Prop. 1980/81:1
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, m. m.
Prop. 1980/81:2
om ändring i lagen (1978:479) om försöksverksamhet med närradio
Prop. 1980/81:3
om handeln med skrot m.m.
Prop. 1980/81:4
om riktlinjer för det militära försvarets fortsatta utveckling
Prop. 1980/81:5
om ändring i läkemedelsförordningen
Prop. 1980/81:6
om utbildning av piloter för den civila luftfarten m.m.;beslutad den 26 juni 1980.
Prop. 1980/81:8
1980/81:8
Prop. 1980/81:9
om regionsjukvården
Prop. 1980/81:10
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), m.m.
Prop. 1980/81:11
med överlämnande av årsredovisning för Statsföretag AB
Prop. 1980/81:12
med överlämnande av årsredovisning för Svenska Varv AB
Prop. 1980/81:13
om polisens uppgifter, utbildning och organisation m.m.
Prop. 1980/81:14
om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång
Prop. 1980/81:15
med förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Prop. 1980/81:16
om höjda räntesatser för den särskilda avgiften vid uppbörd av kvarstående arbetsgivaravgift
Prop. 1980/81:17
med förslag till lag mot skatteflykt, m.m.
Prop. 1980/81:18
med förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) m.m.
Prop. 1980/81:19
om intrång i Stora Sjöfallets nationalpark
Prop. 1980/81:20
om besparingar i statsverksamheten, m.m.
Prop. 1980/81:21
om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Prop. 1980/81:22
om insyn i statliga företag
Prop. 1980/81:23
om vidgning av ramen för beslut om förhöjt låneunderlag och tillläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse.
Prop. 1980/81:24
om forlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956: 236)
Prop. 1980/81:25
med förslag till tilläggsbudge I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81
Prop. 1980/81:26
om överenskommelse angående Sölvbackaströmmarna
Prop. 1980/81:27
om försvarsmaktens organisation m.m. på Gotland
Prop. 1980/81:28
om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hälso- och sjukvården samt den allmänna försäkringen
Prop. 1980/81:29
om godkännande av IMCO-konvention om sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
Prop. 1980/81:30
om Bromma och Arlanda flygplatser m.m.
Prop. 1980/81:31
om godkännande av konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar
Prop. 1980/81:32
med förslag till ändrade regler för beskattning av realisationsvinst vid fastighetsavyttring
Prop. 1980/81:33
om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål, m.m.
Prop. 1980/81:34
om tullpreferenser för Zimbabvve
Prop. 1980/81:35
om internordiska konkurser
Prop. 1980/81:36
med förslag till ändrade kapitaltäckningsregler för fillansbolagen, m.m.
Prop. 1980/81:37
om upphävande av kontrollen av bankkontorsetablering
Prop. 1980/81:38
om ändring i brottsbalken, m.m. (bötesstraffen)
Prop. 1980/81:39
om stimulans av aktiesparandet
Prop. 1980/81:40
om ändring i 31 § högskolelagen (1977:218)
Prop. 1980/81:41
om förmånlig kreditgivning till u-Iänder
Prop. 1980/81:42
om ändrade regler för villabeskattningen, m.m.
Prop. 1980/81:43
med förslag till lag om militär grundutbildning för kvinnor, m.m.
Prop. 1980/81:44
om sänkt minimitid för fängelsestraff
Prop. 1980/81:45
med förslag till ändring i lagen (1978:428) om aktiesparfonder, m.m.
Prop. 1980/81:46
om viss följdlagstiftning till socialtjänstlagen m.m.
Prop. 1980/81:47
om ändring i konsumentförsäkringslagen (1980:38)
Prop. 1980/81:48
om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder m.m.
Prop. 1980/81:49
om stöd för åtgärder för att ersätta olja, m.m.
Prop. 1980/81:50
om skatten på 1981 års inkomster, m.m.
Prop. 1980/81:51
med förslag till ändrade riktlinjer för Norrlandsfondens fortsatta verksamhet m.m.
Prop. 1980/81:52
om Sveriges bidrag till Internationella utvecklingsfonden
Prop. 1980/81:53
med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen
Prop. 1980/81:54
om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall, m.m.
Prop. 1980/81:55
om tilläggsprotokoll till Sveriges frihandelsavtal med dels den Europeiska ekonomiska gemenskapen, dels den Europeiska kol- och stålgemenskapen
Prop. 1980/81:56
med förslag till godkännande av internationell konvention mot tagande av gisslan
Prop. 1980/81:57
om hälso- och sjukvården i krig m.m.
Prop. 1980/81:58
med förslag till lag om Svenska skeppshypotekskassan, m.m.
Prop. 1980/81:59
om villkoren för lönsparande på vinstsparkonto
Prop. 1980/81:60
om särskilt investeringsavdrag och förlängd tid för särskilt forskningsavdrag
Prop. 1980/81:61
med förslag till ändrade regler för inkomstbeskattningen av ägare till s. k. specialbyggnader, m.m.
Prop. 1980/81:62
om ändring i datalagen (1973:289)
Prop. 1980/81:63
om räntebidrag m.m.
Prop. 1980/81:64
med förslag om förlängning av det statliga lånestödet till underhåll av vissa hyreshus
Prop. 1980/81:65
om ändring i förordningen (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk
Prop. 1980/81:66
om vissa åtgärder på teleområdet
Prop. 1980/81:67
om vissa frågor angående stålindustrin, m.m.
Prop. 1980/81:68
med förslag till ändrade regler för den skattemässiga behandlingen av inventarier, fastigheter och pågående arbeten, m.m.
Prop. 1980/81:69
om ändring i taxeringslagen (1956:623).;beslutad den 30 oktober 1980.
Prop. 1980/81:70
om följdlagstiftning på skatteområdet med anledning av den nya sekretesslagen m.m.;beslutad dell 30 oktober 1980.
Prop. 1980/81:71
om avgränsning av obrutna fjällområden.;beslutad den 6 november 1980.
Prop. 1980/81:72
om dubbelbeskattningsavlal mellan Sverige samt Storbritanien och Nordirland beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva.
Prop. 1980/81:73
om ett utbyggt skydd mot höga sjukvårds- och läkemedelskostnader
Prop. 1980/81:74
med förslag till lag om radioaktiva läkemedel, m.m.
Prop. 1980/81:75
om fortsatt giltighet av lagen (1977:1094) om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun
Prop. 1980/81:76
om interneringspåföljdens avskaffande och straffet för grovt narkotikabrott m.m.
Prop. 1980/81:77
om godkännande av europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan
Prop. 1980/81:78
om informationsutbytet mellan myndigheter som bekämpar organiserad och ekonomisk kriminalitet
Prop. 1980/81:80
om ökad kommunal självstyrelse och minskad byråkrati
Prop. 1980/81:81
om ändring i reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning
Prop. 1980/81:82
om åtgärder mot frilevande vildsvin m.m.
Prop. 1980/81:83
om förenklad mönstring på färjor
Prop. 1980/81:84
med förslag tilllag om införande av utsökningsbalken m.m.
Prop. 1980/81:85
om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m.
Prop. 1980/81:86
om ändring i 6 kap. 3 jordabalken
Prop. 1980/81:87
om vissa frågor om hemslöjden
Prop. 1980/81:88
med förslag till handräckningslag m.m.
Prop. 1980/81:89
om vissa frågor rörande glasindustrin
Prop. 1980/81:90
om riktlinjer för energipolitiken
Prop. 1980/81:91
med vissa bestämmelser om hemtillverkning av vin
Prop. 1980/81:92
om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Prop. 1980/81:93
om överlåtelse av statens aktier i Datasaab AB till Telefonaktiebolaget LM Ericsson m.m.
Prop. 1980/81:94
om besiktning av fartyg
Prop. 1980/81:95
om ändrat huvudmannaskap för Karolinska sjukhuset, m.m.
Prop. 1980/81:96
om avgivande av förklaring enligt artikel 46 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundIäggande
Prop. 1980/81:97
om skolforskning och personalutveckling
Prop. 1980/81:98
om medelstillskott till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB
Prop. 1980/81:99
om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
Prop. 1980/81:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82
Prop. 1980/81:101
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1980/81
Prop. 1980/81:104
med rörslag angående beskattning av realisationsvinst vid avyttring av del av fastighet och beriikning av substansminskningsavdrag.
Prop. 1980/81:105
om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om Landshypoteksföreningar, m.m.
Prop. 1980/81:106
om ändring i brottsbalken m.m. (främjande av flykt; s.k. falska telefonrecept m.m.)
Prop. 1980/81:107
om den statliga skoladministrationen m.m.
Prop. 1980/81:108
om ändring i brottsbalken (miljöbrott)
Prop. 1980/81:109
om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Prop. 1980/81:110
om ändring av procentsatserna m.m. för kvarskatteavgiften
Prop. 1980/81:111
med förslag till besvärsregler vid allmän fastighetstaxering, m.m.
Prop. 1980/81:112
om samtycke och tillstånd till adoption
Prop. 1980/81:113
om ändring i militära rättegångslagen (1948:472)
Prop. 1980/81:114
om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar
Prop. 1980/81:115
om godkännande av 1980 års internationella avtal om en gemensam fond för råvaror
Prop. 1980/81:116
om kommunalekonomiska frågor inför år 1982
Prop. 1980/81:117
om utbildning för uppdrag i u-land m.m.
Prop. 1980/81:118
om ekonomisk-politiska åtgärder
Prop. 1980/81:119
om miljösäkrare sjötransporter
Prop. 1980/81:120
om ändring i beskattningsreglerna för koncernbidrag
Prop. 1980/81:121
om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt, m.m.
Prop. 1980/81:122
om åtgärder för vård och bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Prop. 1980/81:123
om gymnasial utbildning för döva och gravt hörselskadade
Prop. 1980/81:124
om vissa anslagsfrågor m.m. rörande försvaret
Prop. 1980/81:125
med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81
Prop. 1980/81:126
om arbetsmarknadspolitikens framtida inriktning
Prop. 1980/81:127
om folkbildning m.m.
Prop. 1980/81:128
om vissa företag inom Statsföretagsgruppen
Prop. 1980/81:129
om översyn av skogs- och jordbruksforskningen
Prop. 1980/81:130
om industripolitikens inriktning, m.m.
Prop. 1980/81:131
om vissa varvsfrågor, m.m.
Prop. 1980/81:132
med förslag till lag om vissa avgifter i allmän hamn m.m.
Prop. 1980/81:133
om riktlinjer för energisparverksamheten i byggnader m.m.
Prop. 1980/81:134
om investeringar på Arlanda flygplats m.m.
Prop. 1980/81:135
om former för styrning av försäkringskassornas förvaltningsutgifter, m.m.
Prop. 1980/81:136
om skogsvårdsstyrelsernas organisation, m.m.
Prop. 1980/81:137
om stödet till dagspressen
Prop. 1980/81:138
om undervisning för invandrare i svenska språket m.m. för budgetåret 1981/82
Prop. 1980/81:139
med förslag om skattefrihet för vissa inkomster av bär- och svampplockning samt om ändrade regler för beräkning av existensminimum, m. m.
Prop. 1980/81:140
med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1981/82
Prop. 1980/81:141
om ökade exportfrämjande åtgärder
Prop. 1980/81:142
om vissa pensionsfrågor m.m.
Prop. 1980/81:143
med förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m. (mellankommunala skatterätten)
Prop. 1980/81:144
om arvoderingen av statliga kommittéuppdrag
Prop. 1980/81:145
om finansiering av vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Prop. 1980/81:146
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m.
Prop. 1980/81:147
om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut
Prop. 1980/81:148
om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)
Prop. 1980/81:149
om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet och organisation
Prop. 1980/81:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1981/82, m.m. (kompletteringsproposition)
Prop. 1980/81:151
om överlåtelse till Fonden för industriellt utvecklingsarbete av avtal om stöd till den svenska flygindustrin
Prop. 1980/81:152
om godkännande av en ny nordisk konvention om social trygghet
Prop. 1980/81:153
om åtgärder för att främja fritidsfisket, m.m.
Prop. 1980/81:154
med förslag angående ändrade arbetsfonner i högsta domstolen, m.m.
Prop. 1980/81:155
om ändring i fondkommissionslagen
Prop. 1980/81:156
om godkännande av avtal mellan Sverige och Finland angående handeln med jordbruksvaror
Prop. 1980/81:157
om godkännande av avtal mellan Sverige och Norge angående handeln med jordbruksvaror
Prop. 1980/81:158
om avveckling av statens bestånd av uthyrningsbostäder m.m.
Prop. 1980/81:159
med vissa förslag på tullområdet
Prop. 1980/81:160
om tandvård i fred för värnpliktiga m.m.
Prop. 1980/81:161
om finansiering av stirlingprojektet, m.m.
Prop. 1980/81:162
om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Prop. 1980/81:163
om fortsatt valutareglering
Prop. 1980/81:164
om ansvarighet för radiotaltidningar, m.m.
Prop. 1980/81:165
om ändring i byggnadslagen (1947:385) m.m.
Prop. 1980/81:166
med förslag tilllag om radiotaltidningar, m.m.
Prop. 1980/81:167
om villkoren för lönsparande på vinstsparkonto
Prop. 1980/81:168
om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen m.m.
Prop. 1980/81:169
om godkännande av avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Prop. 1980/81:170
om ändring i vallagen (1972:620), m.m.
Prop. 1980/81:171
om export av tjänster från statliga myndigheter och bolag m.m.
Prop. 1980/81:172
om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling.
Prop. 1980/81:174
om vissa anslag ur kyrkofonden, m.m.
Prop. 1980/81:175
om förenklad domskrivning
Prop. 1980/81:176
med förslag till lagstiftning mot viss spridning av videogram med våldsinslag m.m.
Prop. 1980/81:177
om vissa författningsändringar till följd av socialstyrelsens omorganisation, m.m.
Prop. 1980/81:178
om förenklade regler för socialförsäkringsavgifter, m.m.
Prop. 1980/81:179
om vissa åtgärder inom alkoholpolitiken
Prop. 1980/81:180
om Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 1982
Prop. 1980/81:181
om förmedling av samtal med texttelefoner
Prop. 1980/81:182
om Nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1982 m.m.
Prop. 1980/81:183
om fortsatt fysisk riksplanering
Prop. 1980/81:184
om ändringar i reglerna för tillträde till högskoleutbildning m.m.
Prop. 1980/81:185
om proportionella val till statliga nämnder m.m.
Prop. 1980/81:186
om ammoniaktillverkningen i Kvarntorp
Prop. 1980/81:187
om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m.
Prop. 1980/81:188
om utformningen av ett ekonomiskt stöd till flerbarnsfamiljer
Prop. 1980/81:189
om godkännande av avtal mellan Sveriges regering och Norges regering om ekonomiskt samarbete, särskilt på industri- och energiområdena, m. m.
Prop. 1980/81:190
om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1980/81:191
om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal
Prop. 1980/81:192
om ändring av lån till Uddeholms AB
Prop. 1980/81:193
om vissa ändringar i kapitalbeskattningen
Prop. 1980/81:194
om vissa ändringar i fråga om mark- och konkurrenvillkoren för statliga bostadslån m.m.
Prop. 1980/81:195
om avveckling av Sölvbackaprojektet
Prop. 1980/81:196
om statsbidrag vid ändrat huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter m. m.
Prop. 1980/81:197
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien
Prop. 1980/81:198
om reglering av priserna på fisk, m.m.
Prop. 1980/81:199
om försvarets materielverks organisation m.m.
Prop. 1980/81:200
om olympiska vinterspel i Sverige år 1988
Prop. 1980/81:201
med förslag till ändring i rättegångsbalken m. m.
Prop. 1980/81:202
om stimulansåtgärder inom bostadssektorn
Prop. 1980/81:203
om läroplan för den kommunala vuxenutbildningen
Prop. 1980/81:204
om ATP-rätt för föräldrar som vårdar egna barn i hemmet
Prop. 1980/81:205
om förenklade statliga regler inom barnomsorgen