Prop. 2020/21:1
Budgetpropositionen för 2021
Prop. 2020/21:2
Höständringsbudget för 2020
Prop. 2020/21:4
Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:5
Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen
Prop. 2020/21:6
Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket
Prop. 2020/21:8
Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse
Prop. 2020/21:9
Tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19
Prop. 2020/21:11
Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden
Prop. 2020/21:12
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
Prop. 2020/21:13
Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet
Prop. 2020/21:14
Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta
Prop. 2020/21:15
Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner
Prop. 2020/21:16
Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019
Prop. 2020/21:17
Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor
Prop. 2020/21:18
En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfalls­före­byggande åtgärder
Prop. 2020/21:19
Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket
Prop. 2020/21:20
Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor
Prop. 2020/21:21
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Prop. 2020/21:22
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Prop. 2020/21:23
Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto
Prop. 2020/21:24
Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor
Prop. 2020/21:26
Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor
Prop. 2020/21:27
Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
Prop. 2020/21:29
Pausad BNP-indexering för drivmedel
Prop. 2020/21:30
Totalförsvaret 2021–2025
Prop. 2020/21:32
Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2020/21:33
Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
Prop. 2020/21:34
Revision av det enhetliga elektroniska rapporterings­formatet
Prop. 2020/21:35
Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden
Prop. 2020/21:36
Ändringar i regelverket om kapitaltäckning
Prop. 2020/21:37
Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt
Prop. 2020/21:38
Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Prop. 2020/21:41
Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Prop. 2020/21:42
Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
Prop. 2020/21:43
En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning
Prop. 2020/21:44
Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om spritdrycker och EU:s tillträde till Genèveakten
Prop. 2020/21:45
Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall
Prop. 2020/21:46
Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper
Prop. 2020/21:47
Uppföljning av vaccinationer mot covid -19
Prop. 2020/21:48
Organdonation
Prop. 2020/21:49
Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar
Prop. 2020/21:50
Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning
Prop. 2020/21:51
Konkurrensverkets befogenheter
Prop. 2020/21:52
Tillträdesförbud till butik och förstärkt straff­rättsligt skydd mot tillgrepps­brottslighet
Prop. 2020/21:54
Ökad ordning och säkerhet i frivården
Prop. 2020/21:55
Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd
Prop. 2020/21:58
Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten
Prop. 2020/21:60
Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
Prop. 2020/21:64
En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
Prop. 2020/21:65
Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt
Prop. 2020/21:66
Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet
Prop. 2020/21:67
Undersökningstillstånd
Prop. 2020/21:68
Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus– malus-systemet
Prop. 2020/21:71
Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer
Prop. 2020/21:72
Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet
Prop. 2020/21:73
En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg
Prop. 2020/21:74
En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord
Prop. 2020/21:77
Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:78
Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen
Prop. 2020/21:79
En tillfällig covid-19-lag
Prop. 2020/21:80
Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Prop. 2020/21:81
Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering, Prop. 2020/21:81
Prop. 2020/21:82
En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag
Prop. 2020/21:83
Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:84
Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:85
Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda
Prop. 2020/21:87
Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt
Prop. 2020/21:91
Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format
Prop. 2020/21:94
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet
Prop. 2020/21:96
Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer
Prop. 2020/21:97
Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer
Prop. 2020/21:99
Vårändringsbudget för 2021
Prop. 2020/21:100
2021 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2020/21:104
Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna
Prop. 2020/21:107
Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Prop. 2020/21:110
Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling
Prop. 2020/21:111
Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar
Prop. 2020/21:112
En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet
Prop. 2020/21:113
Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el
Prop. 2020/21:118
Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda
Prop. 2020/21:119
En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen
Prop. 2020/21:120
Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning
Prop. 2020/21:121
Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:122
Bättre studiestöd högre upp i åldrarna
Prop. 2020/21:123
Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning
Prop. 2020/21:124
Prop. 2020/21:124 Transportstyrelsens olycksdatabas
Prop. 2020/21:125
Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro
Prop. 2020/21:126
Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket
Prop. 2020/21:127
Värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning
Prop. 2020/21:128
Ändrade regler för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot
Prop. 2020/21:129
Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet
Prop. 2020/21:131
Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning
Prop. 2020/21:132
En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025
Prop. 2020/21:134
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter
Prop. 2020/21:135
Reduktionsplikt för flygfotogen
Prop. 2020/21:136
Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid
Prop. 2020/21:137
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland
Prop. 2020/21:138
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Prop. 2020/21:139
Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden
Prop. 2020/21:141
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation
Prop. 2020/21:142
Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud till butik
Prop. 2020/21:143
Institutet för mänskliga rättigheter
Prop. 2020/21:144
Klimatdeklaration för byggnader
Prop. 2020/21:148
En effektivare konkurshantering
Prop. 2020/21:149
Förbud mot erkännande av utländska månggiften
Prop. 2020/21:150
Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister
Prop. 2020/21:151
Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Propositionen innehåller förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut.
Prop. 2020/21:152
Vissa insatser för ökad lärarkompetens
Prop. 2020/21:153
Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program
Prop. 2020/21:154
Miljöstyrande start- och landningsavgifter
Prop. 2020/21:155
Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris
Prop. 2020/21:156
Justerad beräkning av bilförmån
Prop. 2020/21:157
Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Prop. 2020/21:158
Skärpt kontroll över explosiva varor
Prop. 2020/21:159
Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten
Prop. 2020/21:160
Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen
Prop. 2020/21:161
Löneutmätning och digitala ansök­ningar i utsök­nings­förfarandet
Prop. 2020/21:163
Förebyggande av våld i nära relationer, Prop. 2020/21:163
Prop. 2020/21:165
Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia
Prop. 2020/21:166
Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:168
Undantag från sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete
Prop. 2020/21:170
Barn som bevittnar brott
Prop. 2020/21:171
Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring
Prop. 2020/21:172
Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2
Prop. 2020/21:173
Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag
Prop. 2020/21:174
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen
Prop. 2020/21:175
Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket
Prop. 2020/21:176
Modernare regler för bekräf­telse av föräldra­skap, fader­skaps­under­sökningar och för att åstad­komma köns­neutral föräldra­skaps­presumtion
Prop. 2020/21:177
Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring
Prop. 2020/21:180
Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019
Prop. 2020/21:181
Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi, Prop. 2020/21:181
Prop. 2020/21:182
Kompletterande regler för uppe­hålls­tillstånd vid gymnasie­studier
Prop. 2020/21:183
Utfodring av vilt
Prop. 2020/21:184
Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel
Prop. 2020/21:185
Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybarhetdirektivet
Prop. 2020/21:186
Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
Prop. 2020/21:187
Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion
Prop. 2020/21:188
Moderna tillståndsprocesser för elnät
Prop. 2020/21:189
Anpassningar till EU:s marknadskontrollsförordning
Prop. 2020/21:190
Förarbevis för vattenskoter
Prop. 2020/21:191
Ändrade regler i utlänningslagen
Prop. 2020/21:192
Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott
Prop. 2020/21:193
Genomförande av visselblåsardirektivet
Prop. 2020/21:194
Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet
Prop. 2020/21:195
Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Prop. 2020/21:196
Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022
Prop. 2020/21:197
Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket
Prop. 2020/21:198
Producentansvar och straffansvar för nedskräpning
Prop. 2020/21:199
Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan
Prop. 2020/21:200
Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin
Prop. 2020/21:201
Stärkt skydd för hyresgäster
Prop. 2020/21:202
Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021
Prop. 2020/21:203
Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet
Prop. 2020/21:204
Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt
Prop. 2020/21:205
Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd
Prop. 2020/21:206
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering
Prop. 2020/21:207
Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021
Prop. 2020/21:208
Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:209
Utökade möjligheter att använda tidiga förhör
Prop. 2020/21:214
Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingar i allmän domstol
Prop. 2020/21:216
Nya regler om husrannsakan för att söka eftervapen och andra farliga föremål
Prop. 2020/21:217
Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer
Prop. 2020/21:219
Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Prop. 2020/21:220
Bättre uppföljning av läkemedel för djur
Prop. 2020/21:221
Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19
Prop. 2020/21:222
Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem
Prop. 2020/21:224
Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt