SOU 1952:1
Betänkande med förslag till vissa ändringar i uppbördsförfarandet
SOU 1952:2
Förslag till lag om bankrörelse m. m
SOU 1952:3
Löneplan eller kollektivavtal : 1948 års anställningsutrednings betänkande
SOU 1952:4
Nordisk passfrihet
SOU 1952:5
Det yngsta fångvårdsklientelet : en undersökning
SOU 1952:6
Betänkande med förslag till allmänt resereglemente m. m
SOU 1952:7
1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande
SOU 1952:8
1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande
SOU 1952:9
1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande
SOU 1952:10
Sjömännens sjukförsäkring
SOU 1952:11
Yttranden m. m. över 1950 års långtidsutrednings betänkande Ekonomiskt långtidsprogram 1951-1955.
SOU 1952:12
1944 års nykterhetskommitté
SOU 1952:13
Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovattnen därstädes och i Jämtlands län m. m
SOU 1952:14
Kommunallagskommitténs betänkande
SOU 1952:15
Barrskogstillgångarna och skogsindustriens råvaruförsörjning : undersökning
SOU 1952:16
Tull- och valutalättnader i resandetrafiken mellan de nordiska länderna
SOU 1952:18
1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande
SOU 1952:19
Semester åt husmödrar, lantbrukare m. fl. utredning
SOU 1952:20
Busslinjeutredningen
SOU 1952:21
Räjongplan för fångvården : slutbetänkande
SOU 1952:22
Betänkande angående hälso- och sjukvården vid krig och andra utomordentliga förhållanden
SOU 1952:23
Bokutredningen
SOU 1952:24
Betänkande med förslag till allmän förfogandelag och allmän ransoneringslag
SOU 1952:25
Betänkande med förslag till vissa ändringar i byggnadslagstiftningen
SOU 1952:26
Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande vägföreningar m. m
SOU 1952:27
Betänkande med förslag till förbättrade kommunikationer i Härjedalen och nordvästra Hälsingland
SOU 1952:28
Lagberedningens förslag till ny lagstiftning om tomträtt m. m
SOU 1952:29
Vidgat tillträde till högre studier : utredning
SOU 1952:30
Rekrytering och utbildning av polispersonal betänkande
SOU 1952:31
Sverges familjenamn 1920 Suppl. nr 8 /förteckning.
SOU 1952:32
Förslag om samförvaltning av stadshypoteks- och bostadskreditorganisationerna Realkreditutredningens betänkande
SOU 1952:33
Den första lärarhögskolan
SOU 1952:34
Betänkande med förslag angående arbetsmarknadsstatistiken
SOU 1952:35
Byggnadsstyrelsens arbetsuppgifter och organisation
SOU 1952:36
Stöd åt änkor och vissa andra ensamstående kvinnor m.m
SOU 1952:37
Hyresregleringskommitténs betänkande
SOU 1952:38
Bostadskollektiva kommitténs betänkande
SOU 1952:39
Sjukförsäkring och yrkesskadeförsäkring
SOU 1952:40
Militärpsykologi och personaltjänst : arbetsuppgifter och central organisation : Försvarets personalbehandlingsutrednings betänkande 2
SOU 1952:41
Den jordbruksekonomiska undersökningen
SOU 1952:42
Yrkesvägledningen och skolan : förslag
SOU 1952:43
Nordiskt patentsamarbete
SOU 1952:44
Principbetänkande angående driftbidrag till primärkommuner
SOU 1952:45
Bestämmelser och praxis rörande statens budget : redogörelse
SOU 1952:46
Betänkande angående psykopatvård m. m
SOU 1952:47
1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande
SOU 1952:48
Kommunallagskommitténs betänkande
SOU 1952:49
Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget : översikt
SOU 1952:50
Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget : översikt
SOU 1952:51
Barn och film
SOU 1952:52
1944 års nykterhetskommitté
SOU 1952:53
1944 års nykterhetskommitté
SOU 1952:54
1944 års nykterhetskommitté
SOU 1952:55
1944 års nykterhetskommitté