Utredning om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden
Dir. 2022:64
Utvärdering av förändringarna i sjukförsäkringens regelverk
Dir. 2022:65
Effektivare tillsyn över socialtjänsten
Dir. 2022:66
Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)
Dir. 2022:67
Ekonomiska styrmedel för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi
Dir. 2022:68
En översyn av vissa skatteförfaranderegler för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet
Dir. 2022:69
En skärpt miljöstraffrätt och en stärkt miljöbrottsbekämpning
Dir. 2022:70
Utvärdering och översyn av entreprenörsansvaret
Dir. 2022:71
Övergångsrestriktioner för att stärka förtroendet för offentlig verksamhet
Dir. 2022:72
Ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin
Dir. 2022:73
Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet
Dir. 2022:74
Fler vägar till arbetslivet
Dir. 2022:75
Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden
Dir. 2022:76
EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Dir. 2022:77
En nationell bioekonomistrategi – ett verktyg för den gröna industriella omställningen, Dir. 2022:77
Dir. 2022:78
Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige
Dir. 2022:79
Språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd
Dir. 2022:80
Tilläggsdirektiv till utredningen En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur (N 2021:04)
Dir. 2022:81
Ingripande mot satellitsändningar med hänsyn till Sveriges säkerhet
Dir. 2022:82
Utvärdering av hemlig dataavläsning
Dir. 2022:83
Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept och patientöversikter inom EES (S 2020:10)
Dir. 2022:84
Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna
Dir. 2022:85
En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering
Dir. 2022:86
Säkerheten i skolan ska förbättras
Dir. 2022:87
Tilläggsdirektiv till Delegationen mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04)
Dir. 2022:88
En översyn av beredskapen i arbetslivet
Dir. 2022:89
En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner
Dir. 2022:90
En behovsprövad arbets­krafts­invandring
Dir. 2022:91
Åtgärder för att stärka återvändande­verksamheten
Dir. 2022:92
En moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar att bedriva vattenbruk, Dir. 2022:92
Dir. 2022:93
Skärpta kontroller vid fastighetsförvärv
Dir. 2022:94
Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister
Dir. 2022:95
Ett förstärkt samhällsskydd och en minskad risk för återfall i brott
Dir. 2022:96
En utvecklad öppen fritidsverksamhet för ungdomar
Dir. 2022:97
Översyn av subventionering av speciallivsmedel till barn
Dir. 2022:98
Hälsodata som nationellt intresse – en lagstiftning för interoperabilitet
Dir. 2022:100
Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi
Dir. 2022:101
Samordnat arbete för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen
Dir. 2022:102
En skola utan vinstintresse
Dir. 2022:103
Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet
Dir. 2022:104
Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15)
Dir. 2022:105
Uppsägning av hyresgäster som begått brott
Dir. 2022:106
Ungdomskriminalitetsnämnder – en ny ordning för att förebygga brottslighet
Dir. 2022:107
En effektivare samordning av administrativa tjänster genom Statens servicecenter
Dir. 2022:108
Stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn
Dir. 2022:109
En mer ändamålsenlig och effektiv ordning för de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret
Dir. 2022:110
Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier
Dir. 2022:111
Kommittédirektiv: En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter
Dir. 2022:113
Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)
Dir. 2022:114
En översyn av kontaktförbudslagstiftningen
Dir. 2022:115
Exitprogram för personer som är utsatta för prostitution
Dir. 2022:116
Bättre verktyg för att minska och motverka boendesegregation
Dir. 2022:117
Ordning och reda på hyresbostadsmarknaden
Dir. 2022:118
Utvecklad reglering och styrning av interoperabilitet vid datadelning inom den offentliga förvaltningen och från den offentliga förvaltningen till externa aktörer
Dir. 2022:119
Inrättande av Myndigheten för totalförsvarsanalys
Dir. 2022:120
Översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Dir. 2022:121
Kontroll vid överlåtelse och upplåtelse av egendom av väsentlig betydelse för totalförsvaret
Dir. 2022:122
Utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19
Dir. 2022:123
Ett enklare och mer ändamålsenligt bilstöd
Dir. 2022:124
Öka drivkrafter och möjligheter till arbete i försörjningsstödet och bryta långvarigt biståndsmottagande
Dir. 2022:126
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) om en strategi för hur Sverige ska leva upp till EU:s åtaganden inom biologisk mångfald respektive nettoupptag av växthusgaser från markanvändningssektorn (LULUCF)
Dir. 2022:127
Ökad beredskap för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster
Dir. 2022:128
Tilläggsdirektiv till Utredningen om reglering av fiske i marina skyddade områden (N 2022:01)
Dir. 2022:130
Tilläggsdirektiv till utredningen Försöksverksamhet i kommuner och regioner
Dir. 2022:132
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökad rätt till fritidshem
Dir. 2022:133
Tilläggsdirektiv till Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster (I 2022:02)
Dir. 2022:134
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbarhetsredovisning (Ju 2021:06)
Dir. 2022:135
Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft (M 2022:03)
Dir. 2022:136
Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)
Dir. 2022:137
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten
Dir. 2022:138
Tilläggsdirektiv till Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna (M 2022:01)
Dir. 2022:139
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin (N 2022:08)
Dir. 2022:140
Genomförande av direktivet om tillräckliga minimilöner
Dir. 2022:141
Anonyma vittnen
Dir. 2022:142
Säker och tillgänglig digital identitet
Dir. 2022:143
Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept och patientöversikter inom EES