Prop. 1996/97:1
Budgetproposition för 1997
Prop. 1996/97:3
Kulturpolitik
Prop. 1996/97:5
Forskning och samhälle
Prop. 1996/97:6
Ändrade sjukavdrag för statsråden
Prop. 1996/97:7
Vissa spel- och lotterifrågor
Prop. 1996/97:8
Utökad användning av strafföreläggande
Prop. 1996/97:9
Ny rättshjälpslag
Prop. 1996/97:10
Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet
Prop. 1996/97:11
Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred
Prop. 1996/97:12
Vissa justeringar i lagen om räntefördelning vid beskattning
Prop. 1996/97:14
Vissa punktskattefrågor
Prop. 1996/97:16
En arbetsrätt för ökad tillväxt
Prop. 1996/97:17
Skattereduktion av fastighetsskatt i vissa fall
Prop. 1996/97:18
Vissa företagsskattefrågor
Prop. 1996/97:19
Beskattning av bilförmån
Prop. 1996/97:21
Nedsättning av socialavgifter, m.m.
Prop. 1996/97:22
Statliga stiftelser
Prop. 1996/97:23
Sekretess i Insättningsgarantinämndens verksamhet
Prop. 1996/97:25
Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv - en sammanfattning
Prop. 1996/97:26
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
Prop. 1996/97:27
Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjningm.m.
Prop. 1996/97:28
Kriterier för rätt till ersättning i form av sjukpenning och förtidspension
Prop. 1996/97:29
Höjning av koldioxidskatt för industrin och växthusnäringen
Prop. 1996/97:30
Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m.
Prop. 1996/97:31
Vissa frågor om hur revisorer i stiftelser utses och entledigas
Prop. 1996/97:32
Redovisning i ekonomiska föreningar och handelsbolag m.m.
Prop. 1996/97:33
Statens köp av färjetrafik till och från Gotland
Prop. 1996/97:34
Handelsändamålet i detaljplan, m.m.
Prop. 1996/97:35
Ett nytt system för ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan
Prop. 1996/97:36
Den regionala samhällsorganisationen
Prop. 1996/97:37
Ändrad grund för förvaltningen av vissa statligt reglerade bostadslån
Prop. 1996/97:38
Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder
Prop. 1996/97:39
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige ochCanada
Prop. 1996/97:40
Försäljning av aktier i Stadshypotek AB
Prop. 1996/97:42
Tilläggssäkerheter vid handel med finansiella instrument och valuta
Prop. 1996/97:43
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
Prop. 1996/97:44
Dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Prop. 1996/97:45
Lättnad i ägarbeskattningen i små och medelstora företag
Prop. 1996/97:46
Skadeståndsansvar vid dammhaveri
Prop. 1996/97:47
Ändringar i lagen om revisorer
Prop. 1996/97:48
Kartavgift i ärenden om EU-finansierat stöd inom jordbrukssektorn
Prop. 1996/97:52
Den kommunala redovisningen
Prop. 1996/97:53
Infrastrukturinriktning för framtida transporter
Prop. 1996/97:54
Svenskt deltagande i fredsstyrka efter IFOR i Bosnien-Hercegovina
Prop. 1996/97:55
Kapitaltillskott till AmuGruppen AB
Prop. 1996/97:58
Prövning av frågor om kyrkotillhörighet för medlemmar i icke-territoriella församlingar
Prop. 1996/97:59
Ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Prop. 1996/97:60
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården
Prop. 1996/97:61
Översyn av telelagen (1993:957) m.m.
Prop. 1996/97:62
Ändringar i lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden, m.m.
Prop. 1996/97:63
Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivå och administration, m.m.
Prop. 1996/97:65
Ändringar i kreditupplysningslagen
Prop. 1996/97:67
Digitala TV-sändningar
Prop. 1996/97:69
Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.
Prop. 1996/97:70
Ny vallag
Prop. 1996/97:72
Ändrade regler för filialetablering och vissa insättningsgarantifrågor
Prop. 1996/97:73
Ändring i lagen om sjuklön, m.m.
Prop. 1996/97:74
Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk
Prop. 1996/97:75
Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald
Prop. 1996/97:76
Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Armenien
Prop. 1996/97:77
Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Azerbajdzjan
Prop. 1996/97:78
Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Georgien
Prop. 1996/97:79
Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Uzbekistan
Prop. 1996/97:81
Mervärdesskatt - Beskattningsland för telekommunikationstjänster, m.m.
Prop. 1996/97:82
Ändrade regler för anmälan av företagsförvärv enligt konkurrenslagen
Prop. 1996/97:84
En uthållig energiförsörjning
Prop. 1996/97:85
Frågor om mätning m.m. på elmarknaden
Prop. 1996/97:86
Nya regler om elberedskap
Prop. 1996/97:87
Dublinkonventionen
Prop. 1996/97:88
Ett förenklat utlämningsförfarande mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen
Prop. 1996/97:89
Ändring i lagen om civilt försvar m.m.
Prop. 1996/97:90
Bättre möjligheter att samverka vid medborgarkontor
Prop. 1996/97:91
Internationella adoptionsfrågor
Prop. 1996/97:92
Enskilda vägar
Prop. 1996/97:94
Lag om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde
Prop. 1996/97:96
ILO:s konvention och rekommendation om arbetarskydd i gruvor m.m.
Prop. 1996/97:97
Prästers tystnadsplikt
Prop. 1996/97:98
Höjd lotteriskatt
Prop. 1996/97:99
Uppdragsarkeologi
Prop. 1996/97:100
Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 1-11
Prop. 1996/97:101
Vissa ändringar i annonsbestämmelserna i radio- och TV-lagen (1996:844), m.m.
Prop. 1996/97:102
Löneskyddet vid konkurs
Prop. 1996/97:104
Medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa konsumenttvister
Prop. 1996/97:105
Kommunal samverkan
Prop. 1996/97:106
Ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister
Prop. 1996/97:107
En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring
Prop. 1996/97:108
Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige
Prop. 1996/97:109
Lokala styrelser med elevmajoritet
Prop. 1996/97:110
Vissa skolfrågor m.m.
Prop. 1996/97:111
Rättsligt skydd för databaser, m.m.
Prop. 1996/97:113
God man för ensamma flyktingbarn
Prop. 1996/97:114
Finansieringsverksamhet i ekonomisk förening m.m.
Prop. 1996/97:115
Mer tillgänglig kollektivtrafik
Prop. 1996/97:116
Ändringar i skatteregisterlagen, m.m.
Prop. 1996/97:117
Ny förmögenhetsskattelagstiftning
Prop. 1996/97:119
Självförvaltning
Prop. 1996/97:121
Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen
Prop. 1996/97:122
Finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon
Prop. 1996/97:123
Privata vårdgivare
Prop. 1996/97:124
Ändring i socialtjänstlagen
Prop. 1996/97:126
Om skandinavisk luftfartspolitik och förlängning av SAS-samarbetet
Prop. 1996/97:127
Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende
Prop. 1996/97:128
Ny växtförädlarrättslag
Prop. 1996/97:129
Ändringar i upphovsrättslagen
Prop. 1996/97:130
Registrering av fartyg
Prop. 1996/97:131
Prövningstillstånd i hovrätten
Prop. 1996/97:132
Delgivning med aktiebolag
Prop. 1996/97:133
Domstols sammansättning m.m.
Prop. 1996/97:134
Advokatsamfundets disciplinverksamhet
Prop. 1996/97:135
Ändring i brottsbalkenSkärpning av straff för övergrepp i rättssak
Prop. 1996/97:136
Ny ellag
Prop. 1996/97:137
Nollvisionen och det trafiksäkra samhället
Prop. 1996/97:141
Högskolans ledning, lärare och organisation
Prop. 1996/97:143
Partnerskaps- och samarbetsavtal med Ukraina
Prop. 1996/97:144
Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Slovenien
Prop. 1996/97:145
Reviderat protokoll om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar av den 3 maj 1996
Prop. 1996/97:146
Vissa frågor om personlig assistans
Prop. 1996/97:147
Ändring i utlänningslagens förvarsbestämmelser
Prop. 1996/97:150
1997 års ekonomiska vårproposition
Prop. 1996/97:151
Beskattning av aktievinster i bolagssektorn
Prop. 1996/97:153
Ändringar i lagen om offentlig upphandling
Prop. 1996/97:154
Kapitalförluster och organisationskostnader vid beskattningen, m.m.
Prop. 1996/97:155
Enhetlig registerlagstiftning på socialförsäkringsområdet, m.m.
Prop. 1996/97:156
Avveckling av specialsjukhus och vårdhem
Prop. 1996/97:158
Radio och TV under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred
Prop. 1996/97:159
Skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Prop. 1996/97:160
Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg
Prop. 1996/97:161
Öresundsförbindelsen och Citytunneln
Prop. 1996/97:162
Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m.
Prop. 1996/97:163
Den kooperativa företagsformen
Prop. 1996/97:164
Europol
Prop. 1996/97:165
Vissa förändringar i TV-avgiftssystemet
Prop. 1996/97:166
Omprövning av skuldsanering
Prop. 1996/97:167
Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet
Prop. 1996/97:170
Reformerad skatteflyktslag
Prop. 1996/97:172
Hantering av uttjänta varor i ett ekologiskt hållbart samhälle - ett ansvar för alla
Prop. 1996/97:173
Beskattning av bostadsförmån, m.m.
Prop. 1996/97:174
Lag om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar
Prop. 1996/97:175
Ändringar i polislagen m.m.
Prop. 1996/97:176
Lag om kärnkraftens avveckling
Prop. 1996/97:177
Partnerskaps- och samarbetsavtal med Ryssland
Prop. 1996/97:178
Partnerskaps- och samarbetsavtal med Moldova