Dir. 2011:1
Översyn av företagsbeskattningen
Dir. 2011:2
Genomförande av ILO:s konvention (nr 188) om arbete ombord på fiskefartyg
Dir. 2011:3
Tilläggsdirektiv till havsplaneringsutredningen
Dir. 2011:4
Översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet
Dir. 2011:5
Tilläggsdirektiv till Rovdjursutredningen
Dir. 2011:6
Översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser
Dir. 2011:7
Fritt val av hjälpmedel
Dir. 2011:8
Tilläggsdirektiv till Översyn av hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar (S 2009:04)
Dir. 2011:9
Översyn av mottagandet av asylsökande ensamkommande barn
Dir. 2011:10
Ny branschsamverkan för svensk film
Dir. 2011:11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (Jo 2009:02)
Dir. 2011:12
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03)
Dir. 2011:14
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten
Dir. 2011:15
Tilläggsdirektiv till Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter (U2010:02)
Dir. 2011:16
Tilläggsdirektiv till Statsstödsutredningen
Dir. 2011:17
Översyn av lagstiftning och nationella mål
Dir. 2011:19
Tilläggsdirektiv till utredningen om Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i
Dir. 2011:20
Vinstfördelning vid expropriation
Dir. 2011:21
Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet
Dir. 2011:22
Nationell samordning för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang
Dir. 2011:23
Personuppgiftsbehandling inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i tillsynsverksamheten över denna
Dir. 2011:24
Litteraturens ställning
Dir. 2011:25
Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning
Dir. 2011:26
Utredning om åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen
Dir. 2011:27
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av anställningsvillkor för myndighetschefer (Fi 2010:07)
Dir. 2011:29
Delegation för hållbara städer
Dir. 2011:30
Genomförande av EU-direktiv om sena betalningar
Dir. 2011:31
Användningen av straffrätt
Dir. 2011:32
Översyn av Statistiska centralbyrån och statistiksystemet
Dir. 2011:33
Regeringskansliets förvaltning av företag med statligt ägande
Dir. 2011:34
Översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv
Dir. 2011:35
Ratificering av den internationella Hong Kong-konventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning
Dir. 2011:36
Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen
Dir. 2011:37
Högskolors föreskrifter
Dir. 2011:38
Framtidens stöd till konsumenter
Dir. 2011:39
Ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans
Dir. 2011:40
Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04)
Dir. 2011:41
Översyn av Sveriges havsgränser
Dir. 2011:42
Ett nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet
Dir. 2011:43
Utökad samverkan och samordning av Sveriges maritima resurser
Dir. 2011:44
Kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning
Dir. 2011:45
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2010:08)
Dir. 2011:46
Avveckling av Fiskeriverket
Dir. 2011:47
Skatte- och avgiftsuttag vid användandet av vissa vägar
Dir. 2011:49
Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning
Dir. 2011:50
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) Strategi för en giftfri miljö
Dir. 2011:51
Radio och tv i allmänhetens tjänst
Dir. 2011:52
En effektiv myndighetsstruktur i fråga om Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Dir. 2011:53
Utlänningslagen och EES-medborgare
Dir. 2011:54
Åtgärder för att öka småföretagens it-användning
Dir. 2011:55
Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet
Dir. 2011:56
Översyn av möjligheten att ge in nationella patentansökningar på engelska
Dir. 2011:57
Översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet
Dir. 2011:58
Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet
Dir. 2011:60
Vissa tomträtts- och arrendefrågor
Dir. 2011:61
Översyn av avgiftsstrukturen för hälso- och sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m.
Dir. 2011:62
Tilläggsdirektiv till Rovdjursutredningen (M 2010:02)
Dir. 2011:63
Tilläggsdirektiv till Fridskränkningsutredningen (Ju 2010:05)
Dir. 2011:64
Tilläggsdirektiv till Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter (U 2010:02)
Dir. 2011:65
Tilläggsdirektiv till Statsstödsutredningen
Dir. 2011:66
Särskild utredare för översyn av avfallsområdet
Dir. 2011:67
Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) - Miljöforskningsberedningen
Dir. 2011:68
Regler och villkor för fristående skolor m.m.
Dir. 2011:69
Tilläggsdirektiv till Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04)
Dir. 2011:72
En effektiv Sevesolagstiftning
Dir. 2011:73
Översyn av vissa frågor i minerallagen
Dir. 2011:75
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn
Dir. 2011:76
Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning
Dir. 2011:77
Förvaltare av alternativa investeringsfonder
Dir. 2011:78
Ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd
Dir. 2011:79
Utvärdering av reformen En modernare rättegång
Dir. 2011:80
Delegation för jämställdhet i arbetslivet
Dir. 2011:81
Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare
Dir. 2011:83
Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter
Dir. 2011:84
Översyn av AP-fondernas regelverk
Dir. 2011:85
Utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning
Dir. 2011:86
Integritet, effektivitet och öppenhet i en modern e-förvaltning
Dir. 2011:87
Lärlingsprovanställning - en ny anställningsform med utbildningsinnehåll
Dir. 2011:88
Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare
Dir. 2011:90
Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import av varor
Dir. 2011:91
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning - med syfte att nå gen
Dir. 2011:92
Översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå
Dir. 2011:93
Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen
Dir. 2011:94
En modern säkerhetsskyddslag
Dir. 2011:95
Tilläggsdirektiv till Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter (Ju 2010:13)
Dir. 2011:96
En förändrad läkarutbildning
Dir. 2011:99
Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration (Fi 2010:08)
Dir. 2011:100
Översyn av vissa byggfrågor
Dir. 2011:101
Utredning av verksamhetsform och förutsättningarna för flygtrafiktjänst i Luftfartsverket
Dir. 2011:102
Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor
Dir. 2011:103
Utvidgad frivillig försvarsverksamhet
Dir. 2011:104
Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan
Dir. 2011:105
Tilläggsdirektiv till Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04)
Dir. 2011:107
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (S 2008:09)
Dir. 2011:108
Utveckla hyresrättens förutsättningar
Dir. 2011:110
Vissa civilrättsliga förvaltningsärenden
Dir. 2011:111
Förbättrad tillgång till personuppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten m.m.
Dir. 2011:112
Översyn av det statliga stödet till dagspressen
Dir. 2011:113
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2011:114
Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen
Dir. 2011:115
Kommittén Svenska Unescorådet
Dir. 2011:116
Tilläggsdirektiv till Kulturmiljöutredningen (Ku 2011:02)
Dir. 2011:117
Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandling inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i tillsynsverksamheten över denna
Dir. 2011:118
Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden
Dir. 2011:119
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2011:121
Tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser m.m.
Dir. 2011:122
Modernisering av studiehjälpen och anpassning av studiestödet till nya studerandegrupper
Dir. 2011:123
Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för miljöstudier
Dir. 2011:124
Tilläggsdirektiv till Ägarutredningen