Prop. 2011/12:1
Budgetpropositionen för 2012
Prop. 2011/12:2
Höständringsbudget för 2011
Prop. 2011/12:4
Utredningar avseende vissa dödsfall
Prop. 2011/12:5
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen
Prop. 2011/12:7
Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
Prop. 2011/12:10
Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning
Prop. 2011/12:11
Säkerställande av sjö- och flygräddning
Prop. 2011/12:12
Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES
Prop. 2011/12:13
Kvothöjning och stadgeändring i Internationella valutafonden
Prop. 2011/12:15
Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning
Prop. 2011/12:17
Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag
Prop. 2011/12:21
Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun
Prop. 2011/12:22
Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel
Prop. 2011/12:24
Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten
Prop. 2011/12:25
Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet
Prop. 2011/12:26
Värdering till verkligt värde
Prop. 2011/12:27
Ändring i lagen om tävling med hästdjur
Prop. 2011/12:28
Enklare avbetalningsköp m.m.
Prop. 2011/12:29
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Prop. 2011/12:31
Ändring av viss länsstyrelseverksamhet
Prop. 2011/12:33
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
Prop. 2011/12:35
2006 års sjöarbetskonvention
Prop. 2011/12:37
Viss tillsyn över personuppgiftsbehandling
Prop. 2011/12:40
Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut
Prop. 2011/12:41
Vissa fastighetstaxeringsfrågor
Prop. 2011/12:42
Förbättrade villkor för studerande föräldrar
Prop. 2011/12:43
Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift
Prop. 2011/12:45
Kustbevakningsdatalag
Prop. 2011/12:46
Upphävande av lagen om tillfällig försäljning
Prop. 2011/12:47
Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition
Prop. 2011/12:49
Vissa frågor om fristående skolor
Prop. 2011/12:50
En gymnasiesärskola med hög kvalitet
Prop. 2011/12:51
Några begravningsfrågor
Prop. 2011/12:53
Barns möjlighet att få vård
Prop. 2011/12:54
Upphävande av lagen om exploateringssamverkan
Prop. 2011/12:55
De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation
Prop. 2011/12:58
Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon
Prop. 2011/12:59
Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier
Prop. 2011/12:60
Genomförande av återvändandedirektivet
Prop. 2011/12:61
Alkoholservering på särskilda boenden
Prop. 2011/12:62
Bemyndigande om krav på och kontroll av vissa elmätare
Prop. 2011/12:63
Ökad säkerhet i domstol
Prop. 2011/12:64
Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken
Prop. 2011/12:66
Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer
Prop. 2011/12:68
Trygg naturgasförsörjning
Prop. 2011/12:69
Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare
Prop. 2011/12:70
Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet
Prop. 2011/12:74
Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel
Prop. 2011/12:76
Komplettering av kollektivtrafiklagen
Prop. 2011/12:77
Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas - vissa genomförandeåtgärder
Prop. 2011/12:78
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
Prop. 2011/12:79
En reformerad mutbrottslagstiftning
Prop. 2011/12:80
Nya lagar för yrkestrafik och taxi
Prop. 2011/12:81
Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön
Prop. 2011/12:84
Den nordiska stridsgruppen 2015
Prop. 2011/12:85
Stärkt skydd för barn i internationella situationer
Prop. 2011/12:86
En effektivare försvarslogistik
Prop. 2011/12:87
Ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Prop. 2011/12:88
Några frågor om Patentbesvärsrätten
Prop. 2011/12:89
Ändringar i elberedskapslagen
Prop. 2011/12:92
Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande
Prop. 2011/12:94
Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m.
Prop. 2011/12:95
Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation
Prop. 2011/12:96
Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet
Prop. 2011/12:97
Bemyndiganden i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och barlastvattenlagen (2009:1165)
Prop. 2011/12:98
Timmätning för aktiva elkonsumenter
Prop. 2011/12:99
Vårändringsbudget för 2012
Prop. 2011/12:100
2012 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2011/12:106
Offentlig upphandling från eget företag - och vissa andra frågor
Prop. 2011/12:107
Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m.
Prop. 2011/12:108
Specialist i allmänmedicin - en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik
Prop. 2011/12:109
Vissa åtgärder mot illegala vapen
Prop. 2011/12:110
2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet m.m.
Prop. 2011/12:111
Ansvarsförsäkring vid sjötransporter
Prop. 2011/12:112
En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler
Prop. 2011/12:113
Återinförande av begreppet normalt förekommande arbete
Prop. 2011/12:115
Soldatanställningar i Försvarsmakten
Prop. 2011/12:116
Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA) m.m.
Prop. 2011/12:117
Värdlandsavtal mellan Sverige och Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (GWPO) m.m.
Prop. 2011/12:118
Planeringssystem för transportinfrastruktur
Prop. 2011/12:119
Utlåning till Irland
Prop. 2011/12:120
Vägen till mer effektiva energideklarationer
Prop. 2011/12:121
Leveransplikt för elektroniskt material
Prop. 2011/12:122
Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster
Prop. 2011/12:123
Ny ordning för nationella vaccinationsprogram
Prop. 2011/12:125
Geologisk lagring av koldioxid
Prop. 2011/12:126
Elektronisk stämningsansökan i brottmål
Prop. 2011/12:127
Försäljning av drivmedel till fordonsindustrin
Prop. 2011/12:128
Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Prop. 2011/12:129
Nya regler om prospekt
Prop. 2011/12:132
Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt
Prop. 2011/12:133
Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.
Prop. 2011/12:137
Införande av ett pricksystem på fiskets område
Prop. 2011/12:138
Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål
Prop. 2011/12:142
Ändrad könstillhörighet
Prop. 2011/12:143
Auktionering av utsläppsrätter
Prop. 2011/12:144
Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna
Prop. 2011/12:146
Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål
Prop. 2011/12:147
Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen
Prop. 2011/12:149
Bättre tillgång till kommunala föreskrifter
Prop. 2011/12:151
Ändringar i radio- och tv-lagen
Prop. 2011/12:152
Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, och vissa andra frågor
Prop. 2011/12:153
Överklagande av Tullverkets vitesförelägganden
Prop. 2011/12:155
Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet
Prop. 2011/12:156
Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde
Prop. 2011/12:157
Sekretess för uppgifter i utländska databaser
Prop. 2011/12:158
Sekretessen för djur- och växtarter
Prop. 2011/12:159
Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering
Prop. 2011/12:160
Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården
Prop. 2011/12:162
En ny lag om beredskapslagring av olja
Prop. 2011/12:163
Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater
Prop. 2011/12:168
Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius
Prop. 2011/12:169
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados
Prop. 2011/12:171
Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet
Prop. 2011/12:172
Kommunala resultatutjämningsreserver
Prop. 2011/12:175
Blankning
Prop. 2011/12:176
Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Prop. 2011/12:178
Lag om uthyrning av arbetstagare
Prop. 2011/12:179
Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet