Ds 2015:1
Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut
Ds 2015:2
Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Ds 2015:3
Trossamfundens sociala insatser - En preliminär undersökning
Ds 2015:4
Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys
Ds 2015:5
Uppbörd av böter
Ds 2015:6
En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna
Ds 2015:7
Rätten till försvarare, m.m.
Ds 2015:8
Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern
Ds 2015:9
Ett reformerat bilstöd
Ds 2015:10
Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål
Ds 2015:11
Res lätt med biljett
Ds 2015:12
Missbruk av svenska pass – Omfattning och åtgärdsförslag
Ds 2015:13
Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Ds 2015:14
Statliga utställningsgarantier
Ds 2015:15
Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare
Ds 2015:16
Avlägsnande av vrak
Ds 2015:17
Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
Ds 2015:18
Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag
Ds 2015:19
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
Ds 2015:20
Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel
Ds 2015:21
Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer
Ds 2015:22
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet
Ds 2015:23
Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §
Ds 2015:24
Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning
Ds 2015:25
Ett ändamålsenligt minoritetsskydd
Ds 2015:26
Avskaffande av systemet med etableringslotsar
Ds 2015:27
Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - Genomförande av det nya CBE-direktivet
Ds 2015:28
Bidrag för glasögon till barn och unga
Ds 2015:29
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
Ds 2015:30
Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning
Ds 2015:31
Framtidens filmpolitik
Ds 2015:32
Anknytningskravet i skuldsaneringslagen
Ds 2015:33
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Ds 2015:34
Nya regler för AP-fonderna
Ds 2015:34
Nya regler för AP-fonderna
Ds 2015:35
Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
Ds 2015:36
Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare
Ds 2015:37
Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet
Ds 2015:38
Statligt stöd till civila samhället
Ds 2015:39
Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd
Ds 2015:40
Falska polisbilar
Ds 2015:41
En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap
Ds 2015:42
Ett särskilt tortyrbrott?
Ds 2015:43
Sveriges företagande och konkurrenskraft - internationell jämförelse
Ds 2015:44
Passdatalag
Ds 2015:45
Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
Ds 2015:46
Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen
Ds 2015:47
Europeiska politiska partier
Ds 2015:48
Förebyggande och behandling av spelmissbruk
Ds 2015:49
Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte
Ds 2015:50
Konkurrensskadelag
Ds 2015:53
Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län
Ds 2015:54
En samlad torvprövning
Ds 2015:55
Slopad jämställdhetsbonus
Ds 2015:56
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
Ds 2015:57
En europeisk utredningsorder
Ds 2015:58
Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning
Ds 2015:59
Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa
Ds 2015:60
Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux