Prop. 1947:14
('angående anslag till åt\xad gärder för hästavelns främjande m. m.',)
Prop. 1947:21
('med förslag till ändrad lydelse av § 12 regeringsformen',)
Prop. 1947:41
('angående rundradion i Sverige',)
Prop. 1947:55
('angående anslag å till- lägg sstat II till riksstaten för budgetåret 1946/47 till vissa om- och nybyggnadsarbeten vid serafimerlasarettet m. m.',)
Prop. 1947:63
('med förslag till lag an\xad gående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete',)
Prop. 1947:67
('angående omorga\xad nisation av medicinalstyrelsen',)
Prop. 1947:68
('med förslag till förord\xad ning om ändring i vissa författningar berörande ve\xad terinärväsendet samt angående inrättande av en vete\xad rinär styrelse',)
Prop. 1947:75
('angående riktlinjerna för der. framtida jordbrukspolitiken m. m.',)
Prop. 1947:78
('med förslag till lag om uppsikt å jordbruk m. m.',)
Prop. 1947:96
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 56 § lagen den 18 juli 1928 (rir 309) om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige, m. m.',)
Prop. 1947:100
('med förslag till lag om förbud mot politiska uniformer',)
Prop. 1947:111
('angående ratificering av ändringar i stadgan för Internationella arbetsorganisa\xad tionen m. m.',)
Prop. 1947:127
('med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 15 december 1939 (nr 850) angående rätt för Konungen att i vissa fall med\xad dela, särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kas\xad sareserv',)
Prop. 1947:131
('med förslag till bygg\xad nadslag m. m.',)
Prop. 1947:142
('angående om\xad organisation av fortifikations- och byggnadsförvaltningen inom försvaret m. m.',)
Prop. 1947:147
('med förslag till förord\xad ning om skattefrihet i vissa fall för realisationsvinst vid expropriation m. m.',)
Prop. 1947:180
('angående postverkets en\xad samrätt till brevbefordran m. m.',)
Prop. 1947:204
('angående åtgärder för främjande av det fria och frivilliga folkbildnings\xad arbetet to. to.',)
Prop. 1947:211
('med förslag till byggnads\xad stadga',)
Prop. 1947:212
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1947:220
('med förslag till lag om allmänna barnbidrag, m. m.',)
Prop. 1947:224
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 22 juni 1928 (nr 254) om arbetsdomstol, m. m.',)
Prop. 1947:227
('angående för\xad slag till förordning rörande förkortning av utbild\xad ningstiden för vissa värnpliktiga in. m.',)
Prop. 1947:230
('angående anslag för budgetåret 1947/48 till folkskoleseminarierna m. to.',)
Prop. 1947:239
('angående inrättande av en arbetsmarknadsstyrelse samt förstatligande av den offentliga arbetsförmedlingen m. m.',)
Prop. 1947:240
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella ar\xad betsorganisationens allmänna konferens år 1946 vid dess tjugonionde sammanträde fattade beslut',)
Prop. 1947:243
('angående grunder för ål- derdomshemsvårdens ordnande och utbyggnad m. m.',)
Prop. 1947:259
('med förslag till lag om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främ\xad jande',)
Prop. 1947:260
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna hand\xad lingar m. m.',)
Prop. 1947:268
('angående vissa anslag till domstolarna m. m.',)
Prop. 1947:272
('angående vissa anslag till universiteten och den medicinska undervisningen m. to.',)
Prop. 1947:281
('med förslag till statens löneplansförordning m. in.',)
Prop. 1947:306
('med förslag till lag om särskilda förmåner för vissa internationella organisa\xad tioner, m. in.',)
Prop. 1947:310
('angående godkännande av en mellan Sverige och Jugoslaviska Federativa Folkrepubliken träffad handelsöverenskommelse m. m.',)
Prop. 1947:313
('angående anslag till teck\xad ning av aktier i Aktiebolaget Atomenergi m. m.',)
Prop. 1947:321
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av den Internationella arbetsorganisationens sjätte sjöfartskonferens år 1946 fattade beslut',)
Prop. 1947:324
('med förslag till lag angå\xad ende ändring i lagen den 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten\xad skap och förmynderskap',)
Prop. Prop/1947:3
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 1 och 15 §§ förordningen den 20 iuni 1941 (nr 577) angående bekämpande av tuberkulos hos nötkreatur m. m.
Prop. Prop/1947:4
angående ändring av grunderna för bekämpande av sjukdomen smittsam kastning hos nötkreatur
Prop. Prop/1947:6
angående befrielse från betalningsskyldighet till kronan på grund av virkes- köp
Prop. Prop/1947:8
med förslag till lag an¬ gående ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl.
Prop. Prop/1947:9
med förslag till lag om dyrtidstillägg under senare halvåret 1947 å folkpensio¬ ner och invalidunderstöd, m. m.
Prop. Prop/1947:10
angående ytterligare stats¬ bidrag för undersökning rörande visst torrläggnings¬ företag, m. m.
Prop. Prop/1947:11
angående befrielse från betalningsskyldighet till kronan på grund av virkes- köp
Prop. Prop/1947:13
med förslag till lag om fullföljd av talan från domkapitel m. m.
Prop. Prop/1947:16
angående liv¬ räntor åt vissa befattningshavare och f. d. befatt¬ ningshavare vid statens järnvägar
Prop. Prop/1947:17
med förslag till förord¬ ning med ytterligare bestämmelser angående taxering för inkomst under vissa dr av ersättning på grund av försäkring för förlust av fartyg, m. m.
Prop. Prop/1947:18
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänk- ningsskatt å spritdrycker
Prop. Prop/1947:19
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 18 juni 1937 (nr 481) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om stämpelav¬ gift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1947:20
med förslag till lag om ändring i strafflagen
Prop. Prop/1947:22
angående fort¬ satt disposition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1947:23
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 6 mars 1942 (nr 63) angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1947:24
angående be¬ stridande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1947:25
angående avgivande av förklaring i enlighet med bestämmelserna i art. 36, mom. 2, i stadgan för den internationella domstolen
Prop. Prop/1947:26
med förslag till lag angående ändring i lagen den 7 december 1931+ (nr 573) om tillsättning av prästerliga tjänster
Prop. Prop/1947:27
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1947:28
angående fortsatt bemyn¬ digande för Kungl. Maj.t att medgiva visst undantag från gällande villkor för åtnjutande av rätt till varvs- industrirestitution
Prop. Prop/1947:29
angående anslag till För¬ enta Nationerna m. in.
Prop. Prop/1947:31
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 26 april 1940 (nr 272) med särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1947:32
med förslag till lag om antalet statsdepartement och statsråd utan departe¬ ment
Prop. Prop/1947:33
angående anslag för de två departement, vari socialdepartementet föreslås upp¬ delat, m. m.
Prop. Prop/1947:34
med förslag till lag an¬ gående utsträckt tillämpning av lagen den A juni 19A3 (nr 27A) om förlängd giltighetstid för ränte- och ut- delningskuponger, m. m.
Prop. Prop/1947:35
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 1 november 1950 (nr 924) med särskilda bestämmelser angående patent vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1947:36
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 13 december 19h0 (nr 995) om straff för sabotage
Prop. Prop/1947:37
angående godkännande av en mellan Sverige och Nederländerna träffad han- delsöverenskommelse
Prop. Prop/1947:38
angående godkännande av en mellan Sverige och den belgisk-luxemburgiska ekonomiska unionen träffad handelsöverkommelse
Prop. Prop/1947:39
angående godkännande av tilläggsprotokoll till de mellan Sverige och Italien den 24 november 1945 träffade handels- och betal- ningsöverenskommelserna
Prop. Prop/1947:40
angående anslag till täck- dikningsförsök m. m.
Prop. Prop/1947:42
med förslag till lag om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293)
Prop. Prop/1947:43
angående anslag till uppförande eller inrättande av barnhem m. m.
Prop. Prop/1947:44
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 30 juni 1943 (nr 449) angående dyrtidstillägg åt vissa ersätt- ningstagare enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete, m. m.
Prop. Prop/1947:45
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den 22 juni 1928 (nr 254) om ar¬ betsdomstol
Prop. Prop/1947:46
angående indragning av vissa till församlingskyrkor utgående ersättningar m. m.
Prop. Prop/1947:47
angående ersättning i vissa fall i anledning av olycksfall i arbete eller yrkessjuk¬ dom
Prop. Prop/1947:48
angående försäljning av vissa fastigheter
Prop. Prop/1947:49
med förslag till lag om tingshusbyggnadsskgldigheten i vissa fall
Prop. Prop/1947:50
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering
Prop. Prop/1947:51
angående pen- sionsstyrelsens organisation m. in.
Prop. Prop/1947:52
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom
Prop. Prop/1947:54
angående vidgad rätt till resekostnadsersättning för kontraktsprost vid tjänsteresor m. m.
Prop. Prop/1947:56
angående vissa frågor om befrielse från ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1947:57
angående anslag till ny¬ byggnad vid ingenjör svetenskapsakademiens försöks¬ station in. m.
Prop. Prop/1947:58
angående vissa investeringar i telegrafverkets fond för budgetåret 1947148
Prop. Prop/1947:59
angående dyrtid stillägg å vissa livräntor m. m. i anledning av olycksfall eller yrkessjukdom
Prop. Prop/1947:60
angående fortsatt tullfri¬ het för Svenska röda korset för viss sjukvårds-, be¬ klädnads- och sjuktransportmateriel
Prop. Prop/1947:61
angående fortsatt tullfri¬ het i vissa fall för Föreningen rädda barnen för kläder, beklädnadsmateriel och livsförnödenheter
Prop. Prop/1947:62
angående godkännande av avtal mellan kronan och Stockholms stad rörande vissa markfrågor i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1947:64
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 6 § lagen den SO augusti 1932 (nr 404) om kyrkofond, m. m.
Prop. Prop/1947:65
med förslag till förord¬ ning om fortsatt uppskov med ikraftträdandet av före¬ skriven skatt å motorsprit
Prop. Prop/1947:66
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1947:69
med förslag till lag om upphävande av» andra stycket lagen den 11 april 1924 (nr 68) angående upphävande av danska och norska skiljemynts giltighet som lagligt betalningsmedel i Sverige
Prop. Prop/1947:70
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1947:71
angående anslag till den sociala hemhjälpsverksamheten
Prop. Prop/1947:72
med förslag till förordning om krigskonjunkturskatt för dr 1947
Prop. Prop/1947:73
angående livränta åt Inga Elisabeth Karlsson rn. in.
Prop. Prop/1947:74
angående bidrag till främjande av humanistisk forskning
Prop. Prop/1947:76
angående omorganisation av hushållningssällskapen m. m.
Prop. Prop/1947:79
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 43 § förordningen den 22 juni 1934 (nr 320) angående grunder för förvaltningen av viss kronoegendom
Prop. Prop/1947:80
angående anslag till Hen¬ nes Kungl. Höghet Hertiginnan av Västerbotten
Prop. Prop/1947:81
angående anslag för budgetåret 194.7/48 till avlöningar vid läroanstal¬ terna för blinda m. m
Prop. Prop/1947:82
angående anslag till sti¬ pendier åt lärjungar vid högre läroanstalter m. m.
Prop. Prop/1947:85
angående bemyndigande att iordningställa vissa åb olägenhet er
Prop. Prop/1947:86
med förslag till förordning om investeringsfonder
Prop. Prop/1947:87
angående be¬ frielse för sysslomannen vid Sundby sjukhus A. Nord- feldt från viss skadeståndsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1947:88
angående vissa anslag till barnmorskeläroanstalterna
Prop. Prop/1947:90
angående inköp av Källs- torps Södergård i Ljungby och Dörby socknar, Kal¬ mar län
Prop. Prop/1947:91
angående anslag för kon¬ trollen över sparbankerna
Prop. Prop/1947:92
angående anslag till bi¬ drag för anläggande av gemensamma tvättinrättningar på landsbygden
Prop. Prop/1947:93
angående anslag till ny¬ byggnad för statens rättsläkarstation i Stockholm
Prop. Prop/1947:95
med förslag till lag om virke smätning, m. m.
Prop. Prop/1947:99
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av äldre rättegångsbalken d rätte¬ gången vid krigsdomstol m. m.
Prop. Prop/1947:101
angående försälj¬ ning av fastigheter, som förvaltas av försvarets bo- stadsanskaffning snämnd, rn. m.
Prop. Prop/1947:102
angående anslag för bud¬ getåret 1947/48 till konstfackskolan m. m.
Prop. Prop/1947:103
angående försälj¬ ning av vissa under väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förvaltning stående fastigheter vid Falsterbokanalen
Prop. Prop/1947:104
angående an¬ slag till bidrag till vissa kommunikationsändamål
Prop. Prop/1947:105
angående fortsatt disposi¬ tion av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1947:106
angående bestri¬ dande av vissa kostnader från anslaget till oförut¬ sedda utgifter
Prop. Prop/1947:107
angående vissa investeringar i statens allmänna fastig hetsfond för budgetåret 1947:48
Prop. Prop/1947:108
med förslag till stat för försvarets fastig hetsfond för budgetåret 1947/48
Prop. Prop/1947:109
angående livränta åt E. L. Ceder m. m.
Prop. Prop/1947:110
angående befrielse från ersättningsskyldighet för konteramiralen C. G. Wahl¬ ström
Prop. Prop/1947:113
angående åtgärder till stödjande av oljevåxt- samt lin- och hampodlingen m.m.
Prop. Prop/1947:114
angående vissa bygg¬ nadsarbeten för försvaret m. m.
Prop. Prop/1947:115
angående anslag till an¬ skaffning av motorbåtar för tullverket
Prop. Prop/1947:116
angående fullmakt att i arbetslöshetsbekämpande syfte igångsätta arbeten, för vilka anslag uppförts å allmän beredskapsstat för bud¬ getåret 1946/47, m. m.
Prop. Prop/1947:117
angående godkännande av förslag till avtal mellan staten, å ena sidan, samt Luos- savaara—Kiirunavaara aktiebolag och Trafikaktiebo¬ laget Grängesberg—Oxelösund, å andra sidan
Prop. Prop/1947:118
angående befrielse i vissa fall från nöjesskatt
Prop. Prop/1947:119
angående utsträckning i vissa fall av i 8 § 1 mom. tulltaxeförordningen stad¬ gade tidsfrister för åtnjutande av tullfrihet
Prop. Prop/1947:120
angående pension åt vissa biträden å häradsskrivarkontor
Prop. Prop/1947:121
angående ändrade peii- sionsbestämmelser för heltidsanställda hemvårdarinnor inom den statsunderstödda sociala hemhjälpsverksam- lieten
Prop. Prop/1947:122
med förslag till för¬ ordning om ändrad lydelse av 6 § 2 och 3 mom. familje¬ bidrags förordningen den 29 mars 1946 (nr 99) m. m.
Prop. Prop/1947:123
angående pension eller understöd åt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1947:124
angående viss försöks¬ verksamhet på yrkesmedicinens område
Prop. Prop/1947:125
angående understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1947:126
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1947:128
angående anslag till ut¬ byggnad av staten tillhöriga gruvanläggningar i Malå socken m. m.
Prop. Prop/1947:129
angående anslag till täckning av vissa vid skifferoljeverket vid Kinne- Kleva uppkomna driftsförluster och avvecklingskost- nader
Prop. Prop/1947:130
angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1947 48
Prop. Prop/1947:132
angående lån till svenska lastbilaktiebolaget m. m.
Prop. Prop/1947:133
angående anslag för budgetåret 1947/48 till instituten för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning m. m.
Prop. Prop/1947:135
angående fortsatt stats- garanti för exportkredit
Prop. Prop/1947:136
angående, anslag till riks- råkenskapsverket för budgetåret 1947148
Prop. Prop/1947:137
angående redovisning av vissa kronan tillhöriga markområden i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1947:138
angående anslag för bud¬ getåret 1947148 till statens avtalsnämnd
Prop. Prop/1947:139
angående anslag till Folk¬ bokföringen: Viss tillfällig personal vid länsstyrelser¬ na m. m. för budgetåret 1947/48
Prop. Prop/1947:140
angående provisoriskt lönetillägg och tillfälligt lönetillägg till viss militär per¬ sonal
Prop. Prop/1947:141
angående pensionsrätt för tillsgningsmannen E. H. Hansson m. m.
Prop. Prop/1947:143
angående vissa ändringar i gällande bestämmelser angående värn¬ pliktslån
Prop. Prop/1947:145
angående anslag till social upplysningsfilm
Prop. Prop/1947:146
angående anslag till ar- betsrådet för budgetåret 1947/48
Prop. Prop/1947:148
angående anslag till sta¬ tens bakteriologiska, rättskemiska och farmacevtiska laboratorier
Prop. Prop/1947:149
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 19 § 1 mom. förordningen den 11 juli 1919 (nr 406) angående försäljning av pilsnerdricka, m. m.
Prop. Prop/1947:150
angående djupborrning efter salt och olja m. m. i Skåne
Prop. Prop/1947:151
angående anslag för budgetåret 1947/48 till avlöningar vid de allmänna läroverken in. m.
Prop. Prop/1947:152
angående vissa anslag till de tekniska högskolorna för budgetåret 1947/48
Prop. Prop/1947:153
angående anslag till sta¬ tens hantuerksinstitut
Prop. Prop/1947:154
med förslag till förordning om ändring i förordningen den 17 maj 1935 (nr 176) angående konungariket Sveriges stadshypotekskassa, m. m.
Prop. Prop/1947:155
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av § 5 förordningen den 16 maj 1890 (nr 21 s. 11) angående de allmänna grun¬ der, som vid hypoteksföreningars bildande och fram¬ tida verksamhet skola till efterrättelse lända
Prop. Prop/1947:156
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1942 (nr 493) om avverkningsskyldighet
Prop. Prop/1947:158
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 12 december 1941 (nr 925) om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas
Prop. Prop/1947:159
angående vissa äldre anslag
Prop. Prop/1947:160
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vågar
Prop. Prop/1947:161
angående förlängning av giltighetstiden för vissa tillägg stullar
Prop. Prop/1947:162
angående fiskprisregle¬ ring samt främjande av beredning och avsättning av fisk m. m.
Prop. Prop/1947:163
angående ytterligare ut¬ gifter d tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1946/47
Prop. Prop/1947:164
angående anslag för budgetåret 1947148 till bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
Prop. Prop/1947:165
angående statsverkets övertagande av vissa städers förpliktelser beträffande innehavare av befattningar, vilka vid upphörande av rådhusrätterna i samma städer komma att indragas m. m.
Prop. Prop/1947:166
angående förvärv av viss vattenrätt i Ume älv m. m.
Prop. Prop/1947:167
med förslag till lag an¬ gående ändrad Igdelse av 79 § 1 mom. lagen den 6 juni 1930 (nr 251) ant kommunalstyrelse på landet, m. m.
Prop. Prop/1947:168
angående godkännande av en mellan Sverige och Finland träffad överenskom¬ melse rörande det svensk-finska varuutbytet
Prop. Prop/1947:169
angående anslag till svenska uppfinnarkontoret
Prop. Prop/1947:170
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § lagen den 26 maj 1933 (nr 229) angående blodundersökning i mål om barn utom äk¬ tenskap
Prop. Prop/1947:171
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 och 3 §§ lagen den 19 maj 1944 (nr 215) om eftergift av åtal mot vissa under- åriga
Prop. Prop/1947:172
med förslag till lag om ändrad lydelse av 57 och 64 §§ lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående stenkolsfyndigheter m. m.
Prop. Prop/1947:173
angående organisationen ao statens isbrytarverksamhet
Prop. Prop/1947:174
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 20 § lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering in. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
Prop. Prop/1947:175
angående anslag för bud¬ getåret 1947/48 till statsbidrag till undervisnings¬ materiel vid folk- och småskolor
Prop. Prop/1947:176
angående uppdelning av professuren i radioteknik vid Chalmers tekniska hög¬ skola
Prop. Prop/1947:177
angående anslag till cen¬ trala sjukvårdsberedningen: avlöningar, m. m.
Prop. Prop/1947:178
angående statsförvårv av Halmstad—Bolmens m. fl. järnvägar
Prop. Prop/1947:179
angående ersättning till C. H. Magnusson m. fl. i anledning av olycksfall i arbete
Prop. Prop/1947:181
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 14 december 1945 (nr 845) om vissa inskränkningar i rätten att driva försäkringsrörelse
Prop. Prop/1947:182
angående dels fortsatt tillverkning av syntetiskt gummi m. m.. dels ock täckande av vissa förluster på statens reservförråds- nämnds verksamhet
Prop. Prop/1947:183
angående omorganisation av bilbesiktningsmannainstitutionen m. in.
Prop. Prop/1947:184
angående avsättning till statens automobilskattemedelsfond
Prop. Prop/1947:185
angående anordnande av tjänstebostad åt landsfiskalen i Föllinge distrikt
Prop. Prop/1947:186
angående anslag till sta¬ tens institut för folkhälsan för budgetåret 1947148
Prop. Prop/1947:188
med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken den 18 juli 1942 (nr 740), m. m.
Prop. Prop/1947:189
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång
Prop. Prop/1947:191
angående medgivande afl ytterligare överskrida viss anslagspost i pensionsstyrel- sens avlöningsstat för budgetåret 1946/47
Prop. Prop/1947:193
med förslag till förordning om ändring i taxeringsförordningen den 28 september 1928 (nr 379), m. m.
Prop. Prop/1947:194
angående ändrad redovis¬ ning av luftfartsfonden m. in.
Prop. Prop/1947:195
angående anslag till aktie¬ teckning i aktiebolaget Aerotransport
Prop. Prop/1947:196
angående bidrag till av¬ löningar åt distriktsbarnmorskor och distriktssköter¬ skor m. in.
Prop. Prop/1947:197
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 30 juni 1943 (nr 570) om anställande av distriktsbarnmorskor m. m.
Prop. Prop/1947:198
angående åtgärder i syfte att bereda vissa utländska läkare möjlighet att utöva läkarkonsten inom riket
Prop. Prop/1947:199
angående pensionsregle- ring för vissa befattningshavare vid hushållningssäll¬ skapen
Prop. Prop/1947:200
med förslag till förordning angående ändring i förordningen den 15 juni 1934 (nr 264) om erkända arbetslöshetskassor
Prop. Prop/1947:201
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1—3 §§ förordningen den 20 no¬ vember 1845 (nr 50 s. 1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, m. m.
Prop. Prop/1947:202
angående fortsatt disposition av vissa äldre reservationsanslag under fjärde huvudtiteln in. in.
Prop. Prop/1947:203
angående anslag till för¬ värv av aktier i aktiebolaget Göteborgs handelsbank, m. m.
Prop. Prop/1947:205
angående anslag för bud¬ getåret 1947/48 till skolöverstyrelsen
Prop. Prop/1947:206
med förslag till lag om fortsatt giltighet av hembiträdeslagen den 30 juni 1944 (nr 461)
Prop. Prop/1947:207
med förslag till arbets¬ tidslag för hotell, restauranger och kaféer, m. m.
Prop. Prop/1947:208
angående anslag till grkes- inspektionen för budgetåret 1947/48
Prop. Prop/1947:209
angående vissa anslag till riksförsäkringsanstalten för budgetåret 1947148
Prop. Prop/1947:210
angående lantmäteriper- sonalens organisation och avlöningsförhållanden m. m.
Prop. Prop/1947:213
med begäran om bemyn¬ digande att träffa avtal med Malmö stad angående villkoren för överföring å Malmö stad av det tryckan¬ de registret för staden
Prop. Prop/1947:214
angående godkännande av en mellan Sverige och Danmark träffad överenskom¬ melse rörande det svensk-danska varuutbytet
Prop. Prop/1947:215
angående anslag till av¬ sättning till försäkringsinspektionens fond
Prop. Prop/1947:216
angående anslag till kost¬ nader för ritningar in. m. till en ng statsisbrytare
Prop. Prop/1947:217
angående godkännande av ett mellan Sverige och Polen träffat avtal rörande regleringen av varuutbytet mellan Sverige och Polen m. m.
Prop. Prop/1947:218
angående bidrag till vissa erkända alkoholistanstalter för täckande av förluster under åren 1940—1945
Prop. Prop/1947:219
angående anslag till teck¬ ning av ytterligare aktier i Svenska skifferoljeaktiebo- laget
Prop. Prop/1947:221
angående pension åt vis¬ sa förutvarande bilbesiktningsmän m. fl.
Prop. Prop/1947:222
med förslag till lag om kommunernas bidrag till kostnaderna för folkpensio¬ neringen
Prop. Prop/1947:223
angående tjänstepensions- underlag för vissa befattningshavare vid polisväsendet
Prop. Prop/1947:225
angående förbättrad löne¬ statistik
Prop. Prop/1947:226
angående Sveriges anslut¬ ning till världshälsovdrdsorganisationen
Prop. Prop/1947:228
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den 22 juni 1911 (nr 74-) om bankrörelse m. m.
Prop. Prop/1947:229
med förslag till ändring av vissa vägväsendet berörande författning ar
Prop. Prop/1947:231
angående anslag för bud¬ getåret 1947/48 till överstijrelsen för yrkesutbildning
Prop. Prop/1947:232
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den 18 juni 1926 (nr 326) om del¬ ning av jord å landet, m. m.
Prop. Prop/1947:233
med förslag till lag om kyrkomusiker m. m.
Prop. Prop/1947:234
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 10 § lagen den 13 maj 1932 (nr 107) om häradsallmänningar
Prop. Prop/1947:235
angående vissa åtgärder till främjande av bostadsförsörjningen
Prop. Prop/1947:236
angående förändring i avseende å löneställning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid kommunikationsverken m. m.
Prop. Prop/1947:237
med förslag till förordning om ändring i förordningen den 18 juni 1937 (nr 436) angående försäljning av rusdrycker
Prop. Prop/1947:238
angående upp¬ lysningsverksamhet i utlandet angående Sverige
Prop. Prop/1947:241
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om ex¬ propriation
Prop. Prop/1947:244
angående vissa byggnads¬ arbeten vid statens sinnessjukhus m. m.
Prop. Prop/1947:245
angående an¬ slag till bidrag till vissa plankostnader in. in.
Prop. Prop/1947:246
angående viss tjänsteför- teckningsrevision för försvar sväsendet m. in.
Prop. Prop/1947:247
angående anslag för budgetåret 1947 48 till statens brandinspektion: avlöningar
Prop. Prop/1947:249
med förslag till förord¬ ning om avveckling av den allmänna omsättningsskat¬ ten för vissa motorfordon
Prop. Prop/1947:250
angående fortsatt subven- tionering av införseln av vissa varor m. m.
Prop. Prop/1947:251
angående statliga åtgär¬ der för tryggande av vedförsörjningen m. m.
Prop. Prop/1947:252
angående vissa ägoutbyten och fastig hetsförsäljning ar
Prop. Prop/1947:253
angående anslag till ut¬ bildning av tandläkare in. m.
Prop. Prop/1947:254
angående anslag till sta¬ tens provningsanstalt
Prop. Prop/1947:255
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 1 § lagen den 8 april 1927 (nr 77) om försäkringsavtal, m. m.
Prop. Prop/1947:256
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt giltighet av förordningen den 15 december 1944 (nr 779) om kristillägg å daghjålp från erkända arbetslöshetskassor
Prop. Prop/1947:257
med förslag till prisregle¬ ringslag
Prop. Prop/1947:258
angående reglering av sockernäringen i riket m. m.
Prop. Prop/1947:261
angående vissa anslag till socialstyrelsen
Prop. Prop/1947:262
angående bidrag till under¬ visnings- och upplysningsverksamhet rörande arbetar¬ skydd
Prop. Prop/1947:263
angående anslag för budgetåret 1947/48 tål domkapitlen och stiftsnämn- dema m. to.
Prop. Prop/1947:265
angående uppförande av beskickningshus i Canberra
Prop. Prop/1947:266
angående bidrag till kris- tidsnämndernas verksamhet
Prop. Prop/1947:267
angående anslag till teck¬ ning av ytterligare aktier i Norrbottens järnverk aktie¬ bolag, m. m.
Prop. Prop/1947:269
angående vissa anslag till skolor tillhörande barna- och ungdomsvården
Prop. Prop/1947:270
angående anslag till sta¬ tens utlänningskommission m. m.
Prop. Prop/1947:271
angående anslag till jord¬ brukets byggnadsstudiekoinmitté
Prop. Prop/1947:273
angående dispositionen av vissa för budgetåret 1943/44 å kapitalbudgeten un¬ der diverse kapitalfonder anvisade investeringsanslag
Prop. Prop/1947:274
med förslag till lag an¬ gående upphävande av 61 § 2 mom. lagen den 14 juni 1918 (nr 422) om fattigvården
Prop. Prop/1947:275
angående när¬ mast erforderliga åtgärder för tillgodoseende av Sveriges behov av matematikmaskiner
Prop. Prop/1947:276
med förslag till lag an¬ gående ändring i stadgan den 21 februari 1941 (nr 98) om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgöran¬ de
Prop. Prop/1947:277
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 december 1939 (nr 934) om tjänsteplikt, m. m.
Prop. Prop/1947:278
angående anslag till civil¬ försvaret för budgetåret 1947\48
Prop. Prop/1947:279
med förslag till lag om ändrad lydelse av 67 § barnavårdslagen den 6 juni 192A (nr 361)
Prop. Prop/1947:280
angående åtgärder i pris- reglerande syfte på jordbrukets område
Prop. Prop/1947:282
med förslag till allmänna tjänste- och familjepensionsreglementen m. m.
Prop. Prop/1947:283
angående reglering av vissa tjänste- och familjepensioner m. m.
Prop. Prop/1947:284
angående reglering av vissa från statens pensionsanstalt och lärarinnornas pensionsanstalt utgående pensioner m. m.
Prop. Prop/1947:285
angående prisutjämnings¬ avgifter m. m.
Prop. Prop/1947:286
angående anslag till åt¬ gärder för arbetsmarknadens reglering m. m.
Prop. Prop/1947:287
angående anslag för budgetåret 1947/48 till karolinska sjukhuset och sera- flmerlasarettet in. m.
Prop. Prop/1947:288
med förslag till lag om särskilda barnbidrag till änkors och invaliders in. fl. barn, in. m.
Prop. Prop/1947:289
med förslag till lag om ändrad Igdelse ia> 2 tf 3 inom. barnavårdslagen den 6 juni 1924 (nr 361), m. in.
Prop. Prop/1947:290
angående slutlig reglering av riksstaten för budgetåret 1946/47 m. m.
Prop. Prop/1947:291
angående anslag till bi¬ drag till avlöning åt lärare vid folkskolor m. in.
Prop. Prop/1947:292
angående godkännande av en den 8 februari 1947 avslutad internationell över¬ enskommelse rörande bibehållande och återställande av rättigheter på den industriella äganderättens områ¬ de, m. m.
Prop. Prop/1947:293
angående pensionsför- liållandena för vissa befattningshavare vid universi¬ teten
Prop. Prop/1947:294
angående provisoriska av- löningsbestämmelser för övningslärare vid de högre kommunala skolorna m. m.
Prop. Prop/1947:295
angående vissa avlö¬ nings- och pemionsförbättringar för präster m. in.
Prop. Prop/1947:296
med förslag till förord¬ ning om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, in. in.
Prop. Prop/1947:298
med förslag till lag angå¬ ende upphävande av 5 kap. 3 § strafflagen samt lagen den 13 mars 1937 (nr 75) om tvångsuppfostran, m. m.
Prop. Prop/1947:299
med förslag till förord¬ ning om begränsning i vissa fall av skatt till staten på grund av 1948 års taxering, m. m.
Prop. Prop/1947:300
angående grunderna för höjning under budgetåret 19A7/48 av löner utgående enligt statens löneplansförordning in. in.
Prop. Prop/1947:301
angående statsverkets övertagande av vissa städers förpliktelser beträffande innehavare av befattningar, vilka vid upphörande av rådhusrätterna i samma städer komma att indragas m. m
Prop. Prop/1947:303
angående inköp av fas¬ tighet i New York
Prop. Prop/1947:304
angående ytterligare me¬ del till inköp av fastighet för beskickningen i Dublin
Prop. Prop/1947:305
angående hgresavdrag för folk- och småskollärarnas tjänstebostäder
Prop. Prop/1947:307
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1947:308
angående anslag till plan¬ läggning av torvforskning m. m.
Prop. Prop/1947:309
angående an¬ slag för budgetåret 1947148 till avveckling av be¬ redskapen in. m.
Prop. Prop/1947:311
med förslag till förord¬ ning om ändring i uppbördsförordningen den 31 de¬ cember 1945 (nr 896), m. m.
Prop. Prop/1947:312
angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1947148
Prop. Prop/1947:314
angående fortsatt befriel¬ se för riksbanken från skyldigheten att inlösa av ban¬ ken utgivna sedlar med guld m. m.
Prop. Prop/1947:315
angående anslag till bi¬ drag till internationellt återuppbyggnadsarbete
Prop. Prop/1947:316
med förslag till förord¬ ning om preliminärt uttagande av värnskatt för förra hälften av budgetåret 1947/4-8
Prop. Prop/1947:317
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o), 5:o), 8:o), lU:o) och 17 :o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj.ts regeringsrätt
Prop. Prop/1947:318
med förslag om bedri¬ vande av industrirörelsen vid Laxå bruks aktiebolag med Aktiebolaget Statens skogsindustrier som ägare
Prop. Prop/1947:319
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 13 § lagen den 11 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete, m. m.
Prop. Prop/1947:320
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 26 och 21 §§ lagen den 29 juni 1923 (nr 2S6) om sparbanker, m. in.
Prop. Prop/1947:322
angående ändrade grun¬ der för statsbidrag till avlöning av lärare vid folk- och småskolor
Prop. Prop/1947:323
med förslag till lag om dödande av vissa utanför Sverige befintliga handling¬ ar, m. m.
Prop. Prop/1947:325
angående godkännande av ett avtal mellan Sverige och Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1947:326
med förslag till lag om särskilda åtgärder för polisverksamhetens upprätthål¬ lande i vissa fall