Prop. 2013/14:1
Budgetpropositionen för 2014
Prop. 2013/14:2
Höständringsbudget för 2013
Prop. 2013/14:3
Läsa för livet
Prop. 2013/14:4
Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen
Prop. 2013/14:5
Vital kommunal demokrati
Prop. 2013/14:6
Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg
Prop. 2013/14:7
Ändringar i statistiklagstiftningen
Prop. 2013/14:9
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana
Prop. 2013/14:10
Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
Prop. 2013/14:11
Informationsutbytesavtal med Belize
Prop. 2013/14:12
Informationsutbytesavtal med Bahrain
Prop. 2013/14:13
Fler avdelningar i Lagrådet
Prop. 2013/14:14
Förstärkt nedsättning av egenavgifter
Prop. 2013/14:15
Gemensamt konsumentskydd i EU
Prop. 2013/14:16
Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import
Prop. 2013/14:17
Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring
Prop. 2013/14:18
Ersättning enligt växtskyddslagen
Prop. 2013/14:19
Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag
Prop. 2013/14:20
Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan
Prop. 2013/14:22
Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning
Prop. 2013/14:24
Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur
Prop. 2013/14:25
Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem
Prop. 2013/14:26
Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden
Prop. 2013/14:27
Vissa skattefrågor
Prop. 2013/14:28
Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt
Prop. 2013/14:30
Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet
Prop. 2013/14:31
Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning
Prop. 2013/14:33
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan
Prop. 2013/14:34
Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar
Prop. 2013/14:36
Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
Prop. 2013/14:37
Tillgänglighet och deltagande i val
Prop. 2013/14:38
Dammsäkerhet
Prop. 2013/14:39
På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken
Prop. 2013/14:40
Motpart i mål om ny legitimation enligt Patientsäkerhetslagen
Prop. 2013/14:41
Ändringar i djurskyddslagen
Prop. 2013/14:43
Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom
Prop. 2013/14:44
Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån
Prop. 2013/14:46
Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län
Prop. 2013/14:47
Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område
Prop. 2013/14:48
Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val
Prop. 2013/14:49
Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Prop. 2013/14:51
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet
Prop. 2013/14:53
Nationella patent på engelska
Prop. 2013/14:56
Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
Prop. 2013/14:58
En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning
Prop. 2013/14:59
Fler bostäder åt unga och studenter
Prop. 2013/14:62
Informationsutbytesavtal med Montserrat
Prop. 2013/14:64
Utlämnande av körkort
Prop. 2013/14:65
Genomförande av EU-direktiv om informationsutbyte vid trafiksäkerhetsrelaterade brott
Prop. 2013/14:66
Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen
Prop. 2013/14:67
Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel
Prop. 2013/14:68
Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Prop. 2013/14:69
Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall - genomförande av kärnavfallsdirektivet
Prop. 2013/14:70
Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering
Prop. 2013/14:71
Telefonförsäljning på premiepensionsområdet
Prop. 2013/14:72
Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation
Prop. 2013/14:74
En tydligare naturgasreglering
Prop. 2013/14:76
Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm
Prop. 2013/14:77
Tilläggsavgift i domstol
Prop. 2013/14:78
Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Prop. 2013/14:79
Lätt byte – enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster
Prop. 2013/14:80
Gymnasial lärlingsanställning
Prop. 2013/14:81
Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande
Prop. 2013/14:82
Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare
Prop. 2013/14:83
Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
Prop. 2013/14:84
Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro
Prop. 2013/14:85
Elnätsföretagens intäktsramar
Prop. 2013/14:86
Förenklingar i aktiebolagslagen
Prop. 2013/14:89
Ett enhetligt patentskydd i EU
Prop. 2013/14:92
Skärpt straff för dataintrång
Prop. 2013/14:93
Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel
Prop. 2013/14:94
En ny brottsskadelag
Prop. 2013/14:96
Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer
Prop. 2013/14:97
Informationsutbytesavtal med Liberia
Prop. 2013/14:99
Vårändringsbudget för 2014
Prop. 2013/14:100
2014 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2013/14:104
Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
Prop. 2013/14:105
Informationsutbytesavtal med Qatar
Prop. 2013/14:106
Patientlag
Prop. 2013/14:107
Viss kreditgivning till konsumenter
Prop. 2013/14:108
Användningen av kreditbetyg i riskhantering
Prop. 2013/14:110
En ny organisation för polisen
Prop. 2013/14:111
Säkerheter vid clearing hos central motpart
Prop. 2013/14:112
Villkor för fristående skolor m.m.
Prop. 2013/14:113
Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder
Prop. 2013/14:116
Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta
Prop. 2013/14:117
Verksamhetsstödet för idrottens bildningsverksamhet
Prop. 2013/14:118
Privata utförare av kommunal verksamhet
Prop. 2013/14:119
Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård
Prop. 2013/14:120
Straffansvaret vid egenmäktighet med barn
Prop. 2013/14:121
En effektivare kriminalisering av penningtvätt
Prop. 2013/14:122
Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län
Prop. 2013/14:123
Olovlig hantering av avkodningsutrustning
Prop. 2013/14:124
Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet
Prop. 2013/14:125
Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd
Prop. 2013/14:126
En enklare planprocess
Prop. 2013/14:127
Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov
Prop. 2013/14:128
Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen
Prop. 2013/14:129
Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
Prop. 2013/14:132
Några sjömansfrågor
Prop. 2013/14:133
Direktupphandling
Prop. 2013/14:134
Lättare att läsa
Prop. 2013/14:135
Förbättrad konkurrenstillsyn
Prop. 2013/14:136
Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur
Prop. 2013/14:137
Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Prop. 2013/14:138
Vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 2013/14:141
En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Prop. 2013/14:142
Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter
Prop. 2013/14:143
Ett medborgarskap som grundas på samhörighet
Prop. 2013/14:144
Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling
Prop. 2013/14:146
Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
Prop. 2013/14:147
Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga
Prop. 2013/14:148
Vissa skollagsfrågor
Prop. 2013/14:149
Skatteavtal mellan Sverige och Georgien
Prop. 2013/14:150
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan
Prop. 2013/14:151
Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Prop. 2013/14:153
Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd
Prop. 2013/14:156
Tröskeleffekter och förnybar energi
Prop. 2013/14:157
Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden
Prop. 2013/14:159
Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering
Prop. 2013/14:160
Tid för undervisning - lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Prop. 2013/14:161
En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Prop. 2013/14:162
Ändringar av statistiksekretessen
Prop. 2013/14:163
Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan å ena sidan och Mongoliet å andra sidan
Prop. 2013/14:164
Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
Prop. 2013/14:165
Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan
Prop. 2013/14:166
Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
Prop. 2013/14:167
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan
Prop. 2013/14:168
Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd
Prop. 2013/14:169
Nämndemannauppdraget - stärkt förtroende och högre krav
Prop. 2013/14:170
Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar
Prop. 2013/14:171
Märkning av textilprodukter
Prop. 2013/14:172
Allas kunskap – allas bildning
Prop. 2013/14:173
En utvecklad budgetprocess
Prop. 2013/14:174
Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet
Prop. 2013/14:175
Vissa lagändringar inför en ny programperiod
Prop. 2013/14:176
Fordonsrelaterade skulder
Prop. 2013/14:177
Ny lag om virkesmätning
Prop. 2013/14:178
Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Prop. 2013/14:179
Lag om beslut i särskilda regeringsärenden
Prop. 2013/14:180
Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen
Prop. 2013/14:181
Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Prop. 2013/14:182
Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen
Prop. 2013/14:183
Lag om handel med timmer och trävaror
Prop. 2013/14:184
Ändringar i fiskelagen
Prop. 2013/14:186
Hushållning med havsområden
Prop. 2013/14:187
Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten
Prop. 2013/14:188
Gymnasieingenjörsutbildning för konkurrenskraft och tillväxt
Prop. 2013/14:189
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2013/14:190
Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag
Prop. 2013/14:191
Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande
Prop. 2013/14:192
Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen
Prop. 2013/14:194
Skärpt straff för mord
Prop. 2013/14:195
Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster
Prop. 2013/14:197
Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande
Prop. 2013/14:198
Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering
Prop. 2013/14:202
Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården
Prop. 2013/14:203
Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
Prop. 2013/14:206
Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar
Prop. 2013/14:207
Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel
Prop. 2013/14:208
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor
Prop. 2013/14:212
Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism
Prop. 2013/14:213
Cirkulär migration och utveckling
Prop. 2013/14:214
Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag
Prop. 2013/14:215
Ny lag om näringsförbud
Prop. 2013/14:216
Särskilt ömmande omständigheter
Prop. 2013/14:217
Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige
Prop. 2013/14:219
Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område
Prop. 2013/14:220
Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare
Prop. 2013/14:221
Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring – anpassning till nya EU-regler
Prop. 2013/14:222
Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter
Prop. 2013/14:223
Redovisningscentraler för taxi
Prop. 2013/14:224
Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
Prop. 2013/14:225
Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare
Prop. 2013/14:226
Skärpningar i vapenlagstiftningen
Prop. 2013/14:227
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
Prop. 2013/14:228
Förstärkta kapitaltäckningsregler
Prop. 2013/14:229
Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning
Prop. 2013/14:230
Informationsutbytesavtal med Macao SAR
Prop. 2013/14:231
Informationsutbytesavtal med Grenada
Prop. 2013/14:232
Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten
Prop. 2013/14:234
Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg
Prop. 2013/14:236
Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning
Prop. 2013/14:237
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
Prop. 2013/14:238
Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering
Prop. 2013/14:239
EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar – tillsyn och sanktioner
Prop. 2013/14:241
Tydlig prisuppgift vid taxiresor
Prop. 2013/14:242
Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
Prop. 2013/14:243
Lagvalsregler på civilrättens område – Rom I- och Rom II-förordningarna
Prop. 2013/14:246
Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår
Prop. 2013/14:248
Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
Prop. 2013/14:249
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
Prop. 2013/14:250
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan
Prop. 2013/14:251
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
Prop. 2013/14:254
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Prop. 2013/14:256
Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd