Dir. 1993:1
Översyn av invandrarpolitiken samt invandrings- och flyktingpolitiken
Dir. 1993:2
De regionala utvecklingsfonderna
Dir. 1993:3
Utredning om de samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverige av olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen
Dir. 1993:4
Utredning om påfrestningar och risker i det fredstida samhället samt om vissa frågor inom totalförsvarets civila del
Dir. 1993:5
Tilläggsdirektiv till utredningen om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
Dir. 1993:6
Tilläggsdirektiv för Redovisningskommittén (Ju 199:07)
Dir. 1993:7
Begränsning av användningen av personnummer
Dir. 1993:8
Förberedelser inför 1995 års världstoppmöte om social utveckling
Dir. 1993:9
Genomförande av ändrad ansvarsfördelning för den statliga statistiken
Dir. 1993:10
Organisation av den myndighet som skall hantera finansiellt stöd till banker och vissa andra kreditinstitut
Dir. 1993:11
Översyn av organisationen för lantmäteri-, fastighetsdata- och inskrivningsverksamhet m.m.
Dir. 1993:12
Översyn av vapenlagstiftningen
Dir. 1993:13
Utredning av miljökonsekvenserna för Sverige av olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen
Dir. 1993:14
Organisationskommitté för Styrelsen för lokalradiotillstånd
Dir. 1993:15
Utredning om kunskapsspridning m.m. inom arbetslivsområdet
Dir. 1993:16
Associationsformer för den statliga arbetsgivarorganisationen
Dir. 1993:17
Avveckling av Försvarets civilförvaltning
Dir. 1993:18
Översyn av beredskapslagringen av olja och kol
Dir. 1993:19
Utredning om följderna för Sverige i utrikes- och säkerhetspolitiskt hänseende av olika former av medverkan i den västeuropeiska integrationen
Dir. 1993:20
Utredning om konsekvenserna för Sverige i fråga om överlåtelse av beslutsbefogenheter och tillämpning av den s.k. närhetsprincipen vid olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen
Dir. 1993:21
Utredning om konsekvenser för den sociala välfärden och för jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige vid olika former av deltagande i den västeuropeiska integrationen
Dir. 1993:22
Översyn av uppbördslagstiftningen
Dir. 1993:23
Översyn av skattebrottslagen m.m.
Dir. 1993:24
Kulturpolitikens inriktning
Dir. 1993:25
Översyn av Riksteaterns betydelse för teaterlivet och ansvars- fördelningen mellan Riksteatern och länsteatrarna
Dir. 1993:26
Översyn av mål- och strukturfrågor m.m. inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet
Dir. 1993:27
Organisationskommitté för inrättande av en Barnombudsman
Dir. 1993:28
Tilläggsdirektiv till Omställningskommissionen för jordbrukspolitiken (Jo 1991:07)
Dir. 1993:29
Utredning angående överföring av HIV-smitta genom läkemedlet Preconativ
Dir. 1993:30
Översyn av formerna för den kommunala räddningstjänsten m.m.
Dir. 1993:31
Utredning om prostitutionen i Sverige
Dir. 1993:32
Översyn av utrikessekretessen
Dir. 1993:33
Tilläggsdirektiv till Polisrättsutredningen (dir. 1991:52)
Dir. 1993:34
Möjligheterna och formerna för ett gemensamt genomförande av klimatkonventionen och vissa andra internationella miljökonventioner
Dir. 1993:35
Översyn av bilstödet till handikappade
Dir. 1993:36
Översyn av bestämmelserna rörande hälso- och sjukvårdspersonals uppgift att i tjänsten utfärda intyg och utlåtanden, m.m.
Dir. 1993:37
Trygghet i samhället
Dir. 1993:38
Rättegången i hovrätt m.m.
Dir. 1993:39
Utredning om förlängd skolgång och sänkt skolpliktsålder
Dir. 1993:40
Utredning om att begränsa utsläppen av koldioxid m.m. från trafiken
Dir. 1993:41
Tilläggsdirektiv till Kreditupplysningsutredningen (Ju 1991:06)
Dir. 1993:42
Kvinnliga chefer i näringslivet
Dir. 1993:44
Beredningen för en ny ordning för sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna
Dir. 1993:45
Utredning om forskningsverksamhet inom strål- skyddsområdet
Dir. 1993:46
Översyn av produktsäkerhetslagen
Dir. 1993:47
Domstolarnas och domarnas ställning inför 2000-talet
Dir. 1993:48
En samvetsklausul i högskoleutbildningen
Dir. 1993:49
Konsekvenser för kommuner och landsting vid olika former av deltagande i den västeuropeiska integrationen
Dir. 1993:50
Tilläggsdirektiv för översyn av Riksteaterns betydelse för teaterlivet och ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och länsteatrarna
Dir. 1993:51
Tilläggsdirektiv för översyn av mål- och strukturfrågor m.m. inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet
Dir. 1993:52
Det internationella perspektivet i kulturpolitiken
Dir. 1993:53
Översyn av reglerna om förvärv och förvaltning av hyreshus
Dir. 1993:54
Tilläggsdirektiv till 1992 års företagsskatteutredning
Dir. 1993:55
Översyn av lagstiftningen för det finansiella området under krigsförhållanden
Dir. 1993:56
Tilläggsdirektiv till utredningen (Fi 1992:14) om normgivning och tillsyn över nya betalningstjänster (Betaltjänstutredningen)
Dir. 1993:57
Förenkling och rationalisering av fastighetstaxeringen, m.m.
Dir. 1993:58
Avveckling av länsbostadsnämnderna
Dir. 1993:59
Ekonomiska styrmedel vad avser kväveoxider m.m.
Dir. 1993:60
Statliga myndigheters avtal
Dir. 1993:61
Utredning om översyn av kapitalförvaltningen m.m. enligt lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
Dir. 1993:62
Förutsättningarna för en levande skärgård
Dir. 1993:63
Statligt utjämningssystem för landsting
Dir. 1993:64
Vidareutveckling av systemet med miljöklasser för bilar m.m.
Dir. 1993:65
Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m.
Dir. 1993:66
Bolagisering av Vägverkets produktionsverksamhet m.m.
Dir. 1993:67
Kretsloppsdelegation
Dir. 1993:68
Uppdrag att utreda vissa frågor rörande beskattning m.m. av avfall
Dir. 1993:69
Färjetrafiken till och från Gotland
Dir. 1993:70
Förberedelser inför 1995 års väldskvinnokonferens
Dir. 1993:71
Översyn av stöd för att främja innovationsverksamhet
Dir. 1993:72
Utredning om socialtjänstens område om författningsreglering av register samt viss uppgiftsskyldighet för kommunerna
Dir. 1993:73
Vissa personalfrågor m.m. vid avvecklingen av Televerket
Dir. 1993:74
Avveckling av Statens provningsanstalt
Dir. 1993:75
Avveckling av Statens bakteriologiska laboratorium
Dir. 1993:76
Husläkardelegation
Dir. 1993:77
Översyn av rättshjälpslagen
Dir. 1993:78
Utredning om utformningen av tull- och tullfrihetslagstiftningen vid ett svenskt medlemskap i EG
Dir. 1993:79
Utredning om kompetenskrav för gymnasielärare i yrkesämnen
Dir. 1993:80
Utvärdering av praxis i asylärenden
Dir. 1993:81
Översyn av personalkontrollförfarandet
Dir. 1993:82
De allmänna försäkringskassornas medverkan vid fastställande av underhållsbidrag, m.m.
Dir. 1993:83
Övergripande lagstiftning vid en svensk anslutning till EG/EU
Dir. 1993:84
Samordning av offentligt betalda resor
Dir. 1993:85
Konsekvenser för jordbruket och skogsbruket av användning av snöskotrar
Dir. 1993:86
Skydd av ytterligare vattenområden och älvsträckor
Dir. 1993:87
Effektiviteten i biståndsadministrationen
Dir. 1993:88
Kommission om våld mot kvinnor
Dir. 1993:89
Arbetsgivaravgifter för statliga myndigheter
Dir. 1993:90
Organisationskommitté för en stiftelse för miljöstrategisk forskning
Dir. 1993:91
Organisationskommitté för en stiftelse för strategisk forskning
Dir. 1993:92
Delegation för prognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn
Dir. 1993:93
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 1992:04) för översyn av lagstiftningen på elområdet m.m.
Dir. 1993:94
Myndighetsuppgifter för tillsyn av nätverksamhet på elmarknaden
Dir. 1993:95
Uppdrag att utreda och förhandla fram förslag till insatser för avloppsrening i Baltikum
Dir. 1993:96
Förberedelser inför 1996 års FN-konferens om boende- och bebyggelsefrågor (Habitat II)
Dir. 1993:97
Delegation för klimatfrågor
Dir. 1993:98
Utredning om förhållandena på fastighetsmarknaden m.m.
Dir. 1993:99
Tilläggsdirektiv till utredningen om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten
Dir. 1993:100
Utredning om förutsättningarna för expansion av privat tjänsteproduktion
Dir. 1993:101
Översyn av vissa konsumenträttsliga frågor
Dir. 1993:102
Översyn av lagstiftningen om godtrosförvärv av lösöre
Dir. 1993:103
Översyn av vissa insiderfrågor
Dir. 1993:104
Nationaldagen som helgdag
Dir. 1993:105
Avveckling av Byggnadsstyrelsen
Dir. 1993:106
Utredning för att genomföra riksdagens beslut om att avskaffa kårobligatoriet samt nationsobligatoriet
Dir. 1993:107
Sektorsforskning om massmedier
Dir. 1993:108
Tilläggsdirektiv till Pensionsarbetsgruppen
Dir. 1993:109
Granskning av JAS-projektet
Dir. 1993:110
Översyn av lagstiftningen om pantlåneverksamhet
Dir. 1993:111
Författningsreglering av personregister inom hälso- och sjukvårdens område
Dir. 1993:112
Tilläggsdirektiv till Rättssäkerhetskommittén
Dir. 1993:113
Delegationen för genomförandet av ett regering- ens avregleringsprogram för 1993/94, m.m.
Dir. 1993:114
Översyn av vissa sjöarbetstidsfrågor
Dir. 1993:115
Förhandlare för station Stockholm nord
Dir. 1993:116
Utredning om ett nytt statligt premierat bosparsystem
Dir. 1993:117
Utveckling av persontrafiken på järnväg
Dir. 1993:118
Den framtida presspolitiken
Dir. 1993:119
Tilläggsdirektiv till Beredningen (S 1993:07) för en ny ordning för sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna
Dir. 1993:120
Handläggning av vårdnadstvister
Dir. 1993:122
Tilläggsdirektiv till Plan- och byggutredningen (M 1992:03)
Dir. 1993:123
Tilläggsdirektiv till utredningen för översyn av personalkontrollförfarandet (Ju 1993:09)
Dir. 1993:124
Utveckling av biologiska råvaror
Dir. 1993:125
Avveckling av Statens institut för byggnadsforskning
Dir. 1993:126
Förbättrad hushållning med grundvatten
Dir. 1993:127
Avgifter inom handikappområdet
Dir. 1993:128
Översyn av allemanssparandet
Dir. 1993:129
Utredning om svenskt program för stöd enligt EG:s förordning om miljövänliga jordbruksmetoder och bevarandet av landskapet
Dir. 1993:130
Myndighetssamverkan vid gränskontroll i ett EU-perspektiv m.m.
Dir. 1993:131
Nya former för narkotikabekämpning m.m. i ett EU-perspektiv
Dir. 1993:132
Utredning om arbetsmarknadspolitikens roll, omfattning, inriktning och avgränsning
Dir. 1993:133
Samordnade miljömätningar
Dir. 1993:134
Uppdrag att fullfölja avvecklingen av Trollhätte kanalverk
Dir. 1993:135
Avveckling av Styrelsen för riksfärdtjänst m.m.
Dir. 1993:136
Effektivisering av den statliga maritima verksamheten
Dir. 1993:137
Statsbidrag och utjämning i kommunsektorn
Dir. 1993:138
Utredning om märkningssystemet för vissa oljeprodukter samt kartläggning av den utveckling som sker inom området n utveckling som sker inom området
Dir. 1993:139
Regionala utvecklingsbolag m.m.
Dir. 1993:140
Tilläggsdirektiv till Utredningen om förenkling och rationalisering av fastighetstaxeringen m.m. (Fi 1993:13)
Dir. 1993:141
Förberedelser för jubileet "Utvandrare och invandrare i Sveriges historia 1846-1996"
Dir. 1993:142
Mästarbrev för hantverksutövare
Dir. 1993:143
Uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform
Dir. 1993:144
Översyn av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner