Prop. 1996/97:1
Budgetproposition för 1997
Prop. 1996/97:3
Kulturpolitik
Prop. 1996/97:10
Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet
Prop. 1996/97:12
Vissa justeringar i lagen om räntefördelning vid beskattning
Prop. 1996/97:14
Vissa punktskattefrågor
Prop. 1996/97:16
En arbetsrätt för ökad tillväxt
Prop. 1996/97:17
Skattereduktion av fastighetsskatt i vissa fall
Prop. 1996/97:18
Vissa företagsskattefrågor
Prop. 1996/97:19
Beskattning av bilförmån
Prop. 1996/97:21
Nedsättning av socialavgifter, m.m.
Prop. 1996/97:25
Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv - en sammanfattning
Prop. 1996/97:29
Höjning av koldioxidskatt för industrin och växthusnäringen
Prop. 1996/97:37
Ändrad grund för förvaltningen av vissa statligt reglerade bostadslån
Prop. 1996/97:48
Kartavgift i ärenden om EU-finansierat stöd inom jordbrukssektorn
Prop. 1996/97:62
Ändringar i lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden, m.m.
Prop. 1996/97:63
Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivå och administration, m.m.
Prop. 1996/97:67
Digitala TV-sändningar
Prop. 1996/97:70
Ny vallag
Prop. 1996/97:72
Ändrade regler för filialetablering och vissa insättningsgarantifrågor
Prop. 1996/97:74
Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk
Prop. 1996/97:75
Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald
Prop. 1996/97:81
Mervärdesskatt - Beskattningsland för telekommunikationstjänster, m.m.
Prop. 1996/97:85
Frågor om mätning m.m. på elmarknaden
Prop. 1996/97:86
Nya regler om elberedskap
Prop. 1996/97:87
Dublinkonventionen
Prop. 1996/97:94
Lag om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde
Prop. 1996/97:98
Höjd lotteriskatt
Prop. 1996/97:100
Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 1-11
Prop. 1996/97:101
Vissa ändringar i annonsbestämmelserna i radio- och TV-lagen (1996:844), m.m.
Prop. 1996/97:109
Lokala styrelser med elevmajoritet
Prop. 1996/97:110
Vissa skolfrågor m.m.
Prop. 1996/97:115
Mer tillgänglig kollektivtrafik
Prop. 1996/97:116
Ändringar i skatteregisterlagen, m.m.
Prop. 1996/97:117
Ny förmögenhetsskattelagstiftning
Prop. 1996/97:121
Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen
Prop. 1996/97:122
Finsk, rödmärkt olja i motordrivna fordon
Prop. 1996/97:123
Privata vårdgivare
Prop. 1996/97:124
Ändring i socialtjänstlagen
Prop. 1996/97:134
Advokatsamfundets disciplinverksamhet
Prop. 1996/97:141
Högskolans ledning, lärare och organisation
Prop. 1996/97:150
1997 års ekonomiska vårproposition
Prop. 1996/97:153
Ändringar i lagen om offentlig upphandling
Prop. 1996/97:154
Kapitalförluster och organisationskostnader vid beskattningen, m.m.
Prop. 1996/97:158
Radio och TV under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred
Prop. 1996/97:162
Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m.
Prop. 1996/97:167
Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet
Prop. 1996/97:170
Reformerad skatteflyktslag
Prop. 1996/97:172
Hantering av uttjänta varor i ett ekologiskt hållbart samhälle - ett ansvar för alla
Prop. 1996/97:173
Beskattning av bostadsförmån, m.m.
Prop. 1996/97:176
Lag om kärnkraftens avveckling