Prop. Prop/1889:2
med förslag till ecklesiastik boställsordning
Prop. Prop/1889:3
med förslag till lag om straff för embetsbrott af prest och om laga domstol i sådana mål
Prop. Prop/1889:4
med förslag till lag angående väghållning sbesvärets utgörande på landet
Prop. Prop/1889:5
med förslag till förordning om åtgärder för skyddande af arbetares lif och helsa i arbetet
Prop. Prop/1889:7
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter kyrkovak- taren Gkustaf Wilhelm Lundberg
Prop. Prop/1889:8
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter förra vaccinatrisen Magdalena Fischer från Umeå
Prop. Prop/1889:9
aflåta® af den lydelse bilagan — vid detta protokoll utvisar. Ex protokollo Hjalmar Hettig. N:o 9. Kong!. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försälj¬ ning till Örnsköldsviks köping af kronohemmanet 4l/± seland Norrlnngånger n:o 1 i Vesternorrlands län
Prop. Prop/1889:10
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanlägg- ningar
Prop. Prop/1889:11
angående skyl¬ dighet för enskilde att fullgöra reqvisitioner för krigs- behof samt att till krigsbruk afstå hästar och fordon
Prop. Prop/1889:12
med förslag till ändringar i för ordning änne om kommunalstyrelse på lan¬ det, om kommunalstyrelse i stad och om kommunalsty¬ relse i Stockholm
Prop. Prop/1889:13
angående ränte- frihet för oguldna återstoden af ett Vesans kärr- och sjöuttömnings- samt odlingsbolag beviljadt lån
Prop. Prop/1889:14
angående upp¬ låtelse till Vadstena hospital af en under namn af Susenborgs hage utarrenderad, numera till statsverket indragen hospital ord
Prop. Prop/1889:15
med förslag till ändrad lydelse af § 38 i förordningen om kommunal¬ styrelse i Stockholm den 23 maj 1862
Prop. Prop/1889:16
angående behörig¬ het för qvinna att inväljas i skolråd och fattigvärds- styrelse
Prop. Prop/1889:17
angående an¬ visande af förra trumpetarebostället Edeby n:o 8 i Väddö socken af Stockholms län till boställe åt läns¬ mannen i Väddö och Häfverö skeppslag af samma län
Prop. Prop/1889:18
(ingående utsträckt användning af ‘undsättningsfondens tillgångar
Prop. Prop/1889:19
rörande försälj¬ ning af åtskilliga kronans jordområden i Malmö m. m.
Prop. Prop/1889:20
angående fort¬ sättande och af slutande under år 1890 af arbetena på nya kasernetablissement för svea lifgarde och andra lifgardet m. m.
Prop. Prop/1889:21
angående utvidg¬ ning af södra skånska infanteriregementets mötesplats Refvinge
Prop. Prop/1889:23
angående ändring i vissa delar af Kongl. Maj:ts den 1 sistlidne februari till Riksdagen aflåtna proposition, rörande försäljning af åtskilliga kronans jordområden i Malmö m. m.
Prop. Prop/1889:24
angående ändring i vilkoren för ett åt Kristianstad—Hessleholms jernvägs- aktiebolag från riksgäldskontoret beviljadt lån
Prop. Prop/1889:25
angående befrielse för rusthållarne vid andra lifgrenadierregemenlet från erläggande af betalning för förbrukad exercisammunition
Prop. Prop/1889:26
med förslag till lag angående tiden för nyttjanderättsaf'tåls bestånd
Prop. Prop/1889:27
med förslag till lag angående förändrad lydelse af 11 kap. 12 § Han- delsbalken
Prop. Prop/1889:28
med förslag till lag angående enskild sedelutgifvande banks, bankaktie¬ bolags och sparbanks konkurs samt till lag med vissa bestämmelser angående enskilda sedelutgifvande banker
Prop. Prop/1889:29
med förslag till ändrad lydelse af 32 § 1 mom. i förordningen angå¬ ende fattigvården den 9 juni 1871
Prop. Prop/1889:30
angående jord- afsöndring från kronolägenheten Alnängarne i Örebro län
Prop. Prop/1889:31
med förslag till ordnande af döf'stumundervisningen i riket
Prop. Prop/1889:32
angående upp¬ förande af ny teaterbyggnad ä operahusets tomt to. to.
Prop. Prop/1889:33
angående utbyte af mark mellan kronan och Stockholms stad vid Artilleri¬ planen m. to.
Prop. Prop/1889:34
angående lindring i vilkoren för ett åt Hjelmarens och Qvismarens sjösänk- ningsbolag af staten beviljadt lån å 2,000,000 kronor
Prop. Prop/1889:35
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter sjömannen Robert Sa,hlin
Prop. Prop/1889:36
aflåtas af den lydelse bilagan--vid detta protokoll utvisar. Ex protocollo C. Blomstedt. N;o 36. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jord- afsöndring från kungsladugården Borgholm i Kalmar län
Prop. Prop/1889:37
angående förhöjd. pension vid afskedstagande för distriktschefen i sydöstra tulldistriktet F. Nisbeth
Prop. Prop/1889:38
angående pension för lektorn vid skogsinstitutet August Emil Algot Holm¬ grens enka Charlotte Eleonora Holmgren, född Öhman
Prop. Prop/1889:39
angående uppfö¬ rande af ett kasernetablissement i Jemtlanä för en ar¬ tilleridivision
Prop. Prop/1889:40
angående bevil¬ jande af statsbidrag för ny reglering af Umeå stad i följd af den staden är 1888 öfvergångna brand
Prop. Prop/1889:41
angående anslag till den agrikulturkemiska försöksanstalten vid Ultima, vi. m.
Prop. Prop/1889:43
angående anslag till uppsättning skostnader för Blekinge bataljon
Prop. Prop/1889:44
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 10 kap. 14 § Straff¬ lagen
Prop. Prop/1889:45
angående ute¬ slutande ur riksstaten för år 1890 af det. för Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Eugenin anvisade anslag med mera
Prop. Prop/1889:46
angående visst anstånd för Carlshamns spritförädlingsaktiebolag med erläggande af klilaf gift för det i bolagets fabrik inne¬ liggande bränvin