Prop. 1967:4
('angående reformerad lärar\xad utbildning',)
Prop. 1967:10
('med förslag till förord\xad ning om investeringsavgift för vissa byggnadsarbe\xad ten',)
Prop. 1967:11
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella ar\xad betsorganisationens allmänna konferens år 1966 vid dess femtionde sammanträde fattade beslut',)
Prop. 1967:12
('angående livränta till vissa personer',)
Prop. 1967:13
('med förslag till lag om tillfällig ökning av regeringsrådens antal',)
Prop. 1967:14
('angående tillägg till livräntor enligt förordningen den 11 juni 1943 (nr 347) om vissa ersättningar vid införandet av statsmonopol å importen av tobaksvaror',)
Prop. 1967:16
('med förslag till lag om ändring i utsökningslagen m. in.',)
Prop. 1967:18
('med förslag till lag om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll',)
Prop. 1967:26
('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet',)
Prop. 1967:30
('med förslag om kapital\xad tillskott till Vddevallavarvet aktiebolag',)
Prop. 1967:31
('med förslag till förord\xad ning om ändring i taxeringsförordningen den 23 no\xad vember 1956 (nr 623)',)
Prop. 1967:32
('angående omorganisa\xad tion av riksdagens ombudsmannaämbeten',)
Prop. 1967:36
('angående godkännande av en av Unescos generalkonferens antagen konvention mot dis\xad kriminering inom undervisningen',)
Prop. 1967:39
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1967:40
('med förslag till förord\xad ning angående ändrad lydelse av 12 och 20 §§ för\xad ordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt',)
Prop. 1967:43
('angående ökad utbildning av journalister rrv. to.',)
Prop. 1967:44
('angående fortsatt omorga\xad nisation av väg- och vattenbyggnadsverket, m. in.',)
Prop. 1967:48
('angående hälso- och sjuk\xad vård samt motionsverksamhet för studerande',)
Prop. 1967:51
('angående ökat stöd till skoglig forskning',)
Prop. 1967:52
('med förslag till förord\xad ning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 sep\xad tember 1951 (nr 648), m. m.',)
Prop. 1967:56
('angående bildande av ett statligt kreditaktiebolag för finansiering av in\xad vesteringar inom näringslivet',)
Prop. 1967:57
('angående riktlinjer för luftfartsverkets verksamhet och organisation',)
Prop. 1967:59
('angående naturvårdens organisation, m. m.',)
Prop. 1967:60
('angående användning av medel ur postverkets under stödskassa',)
Prop. 1967:61
('angående delning av bggg- nadsstgrelseorganisationen, in. m.',)
Prop. 1967:67
('angående vissa anslag till civilförsvaret',)
Prop. 1967:68
('angående central admi\xad nistration för hälso- och sjukvården samt socialvården, m. m.',)
Prop. 1967:73
('med förslag till lag angå\xad ende ändring i lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring, m. in.',)
Prop. 1967:74
('angående de nya lant- /^c bruksnämndernas organisation, in. in.',)
Prop. 1967:75
('med förslag angående effektivisering av verksamheten på pris- och kon\xad kurrensområdet samt konsumentvaruforskningen',)
Prop. 1967:77
('angående sammanlägg\xad ning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stock\xad holms län till en länsstyrelse, m. m.',)
Prop. 1967:79
('angående organisatio\xad nen av den statliga redovisnings- och revisionsverk\xad samheten, m. m.',)
Prop. 1967:81
('med förslag till kungö\xad relse om ändrad lydelse av 76 § 1 mom. byggnads\xad stadgan den 30 december 1959 (nr 612)',)
Prop. 1967:83
('med förslag till lag om tryggande av pensionsutfästelse m. m.',)
Prop. 1967:84
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1967:85
('angående vissa åtgärder inom vuxenutbildningens område m. m.',)
Prop. 1967:88
('med förslag till folk- bokföringsförordning, m. m.',)
Prop. 1967:90
('med förslag till förköps\xad lag m. m.',)
Prop. 1967:99
('angående bemyndi\xad gande att sälja viss staten tillhörig fast egendom, m. m.',)
Prop. 1967:100
('angående riktlinjer för bostadspolitiken, m.m.',)
Prop. 1967:101
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 10 juli 1947 (nr 523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främ\xad jande, m.m.',)
Prop. 1967:104
('angående anslag för budget\xad året 1967/68 till byggnadsarbeten samt inredning och ut\xad rustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.',)
Prop. 1967:105
('angående ytterligare ut\xad gifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1966/67',)
Prop. 1967:106
('med förslag till lag om ställande av säkerhet vid sällskapsresa till utlandet',)
Prop. 1967:107
('med förslag till lag om flyttning av fordon i vissa fall',)
Prop. 1967:110
('angående vissa anslags\xad frågor rörande försvaret för budgetåret 1967/68',)
Prop. 1967:111
('med förslag till för\xad ordning om ändrad lydelse av 56 § 4- mom. vägtra\xad fikförordningen den 28 september 1951 (nr 648)',)
Prop. 1967:113
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 81 § konkurslagen',)
Prop. 1967:114
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 28 § 1 och 2 mom. kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753), m. m.',)
Prop. 1967:116
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 1 december 1950 (nr 596) om rätt till fiske',)
Prop. 1967:121
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 30 maj 1916 (nr 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egen\xad dom eller gruva eller aktier i vissa bolag, m. m.',)
Prop. 1967:122
angående samordning av de nordiska ländernas statliga personalpensionering
Prop. 1967:131
('angående statlig medver\xad kan vid fastställande av anställnings- eller arbetsvillkor för vissa arbetstagare hos kommun eller annan allmän inrättning',)
Prop. 1967:132
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter på inkomst och förmögen¬ het
Prop. 1967:135
('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ förordningen den 4 juni 1954 (nr 519) angående kostnadsfria eller pris\xad nedsatta läkemedel',)
Prop. 1967:136
('angående ändringar i jaktlagstiftningen',)
Prop. 1967:137
('med förslag till lag om tillägg till vissa trafiklivräntor, m. m.',)
Prop. 1967:138
('med förslag till lag om ändring i föräldrabalken m. m.',)
Prop. 1967:139
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av övergångsbestämmelserna till lagen den 9 juni 1967 (nr 532) om ändring i 17 kap. handelsbalken',)
Prop. 1967:141
('med förslag till lag an\xad gående ändring i vissa delar av lagen den li juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom, m.m.',)
Prop. 1967:142
('med förslag till lag angå\xad ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, m.m.',)
Prop. 1967:143
('med förslag till förordning om studiemedelsavgifter, m. m.',)
Prop. 1967:144
('med förslag till lag an\xad gående dels begränsad giltighetstid för lagen den 18 juni 1925 (nr 334-) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område, dels ändrad lydelse av 1 och 1 a §§ samma lag',)
Prop. 1967:145
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 26 november 1920 (nr 796) om val till riksdagen m. m.',)
Prop. 1967:147
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring, m. in.',)
Prop. 1967:150
('med förslag till tull\xad taxa, m. m.',)
Prop. 1967:151
med förslag till lag med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen, medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och so¬ cialstyrelsen
Prop. 1967:152
('med förslag till lag an\xad gående dels fortsatt giltighet au 1 § andra stgcket lagen den 31 maj 1963 (nr 268) om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete, dels ändrad lydelse av 3 § samma lag',)
Prop. 1967:153
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 septem\xad ber 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1967:154
('med förslag till förord\xad ning angående ändring i förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt',)
Prop. 1967:155
('angående utgifter på tilläggsstat 1 till riksstaten för budgetåret 1967/68',)
Prop. 1967:160
('med förslag till förord\xad ning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 sep\xad tember 1951 (nr 648), såvitt avser bl. a. axeltryck, bruttovikt och fordonslängd, m. m.',)
Prop. 1967:162
('med förslag till lag med anledning av sammanslagning av öv er ståthållar äm\xad betet och länsstyrelsen i Stockholms län, m. m.',)
Prop. 1967:163
('angående statlig kredit\xad garanti för lån avseende anskaffning av lantbrevbärarbilar',)
Prop. 1967:165
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 3 § lagen den 5 december 1958 (nr 566) om ersättning för krigsskada å egen\xad dom',)
Prop. 1967:166
('med förslag till förord\xad ning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 sep\xad tember 1951 (nr 6^8) såvitt avser bl. a. fordons be\xad skaffenhet och utrustning, m. m.',)
Prop. 1967:167
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 17 juni 1932 (nr 223) med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län, m. in.',)
Prop. 1967:168
('angående viss konsult\xad verksamhet inom televerket',)
Prop. 1967:171
('med förslag till lag om hyresnämnder',)
Prop. Prop/1967:2
angående utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1966/67
Prop. Prop/1967:5
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 16 § lagen den 3 juni 1955 (nr 4-16) om sparbanker
Prop. Prop/1967:8
angående överlåtelse av staten tillhörig mark
Prop. Prop/1967:19
med förslag till lag angående ändring i lagen den 12 juni 194-2 (nr 350) om fornminnen, m. to.
Prop. Prop/1967:20
med förslag till lag an¬ gående ändrad Ig delse av 1 § lagen den 29 maj 196i (nr 321) om kommunal trafikövervakning
Prop. Prop/1967:22
med förslag till lag om antalet statsdepartement och statsråd utan departe¬ ment
Prop. Prop/1967:23
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 32 § förordningen den l'r december 1956 (nr 629) om erkända arbetslöshets¬ kassor
Prop. Prop/1967:24
angående ökning av statens andel i lotterimedel
Prop. Prop/1967:25
med förslag till lag om ändring i lagen den 6 juni 1925 (nr 382) angående uppvärmning av till kreatursföda avsedd mjölk m. m.
Prop. Prop/1967:27
med anhållan om ytt¬ rande över vissa rekommendationer och resolutioner som Europarådets rådgivande församling antagit vid sitt artonde ordinarie möte
Prop. Prop/1967:33
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 28 maj 1920 (nr 245) om medling i arbetstvister, m. m.
Prop. Prop/1967:35
angående vissa anslag ur kyrkofonden, m. m.
Prop. Prop/1967:37
angående utbyggnad av systemet med växtförädlingsavgifter, m. m.
Prop. Prop/1967:38
angående reglering av priserna på fisk under budgetåret 1967/68, m. m.
Prop. Prop/1967:41
angående musikdramatisk utbildning m. to.
Prop. Prop/1967:42
angående försöksverk¬ samhet på det nykterhets politiska området
Prop. Prop/1967:45
angående fortsatt valu¬ tareglering
Prop. Prop/1967:46
med förslag till lag med särskilda bestämmelser om riksbankens sedelutgiv¬ ning, m. in.
Prop. Prop/1967:47
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 1 decem¬ ber 1959 (nr 507) om allmän varuskatt
Prop. Prop/1967:53
med förslag till lag om ändrad Igdelse av 33 § och 40 § 2 mom. civilförsvars¬ lagen den 22 april 1960 (nr 74)
Prop. Prop/1967:54
angående bidrag för budget¬ året 1967/68 till handelshögskolan i Stockholm
Prop. Prop/1967:58
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 4 mars 1955 (nr 110) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar, m. m.
Prop. Prop/1967:62
angående anslag för bud¬ getåret 1967/68 till byggnadsstgrelsen m. in.
Prop. Prop/1967:66
med förslag till förord¬ ning om antidumping- och u t jämn in g stull, m. m.
Prop. Prop/1967:70
angående utbildning av lärare för synskadade och hörselskadade m. m.
Prop. Prop/1967:71
angående ytterligare anslag på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1966/67 till studiemedelsfonden
Prop. Prop/1967:72
angående vissa pensions¬ frågor, m.m
Prop. Prop/1967:76
angående omorganisa¬ tion av överstyrelsen för ekonomisk försvarsbered¬ skap
Prop. Prop/1967:78
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 § förordningen den 22 april 1960 (nr 77) angående byggnadsforskningsavgift
Prop. Prop/1967:80
angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1967/68
Prop. Prop/1967:82
med förslag till lag om ändrad lydelse av 35 § 4 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1967:86
angående eftergift av arvsskatt m. m.
Prop. Prop/1967:87
med förslag till lag om ändrad lydelse av 34 § arbetarskyddslagen den 3 januari 1949 (nr 1)
Prop. Prop/1967:89
angående rörelsemedel för domänverket
Prop. Prop/1967:91
angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Danmark rö¬ rande import av nötkött till Sverige
Prop. Prop/1967:92
med förslag till för¬ ordning angående ändring i tulltaxan den 12 sep¬ tember 1958 (nr 475), in. m.
Prop. Prop/1967:93
angående dispositionen av vissa medel ur skördeskadefonden
Prop. Prop/1967:94
angående godkännande av ett fördrag innehållande principer för staternas uppträdande vid utforskandet och utnyttjandet av yttre rymden, däri inbegripet månen och övriga him¬ lakroppar
Prop. Prop/1967:96
angående bemgndigan- de för Kungl. Maj:t att i visst fall avstå allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1967:97
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 54 § 2, 5 och 7 mom. lagen om val till riksdagen
Prop. Prop/1967:98
angående ökning av maximibeloppet för statens betalningsansvar i form av statsgaranti för exportkredit
Prop. Prop/1967:102
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse, m. m.
Prop. Prop/1967:103
angående ändrad orga¬ nisation av televerket
Prop. Prop/1967:108
med förslag till förord¬ ning om ändring i familjebidragsförordningen den 29 mars 1946 (nr 99)
Prop. Prop/1967:109
med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1967/68
Prop. Prop/1967:112
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o) och U:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regerings¬ rätt
Prop. Prop/1967:115
angående inrättande av fredningszoner för vandringsfiskens framkomst i Tor¬ ne skärgård, in. m.
Prop. Prop/1967:117
angående godkännan¬ de av överenskommelse mellan Sverige, Danmark och Norge om ömsesidig rätt till fiske i Skagerack och Kattegatt
Prop. Prop/1967:118
angående godkännande av överenskommelse om avgrånsningen av Sveriges och Norges fiskeområden i nordöstra Skagerack m. m.
Prop. Prop/1967:120
med förslag till lag an¬ gående ändrad Igdelse av 86 och 88 §§ lagen den 8 april 1927 (nr 77) om försäkringsavtal, m.m.
Prop. Prop/1967:122
angående samordning av de nordiska ländernas statliga personalpensionering
Prop. Prop/1967:123
angående försäljning av viss staten tillhörig mark
Prop. Prop/1967:124
angående överlåtelse av viss staten tillhörig mark m. m.
Prop. Prop/1967:126
med förslag till lag om ändring i vattenlagen in. m.
Prop. Prop/1967:127
med förslag till lag om ändrad lydelse av 7 § byggnadslagen den 30 juni 1947 (nr 385)
Prop. Prop/1967:129
angående vissa löne¬ anslag
Prop. Prop/1967:132
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter på inkomst och förmögen¬ het
Prop. Prop/1967:134
med förslag till lag om åtgärder mot diskriminering i internationell sjöfart
Prop. Prop/1967:140
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 1 juni 1951 (nr 308) om ekonomiska föreningar, m. m.
Prop. Prop/1967:146
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 28 februari 1958 (nr 52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente
Prop. Prop/1967:148
angående lönegrads- placeringen av vissa tjänster m. in.
Prop. Prop/1967:151
med förslag till lag med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen, medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och so¬ cialstyrelsen
Prop. Prop/1967:156
angående godkännande av 1967 års vetekonvention och 1967 års konvention om livsmedelshjälp
Prop. Prop/1967:157
angående fortsatt om¬ organisation av televerket, m. m.
Prop. Prop/1967:158
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att i vissa fall avstå allmänna arvs¬ fondens rätt till arv
Prop. Prop/1967:159
med förslag till lag om ändrad lydelse av 24 § 1 mom. och 39 § civilförsvars- lagen den 22 april 1960 (nr 74)
Prop. Prop/1967:161
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 6 april 1956 (nr 86) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg
Prop. Prop/1967:169
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o), 4-:o), lb:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1967:170
med förslag till lag om fortsatt giltighet av atomansvarighetslagen den 3 juni 1960 (nr 2b6)
Prop. Prop/1967:172
med förslag till lag om ändring i lagen den 9 juni 1967 (nr 537) angående änd¬ ring i lagen den U september 19U (nr 705) om aktie¬ bolag
Prop. Prop/1967:173
angående eftergift av fordringar på grund av torvlån
Prop. Prop/1967:175
angående ändrat huvud¬ mannaskap för serafimerlasarettet m. m.