Prop. Prop/1876:2
angående Norges anslutning till den mellan Sverige och Danmark ingångna myntkonvention
Prop. Prop/1876:3
angående efter¬ gift af Kronoliemmansåboen Johan Holmbom i Wailci- jaur ådömd skadeersättning
Prop. Prop/1876:4
angående förän¬ drad organisation af öfverstyrelsen för hospitalen m. rn.
Prop. Prop/1876:5
angående be¬ viljande af vissa förmåner för enskilda jernväg samlag il¬ ning ar
Prop. Prop/1876:7
med förslag till lag angående eganderätt till skrift
Prop. Prop/1876:8
om Vesterås* domkyrkokassas befriande från erläggande af ränta och amortering å ett år 185b beviljadt statslån
Prop. Prop/1876:10
med förslag till Stadga angående måls handläggning i vissa fall af Kongl. Maj:ts Högsta Domstols afdelningar samfäldt
Prop. Prop/1876:12
angående för¬ ändringar i nu gällande föreskrifter angående stämpladt papper
Prop. Prop/1876:13
angående ny lönestat för Statskontoret
Prop. Prop/1876:14
angående afsöndring af jord från sergeantbostället Stålshyn N:o 1 under Vermlands regemente, till byggnadsplats för ett nytt skolhus inom Svanskogs församling af Carlstads stift
Prop. Prop/1876:15
angående pension å allmänna indragnings staten för auditören vid Bohus läns rege¬ mente Harald Victor Eherstein
Prop. Prop/1876:16
angående pension å allmänna indragning sstaten för kaptenen vid Elfsborgs rege¬ mente Carl Ivar Emanuel Schagerström
Prop. Prop/1876:17
angående afsöndring af jord från ryttmästarebostället vid Skånska>, husarrege¬ mentet Rebbelberga kungsgård i Kristianstads län för Reb- belberga församlings behof
Prop. Prop/1876:18
angående afsöndring af jord från f. d. korpralsbostället under Skånska dragon¬ regementet N:is 1 2 och 14 Östrahy till begrafningsplats för Östraby församling i Malmöhus län
Prop. Prop/1876:19
angående afsöndring af jord från f. d. pipare- och trumslagare-bostället vid Up- lands regemente Tibble N:o 7 till trädgård för Rasbokils för¬ samlings folkskola i Upsala län
Prop. Prop/1876:20
angående rotering af de s. k. frisocknarve i Örebro län
Prop. Prop/1876:21
angående upp¬ förande af ett etablissement enligt paviljonsystemet för kavalleriets underbefälsskola
Prop. Prop/1876:22
angående pen- sionsrätt för statens landtbruksingeniörer, visse resande undervisare samt Jiskeritjensteniännen
Prop. Prop/1876:23
angående ny läns¬ stat för Mynt- och Kontrollverken
Prop. Prop/1876:24
angående för¬ ändring i vilkoren för tidningars och tidskrifters post¬ befordran
Prop. Prop/1876:25
angående af¬ söndring af jord från Kronan tillhöriga hemmanen Greby i Forss socken af Södermanlands län
Prop. Prop/1876:26
angående pensio¬ neringen af arméns befäl med vederlikar
Prop. Prop/1876:27
angående pensio¬ neringen af Flottans befäl och underbefäl med vederlikar samt af Flottans och Lotsverkets gemenskap
Prop. Prop/1876:29
. angående Norr¬ bottens Iåns fördelning i fyra domsagor, ‘omfattande hvar¬ dera ett af länets fyra fögderier
Prop. Prop/1876:30
angående afsön¬ dring af jord från Kronan tillhöriga gatehuset N:o 12 Rörum i Kristianstads län till plats för ny kyrkobyggnad för Rörums församling
Prop. Prop/1876:31
om beviljande af pension å allmänna indragning sstaten åt Stallmästaren C. G. von Bahr
Prop. Prop/1876:32
om beviljande af pension ä allmänna indragnings stat en åt Lektorn A. Th. Bergius
Prop. Prop/1876:33
angående pension å allmänna indragningsstaten för Professoren vid Veterinär- institutet. i Stockholm F. A. Lundberg
Prop. Prop/1876:35
angående pension å allmäna indragning sstaten för Prof essoren dollar Peter Cronhamns enka
Prop. Prop/1876:37
angående för¬ ändring i tiden för utbetalning af det till åstadkom¬ mande af jernvägsförbindelse emellan landskapet Dalsland och Smaalenenes amt i Norge beviljade anslag