Prop. 1905:26
('med förslag till ändrad lydelse af §§ 31, 49 och 53 regeringsformen samt §§ 10 till och med 25 äfvensom §§ 21, 28 och 38 riksdags\xad ordningen så ock till öfvergång sstadgande i riksdags\xad ordningen',)
Prop. Prop/1905:1
angående statsverkets tillstånd oeli behof
Prop. Prop/1905:2
med förslag till lag om ändrad lydelse af 3 § i lagen angående jord¬ fästning den 25 maj 1894
Prop. Prop/1905:3
med förslag till lag om tillägg till 9 § i förordningen angående allmänt kyrkomöte den 16 november 1863
Prop. Prop/1905:4
med förslag till lag om ändring i vissa strafflagens bestämm,elser angående förlust af medborgerligt förtroende samt till lag om ändrad lydelse af 58 och 122 §§ i strafflagen för krigs¬ makten
Prop. Prop/1905:5
angående beredande af lånemedel för fortsatt utveckling af statens telefonväsende i afseende å lokala telefonnät med för¬ bindelseledningar
Prop. Prop/1905:6
angående upplåtande af kronojord för framdragande af vissa elektriska ledningar
Prop. Prop/1905:7
angående beviljande af vissa förmåner för enskilda järnvägsanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1905:8
angående en väganläggning inom Norrbottens län mellan Karesuando by i Enontekis socken och gränsen mot Juckasjärvi socken med biväg till Idivuoma gästgifvar gård
Prop. Prop/1905:9
angående pension åt aflidna stationsmästaren Per Mårtenssons änka och minderåriga son
Prop. Prop/1905:10
angående upplåtelse till Oxelösund—Flen— Västmanlands järnvägs¬ aktiebolag af mark från kr ono domänerna Väderbrunn n:o 1, Lilla eller Tyska kungsladugården och Stora kungsladugården i Södermanlands län
Prop. Prop/1905:11
med förslag till lag om ändrad lydelse af 25 kap. 20 § strafflagen
Prop. Prop/1905:12
med förslag till lag om ändrad lydelse af 65 § utsökning slag en samt till lag om ändrad lydelse af 30 § konkurslagen
Prop. Prop/1905:13
med förslag till lag rörande afgäld från afsöndrad lägenhet
Prop. Prop/1905:14
med förslag till lag angående Kungl. Majds högsta domstols tjänstgöring på afdelningar äfvensom stadga angående måls hand¬ läggning i vissa fall af Kungl. Majds högsta domstols afdelningar samfäldt
Prop. Prop/1905:15
angående nedsättning af afgiften för inrikes postförsändelses re¬ kommendation m in.
Prop. Prop/1905:16
angående nedsättning af af giften för inrikes postpaket in. ro.
Prop. Prop/1905:17
angående åtskilliga trumpetares vid Skånska husarregementet pen- sionsrätt
Prop. Prop/1905:18
angående försäljning af kronans andel i det till roten n:o 80 Skytt vid Västerbottens regemente hörande soldattorpet
Prop. Prop/1905:19
med förslag till lag om oäkta barns arfsrätt efter moder och möderne- fränder
Prop. Prop/1905:20
med förslag till lag om utförande och nyttjande af elektrisk anläggning för telegrafera eller telefonering utan tråd
Prop. Prop/1905:24
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter änkan Brita Maria Esaidotter Barka från Vitsaniemi
Prop. Prop/1905:27
med förslag till lag om köp och byte af lös egendom, till lag om änd¬ rad lydelse af 166 § sjölagen, till lag om ändring i vissa delar af 9 kap. handelsbalken och till lag om ändrad lydelse af 38 § utsökning slag en
Prop. Prop/1905:28
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter förre sol¬ daten Anders Takts vid Solbacken änka Charlotta Andersdotter
Prop. Prop/1905:30
angående försäljning af Gottlands artillerikårs, inom Visby stad belägna kaserntomt med därå befintliga byggnader
Prop. Prop/1905:31
angående försälj¬ ning af lotten litt. F af den s. k. Hospitalsgården i Lunds landsförsamling af Malmöhus län
Prop. Prop/1905:32
angående för¬ säljning af två Ull förra håradshöfdingbostället Lundby n:is 6’, 8 och 13 i Skaraborgs län hörande utskiften
Prop. Prop/1905:33
angående för¬ säljning af en till indragna militiebostället Husby n:is 2 och 3 i Stockholms län hörande lägenhet
Prop. Prop/1905:35
angående försälj¬ ning af förra hoj'stallängarna Gorsingeholm n.ris 1 och 2 samt Stubbängen n:o 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1905:36
angående upp¬ låtelse af tomtplatser å kronoparken Bjurfors i Koppar¬ bergs län
Prop. Prop/1905:37
angående under¬ hållet för framtiden af den s. k. Långebron öfver Hel geån vid Kristianstad i Kristianstads län
Prop. Prop/1905:38
angående för¬ säljning af ett till förra kronofogdebostället Höja n:o 8 i Kristianstads län hörande utskifte
Prop. Prop/1905:39
angående upp¬ låtelse af byggnadstomter vid Lakaträsks järnvägsstation å Djupsjö kronopark i Norrbottens län
Prop. Prop/1905:40
angående för¬ säljning af två till kronoparken Tönner sjöheden i Hallands län hörande inägoområden
Prop. Prop/1905:43
med förslag till lag om ändrad lydelse af 5 § i lagen om straffregister den 17 oktober 1900
Prop. Prop/1905:44
med förslag till lag angående ändrad lydelse af vissa paragrafer i förordningen om landsting den 21 mars 1862
Prop. Prop/1905:45
angående brobyggnad öfver Lule älf vid Trångforsen
Prop. Prop/1905:46
angående pension å allmänna indragning sstaten åt e. o. vaktmästa¬ ren hos länsstyrelsen i Stockholms län Jöns Ohlson
Prop. Prop/1905:47
angående under¬ stöd åt folkbibliotek ro. ro.
Prop. Prop/1905:48
angående upplåtelse till Örebro stad af mark för utvidgning af högre allmänna läroverkets i Örebro gårdstomt
Prop. Prop/1905:49
angående disposition af Västernorrlands regementes förra mötes¬ plats Sånga mo
Prop. Prop/1905:50
angående beredande af pension å allmänna indragning sstaten åt fanjunkaren L. J. Gester
Prop. Prop/1905:51
angående eftergift å arrendeafgifterna för arrendeåret 1904—1905 för två utarrenderade kr onoeg endomar i Stockholms län
Prop. Prop/1905:52
angående öfver¬ låtelse af kronans rätt till lägenheten Södra Fördärfvet n:is 86 och 87 å Filipstads stads område
Prop. Prop/1905:53
angående upp¬ låtelse af byggnadstomter å kronopark vid Nattavara järnvägsstation i Norrbottens län
Prop. Prop/1905:54
angående upp¬ låtelse af lägenheter och tomtplatser å förra profoss- bostället *V4 mantal Fjälkinge nås 5, SO och 35 i Kristianstads län
Prop. Prop/1905:55
angående försälj¬ ning af viss del af V4 mantal Knipe eller Mörlanda med Hofsbro kvarn i Älfsborgs län
Prop. Prop/1905:56
angående upp¬ låtelse af lägenheter å förra trumpetarbostället 1/3 mantal Söndraby n:o 2 i Vedhy socken af Kristianstads län
Prop. Prop/1905:57
angående försälj¬ ning af viss del af förra milUiebostället Gislöf n:is 22 och 30 i Malmöhus län
Prop. Prop/1905:59
angående för¬ säljning af mark från kronohemmanen Vallen n:is 1 och 2 i Västernorrlands län
Prop. Prop/1905:61
angående för¬ säljning till Örebro stad af de landssekretern, lands- Jcamrern och landträntmästaren i Örebro län förr an¬ slagna letningsjordar, belägna å den s. k. JBoskärsängen inom Örebro stads område
Prop. Prop/1905:62
angående för¬ säljning af vissa delar af förra militiébostället Förstena n:o 1 med Önan n:o 1 och Femtungan n:o 1 i Älfshorgs län
Prop. Prop/1905:63
angående för¬ säljning af en till förra reg em en tsskrifvari) os tället SU mantal Vida n:o 1 i Södermanlands län hörande obe¬ byggd utäga
Prop. Prop/1905:64
angående stats¬ bidrag för utrotande af ollonborrar
Prop. Prop/1905:65
angående försäljning af den under Kungsörs norra kungsladugård dagsverks- skyldiga lägenheten Charlottenborg i Västmanlands län
Prop. Prop/1905:66
angående försälj¬ ning af den under Kung sars norra kungsladugård dags- verksskyldiga lägenheten Borgvik n:o 1 i Västmanlands län
Prop. Prop/1905:68
angående för¬ säljning af åtskilliga lägenheter under förra militiébostället Kling storp n:o 1 i Kristianstads län
Prop. Prop/1905:69
angående för¬ säljning af vissa till förra militiebostället Torsjö n:o 1 jämte Falstorp n:o 1, ett torp, i Östergötlands län hörande lägenheter och torp
Prop. Prop/1905:70
angående för¬ säljning af ett till förra häradsliöfdingbostället Hårrum n:o 1 i Älfsborgs län hörande utmarksskifte
Prop. Prop/1905:71
angående upp¬ låtelse från Svartsjö kungsladugård af mark för fattig¬ hus m. m. åt Sånga kommun
Prop. Prop/1905:72
angående för¬ säljning af vissa till förra militiebostället Ulfvestorp n:o 1 Storegärd i Älfsborgs län hörande områden
Prop. Prop/1905:74
angående anskaffning af åtskilliga persedlar, tillhörande den per¬ sonliga fältutrustningen
Prop. Prop/1905:75
angående in¬ lösen af åtskilliga officers- och under officer skår er tillhöriga byggnader ä mötesplatser in. rn.
Prop. Prop/1905:76
med förslag Ull förordning om beskattning af socker
Prop. Prop/1905:77
angående för¬ ändring af tullsatserna å socker samt om ändrad lydelse af § 9 i underrättelser om hvad vid tulltaxans tillämpning iakttagas hör
Prop. Prop/1905:78
angående ändrad lydelse af § 2 i nådiga förordningen om beskattning af hvitbetss ockertillverkningen i riket den 19 maj 1893, sådan nämnda § lyder enligt kungl. kungörelsen den 12 augusti 1902
Prop. Prop/1905:79
med förslag till förordning angående försäljning af brännvin
Prop. Prop/1905:81
med förslag till lag om inskränkning i rätten att erhålla ägostyckning
Prop. Prop/1905:82
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter aflidne muraren P. Öhmans hustru Maria Amalia öhman, född Karlström
Prop. Prop/1905:83
angående för¬ säljning af tre till lotten n:o 1 af förra miliUébostållet Tvång storp n:o 3 i Kristianstads län hörande lägenheter
Prop. Prop/1905:84
} angående för¬ säljning af en till lotten n:o 2 af förra militiebostället Tvängstorp n:o 3 i Kristianstads lön hörande lägenhet
Prop. Prop/1905:86
angående försälj¬ ning af vissa lägenheter från indragna militiebostället Löfvestads kungsgård n:o 46 i Malmöhus län
Prop. Prop/1905:87
angående försälj¬ ning af vissa områden från förra militieboställena Raska- rum n:is 6, 8 och 9 samt Raskarum n:is 3 och 5 i Kri¬ stianstads län
Prop. Prop/1905:88
angående vissa ändringar i gällande bestämmelser rörande afvittring en inom Västerbottens .och Norrbottens läns lappmarker
Prop. Prop/1905:89
angående ersätt¬ ning till aflidne sjömannen N. J. Selanders stärbhus- delägare för förlust genom f. d. vicekonsuln 0. N. Nicholsons förskingring af Selanders kvarlåtenskap
Prop. Prop/1905:90
angående förvaltningen af Trollhätte kanal- och vattenverk m. in.
Prop. Prop/1905:91
angående an¬ slag för vissa undersökningar rörande fiske- och mindre hamnar
Prop. Prop/1905:93
angående upplåtande till arméförvaltningen af förra posthuset vid Rödbodtorget samt försäljning af fastigheten n:o 1 i kvar¬ teret Memnon i Stockholm
Prop. Prop/1905:94
angående be- i edande af pension åt döfstumlärarpersoncilen samt dess änkor och barn
Prop. Prop/1905:95
angående flyttning af lifrustkammarens samlingar m. ro.
Prop. Prop/1905:97
angående lindrad lydelse af vissa delar af värnpliktslagen
Prop. Prop/1905:99
angående an¬ slag till förbättrade anordningar för barnmorskeund'ervis¬ ningen i Stockholm
Prop. Prop/1905:100
angående ett årligt anslag för Hans Kungl. Höghet Hertigen af Skåne
Prop. Prop/1905:101
med förslag till förordning angående försäljning af vin och maltdrycker
Prop. Prop/1905:102
med förslag till förordning angående försäljning af tillagade, alkoholfria drycker samt svagdricka
Prop. Prop/1905:103
angående beviljande af ytterligare låneunderstöd för anläggning af järnväg från Or sa till Sveg
Prop. Prop/1905:104
angående fyllnadspension åt tre baningenjörer vid statens järnvägar
Prop. Prop/1905:105
angående ändrad lydelse af 8 och 28 §§ uti Kungl, Maj:ts nådiga stadga angående skjutsväsendet den 31 maj 1878
Prop. Prop/1905:106
angående pension för framlidne intendenten vid naturhistoriska riksmuseum, professorn Knut Hjalmar Stolpes änka Vilhelmina Eme¬ rentia Stolpe, född Holmgren
Prop. Prop/1905:108
angående inköp för telegrafverkets behof af vissa fastigheter
Prop. Prop/1905:109
angående ändrad lydelse af § 13 i förnyade nådiga aflöning sregle¬ mentet för tjänstemän och betjänte vid statens järnvägar den 3 maj 1901
Prop. Prop/1905:110
angående godkännande af uppgjordt förslag i fråga om upp¬ förande vid Vänersborgs hospital och asyl för Ålfsborgs läns räkning af en upptagningsanstalt för sinnessjuka
Prop. Prop/1905:111
angående pension åt biträdande läkaren vid Stockholms hospital E. L. Fagergrens änka Sojia Charlotta Augusta Fager¬ gren, född Lindblom, samt upp sy ning smannen vid Vad¬ stena hospital och asyl P. A. Hvarfners änka Augusta Josefina Hvarfner, född Svensson
Prop. Prop/1905:112
med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge
Prop. Prop/1905:114
angående nytt öfningsfält för arméns i Stockholm eller dess närhet förlagda trupper samt försäljning af tvä om¬ råden af Norra Djurgården
Prop. Prop/1905:115
angående för¬ säljning till Stockholm—Rimbo järnvägsaktiebolag af visst område af kronohemmanet Mörby n:o 1 i Stock¬ holms län
Prop. Prop/1905:116
angående för¬ säljning af lägenheter från kungsgården 4 s/8 mantal Kungsberg med underlydande i Södermanlands län
Prop. Prop/1905:117
angående för¬ ändrade bestämmelser för skjutsningsskyldighetens full¬ görande i Stockholm
Prop. Prop/1905:118
angående anvi¬ sande af anslag till understödjande af Sveriges allmänna exportförening
Prop. Prop/1905:119
med förslag till förordning angående en särskild stämpelafgift för för¬ säljning af punsch
Prop. Prop/1905:120
angående pension för förre läraren vid tekniska elementarskolan i Örebro C. G. Morén
Prop. Prop/1905:121
angående öfverlåtelse af Ränna—Norrtälje järnväg
Prop. Prop/1905:122
med förslag till ändrad lydelse af § 60 regeringsformen
Prop. Prop/1905:123
med förslag till lag om fortsatt tillämpning af hvad i lagen den 6 juni 1902, innefattande inskränkning i inmutning sr ätten, är stadgadt
Prop. Prop/1905:124
angående för¬ ändrad lydelse af 2, 10 och 17 §§ i nådiga förord¬ ningen angående villkoren för tillverkning af brännvin den 13 juli 1887
Prop. Prop/1905:125
angående an¬ visande af medel, erforderliga för öfvergången till det af Kungl. Maj:t i nådig proposition föreslagna för¬ ändrade sättet för beskattning af socker
Prop. Prop/1905:126
angående en inkomstskatt för år 1906
Prop. Prop/1905:127
angående ny verkstadsbyggnad m. m. för fyrverkslaboratoriet vid Karlskrona varf
Prop. Prop/1905:128
angående beredande af pension å allmänna indragning sstaten åt förrådsförvaltaren vid Skånska husarregementet, under¬ löjtnanten i armén Oscar Sandahl
Prop. Prop/1905:129
angående beredande af pension ä allmänna indragning sstaten åt vaktaren vid Kaknäs skjutbanor Carl August Lindblom
Prop. Prop/1905:130
angående beredande af pension å allmänna indragning sstaten åt kokerskan vid Kronprinsens husarregemente Josefina Ka¬ tarina Sjöbergh
Prop. Prop/1905:131
angående vissa ändringar i gällande stämpelförordning
Prop. Prop/1905:132
angående löne¬ regleringar för prästerskapet i föreslagna nya försam¬ lingar i Stockholm
Prop. Prop/1905:133
angående anslag för beredande af ökadt utrymme för högre lärarinne¬ seminariet och den därmed förenade normalskolan för flickor m. in.
Prop. Prop/1905:u1
angående de unionella förhållandena