Dir. 2001:1
Utveckling av kollektivtrafiken
Dir. 2001:2
Utvärdering av verksamheten vid Delegationen för utländska investeringar i Sverige
Dir. 2001:3
Regler för Riksrevisionen
Dir. 2001:5
Tilläggsdirektiv till Integrationsutredningen (N 1999:10)
Dir. 2001:6
Levande historia - utåtriktad verksamhet
Dir. 2001:7
Tilläggsdirektiv till Elnätsutredningen (N1999:12)
Dir. 2001:8
Tilläggsdirektiv till Gymnasiekommittén 2000 (U 2000:06)
Dir. 2001:9
Kortare yrkesutbildningar inom högskolan
Dir. 2001:10
Inrättande av överklagandenämnd för studiestöd i Härnösand
Dir. 2001:11
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av radio- och TV-lagen m.m. (Ku 2000:01)
Dir. 2001:12
Översyn av vägtrafikbeskattningen
Dir. 2001:13
Vissa avfallsskattefrågor
Dir. 2001:14
Tilläggsdirektiv till 1999 års diskrimineringsutredning (Ju 1999:10)
Dir. 2001:15
Onödiga respektive långa djurtransporter samt slakt av djur nära uppfödningsplatsen
Dir. 2001:16
Samlad utvärdering av den arbetsgivarpolitiska reformen
Dir. 2001:17
Tilläggsdirektiv till kommittén om förbättrad transportsituation i Stockholmsregionen (N 2001:02)
Dir. 2001:18
Tilläggsdirektiv till utredningen om SverieDirekt (SB 2000:01)
Dir. 2001:19
Tilläggsdirektiv till Gränsövervakningen i krig (Fö 1999:07)
Dir. 2001:20
Genetiska undersökningar m.m.
Dir. 2001:21
Översyn av Försvarets materielverk
Dir. 2001:22
Genomförande av den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador
Dir. 2001:23
Avveckling av Statens institut för handikappfrågor i skolan, SIH
Dir. 2001:24
Tilläggsdirektiv till Kommittén om barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor (S 1998:08)
Dir. 2001:25
Tilläggsdirektiv till Miljöbalkskommittén (M 1999:03)
Dir. 2001:26
Tilläggsdirektiv till kommittén för fortsatt utveckling av en kommunal databas samt tvärsektoriell uppföljning och utvärdering av kommunal verksamhet (Fi 2000:08)
Dir. 2001:27
Tilläggsdirektiv till Utredningen om onödiga respektive långa djurtransporter samt slakt av djur nära uppfödningsplatsen (Jo 2001:01)
Dir. 2001:28
Tullverkets register i den brottsbekämpande verksamheten
Dir. 2001:29
Översyn av regler för nedsättning av energiskatter för vissa sektorer
Dir. 2001:30
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen m.m. (1999:03)
Dir. 2001:31
Bildandet av Riksrevisionen
Dir. 2001:32
Ny lagstiftning och myndighetsorganisation inom området för elektronisk kommunikation
Dir. 2001:33
Tilläggsdirektiv till Utredningen för översyn av producentansvaret (M 2000:01)
Dir. 2001:34
Tilläggsdirektiv till Delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (M 1998:01)
Dir. 2001:35
Kommitté för debatt om Europeiska unionens utveckling och framtid inför 2004 års regeringskonferens
Dir. 2001:36
Tilläggsdirektiv till Kommundemokratikommittén (Ju 2000:03)
Dir. 2001:38
Organisationskommitté för en myndighet för kvalificerad yrkesutbildning
Dir. 2001:39
Utökade rättsliga förutsättningar för kommunalt sambarbete över riksgränsen
Dir. 2001:40
Kommuners och landstings beslutsfattande vid extraordinära fredstida händelser i samhället
Dir. 2001:41
Finansiell rådgivning till konsumenter
Dir. 2001:42
Tilläggsdirektiv till Säkerhetstjänstkommissionen (Ju 1999:09)
Dir. 2001:43
Förutsättningarna för inrättande av ett samverkanscenter för katastrof- och fredsinsatser
Dir. 2001:44
Begränsning av alkoholbranschens sponsring inom idrotten, m.m.
Dir. 2001:45
Utbetalning av jordbruksstöd i euro
Dir. 2001:46
Översyn av den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta
Dir. 2001:47
Tilläggsdirektiv till utredningen om validering av vuxnas kunskap och kompetens (U 1999:06)
Dir. 2001:48
Utredning om järnvägssektorns organisation m.m.
Dir. 2001:49
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskattelagen m.m. (Fi 1999:03)
Dir. 2001:50
Effektivare bötesverkställighet vid trafikbrott, m.m.
Dir. 2001:51
Översyn av prisinformationslagen
Dir. 2001:52
Utbetalning av aktivitetsstödet
Dir. 2001:53
Utvärdering av lagen om allmän kameraövervakning m.m.
Dir. 2001:54
Tilläggsdirektiv till utredningen om principer för en bättre helhetssyn vid planeringen för civilt försvar och beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred (Fö 1999:04)
Dir. 2001:55
Översyn av skatterna på bekämpningsmedel och handelsgödsel
Dir. 2001:56
Ett system och regelverk för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer
Dir. 2001:57
Rekrytering av domare m.m.
Dir. 2001:58
Uppdrag om överlåtelse av verksamheten vid Muskö örlogsvarv till civil industri m.m.
Dir. 2001:59
Tilläggsdirektiv till kommittén om avveckling av Civilbefälhavaren i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet (Fö 2000:01)
Dir. 2001:60
Översyn av polisens arbete för att säkra ordningen, värna demonstrationsfriheten och stärka den enskildes rättstrygghet i samband med stora evenemang
Dir. 2001:61
Tilläggsdirektiv till beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU)
Dir. 2001:62
Tilläggsdirektiv till Utredningen om omställningsavtal (N 2000:8)
Dir. 2001:63
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av polisens arbetsuppgifter (Ju 2000:17)
Dir. 2001:64
Tilläggsdirektiv till Anhörigkommittén (UD 2000:03)
Dir. 2001:65
Utredning om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder
Dir. 2001:66
Översyn av Försvarets radioanstalt
Dir. 2001:67
Tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer
Dir. 2001:68
Organisation av trafiksäkerhetsarbetet, vägtrafikinspektion m.m.
Dir. 2001:69
Konkurrensen på elmarknaden
Dir. 2001:70
Utredning om översyn av lagen (1962:381) om allmän försäkring och andra författningar på socialförsäkringsområdet
Dir. 2001:71
Utredning om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg
Dir. 2001:72
Tilläggsdirektiv till Kommittén för nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Fi 2001:04)
Dir. 2001:73
Parlamentarisk kommitté för översyn av det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet
Dir. 2001:74
Utvärdering av folkbildningen
Dir. 2001:75
Tilläggsdirektiv till Kommundemokratikommittén (Ju 2000:03)
Dir. 2001:76
En gemensam nordisk sjöfartspolitik
Dir. 2001:77
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen m.m. (Fö 1999:03)
Dir. 2001:78
Förvaltning av avrinningsdistrikt
Dir. 2001:79
Barnsäkerhetsdelegation
Dir. 2001:80
Tilläggsdirektiv till Djurförsöksetiska utredningen (Jo 2001:02)
Dir. 2001:81
Utredning om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder samt om vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Dir. 2001:82
Översyn av Patent- och registreringsverkets organisation
Dir. 2001:83
Avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap
Dir. 2001:84
En ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och för höjd beredskap
Dir. 2001:85
Tilläggsdirektiv till Kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN (U 1997:06)
Dir. 2001:86
Översyn av professionell boxning och andra kampsporter
Dir. 2001:87
Översyn av mottagande av och introduktion för flyktingar
Dir. 2001:88
Utvärdering av digital radio m.m.
Dir. 2001:89
Tilläggsdirektiv till Utredningen om Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens rättsliga ställning m.m. (S 2000:06)
Dir. 2001:90
Socialförsäkringsfrågor m.m. i förhållande till konstnärlig verksamhet
Dir. 2001:91
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Dir. 2001:93
Internationella adoptioner m.m.
Dir. 2001:94
Organisationskommitté för inrättandet av ett familjemedicinskt institut
Dir. 2001:95
Allmänhetens tillgång till EU-information
Dir. 2001:96
Tilläggsdirektiv till Osmo Vallo-utredningen (Ju 2000:14)
Dir. 2001:97
Ombildning till kooperativ hyresrätt - pilotprojekt
Dir. 2001:98
Tilläggsdirektiv till utredningen om SverigeDirekt (SB 2000:01)
Dir. 2001:99
IT-stomnät till vissa kommuner
Dir. 2001:100
Översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
Dir. 2001:101
Förhandlare med uppdrag att lämna förslag till ramavtal i enlighet med artikel 6 i Kyotoprotokollet
Dir. 2001:102
Tilläggsdirektiv till utredningen om ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
Dir. 2001:103
Insatser för tillväxt och företagsutveckling på regional nivå
Dir. 2001:104
Skyddstider för sjukpenninggrundande inkomst
Dir. 2001:105
Tilläggsdirektiv till 2000 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2001:04)
Dir. 2001:106
Etablering av en filmvårdscentral i Grängesberg
Dir. 2001:107
Skydd av bevispersoner m.fl.
Dir. 2001:108
Behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgalagstiftning
Dir. 2001:109
Tilläggsdirektiv till utredningen (UD 2000:05) om sekretess hos utlandsmyndigheterna, författningsreglering av en central databas hos Migrationsverket samt behandlingen av utlänningar i förvar
Dir. 2001:110
Fondkommission
Dir. 2001:111
Tilläggsdirektiv till Integrationspolitiska maktutredningen (Ku 2002:2)
Dir. 2001:112
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen m.m.
Dir. 2001:114
Tillsyn över tolkförmedlingar
Dir. 2001:115
Översyn av Svenska unescorådet, dess verksamhet och arbetsformer
Dir. 2001:116
Tilläggsdirektiv till Utredningen (N 2001:09) om järnvägssektorns organisation m.m.
Dir. 2001:117
En översyn av verksförordningen
Dir. 2001:118
Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia
Dir. 2001:119
Avskaffande av åldersgränsen för vissa vårdgivares rätt till offentlig ersättning samt översyn av förutsättningarna för överlåtelse av privat vårdetablering
Dir. 2001:120
Samhällets beredskap och förmåga inför omfattande terroristattentat och andra likartade extraordinära händelser i Sverige
Dir. 2001:121
Tilläggsdirektiv till Nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan (M 2000:02)
Dir. 2001:122
Det långsiktiga energipolitiska programmet