Prop. 1942:4
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m.',)
Prop. 1942:5
('med förslag till rätte\xad gångsbalk',)
Prop. 1942:8
('med förslag till lag örn fornminnen m. m.',)
Prop. 1942:26
('med förslag till lag med vissa bestämmelser örn kungörande i kyrka',)
Prop. 1942:41
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 26 juni 1936 (nr 373) med vissa bestämmelser örn centralkassor för jordbrukskredit, m. m.',)
Prop. 1942:48
angående avsättande till nationalpark av viss del av det s. k. Muddus- området i Norrbottens län
Prop. 1942:98
('med förslag till lag örn ändring i vissa delar av kommunala val\xad lagen den 6 juni 1930 (nr 253) m. m.',)
Prop. 1942:113
('angående indragning av ersättningarna åt vissa församlingar till följd av lindring i främmande trosbekännares skattskyldighet',)
Prop. 1942:118
('angående bidrag och lån av statsmedel för anordnande av allmänna samlingslokaler',)
Prop. 1942:130
('med förslag till kungörel\xad se angående ändring i vissa delar av allmänna resereglementet den 27 juni 1929 (nr 210)',)
Prop. 1942:134
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1942:139
('angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv',)
Prop. 1942:142
('med förslag till lag angå\xad ende användande i vissa fall av prästlönefond m. m.',)
Prop. 1942:201
('med förslag till rekvisi\xad tionslag samt beredskapsförfogandelag',)
Prop. 1942:210
('angående den fortsatta utbyggnaden och organisationen av landets för sv ar skr af ter',)
Prop. 1942:213
('med förslag till förord\xad ning angående ändrad lydelse av 1 § 1 mom. och 2 § förordningen den 28 september 1928 (nr 376) örn sär\xad skild skatt å vissa lotterivinster, m. m.',)
Prop. 1942:241
('angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.',)
Prop. 1942:278
('med förslag till folksko\xad lans avlöningsreglemcnte m. m.',)
Prop. 1942:301
('med förslag till lag om hyresreglering m. m.',)
Prop. 1942:330
('med förslag till lag om änd\xad ring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående stenkolsfgndigheter m. m.',)
Prop. 1942:341
('med förslag till lag om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.',)
Prop. Prop/1942:3
angående fortsatt giltighet för förskottsstaten för försuarsväsendet, m. m.
Prop. Prop/1942:6
med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående stats- och kommu¬ nalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1942:7
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 7 § lagen den 13 juni 1921 (nr 299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter
Prop. Prop/1942:11
med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 12 juni 1925 (nr 338) om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänk¬ ligheter mot värnpliktstjänstgöring
Prop. Prop/1942:12
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineral- fyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1942:13
om inrättande av ett sär¬ skilt stift för Stockholm jämte vissa kringliggande om¬ råden
Prop. Prop/1942:14
angående gäl¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1942:15
med förslag till förord¬ ning angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1942:16
angående anslag till fortsatt utbyggnad av fjärr alar meidngsnätet in. m.
Prop. Prop/1942:17
angående återbetalande lill postbiträdet Laila Aurora Gustafsson, född An¬ dreasson, av viss del av till postverket inlevererat pen¬ ningbelopp
Prop. Prop/1942:18
angående periodisk efterbesiktning av gengasdrivna motorf ord on m. m.
Prop. Prop/1942:19
angående förvärv för sta¬ tens järnvägars räkning av aktier i aktiebolaget svenska godsbilcentraler m. fl. bolag
Prop. Prop/1942:20
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 6 juni 1924 (nr 361) om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårdslag)
Prop. Prop/1942:21
med förslag till lag om ändrad lydelse av 47 § 4 mom. sinnessjuk¬ lagen den 19 september 1929 (nr 321)
Prop. Prop/1942:22
angående förstärkning av åttonde huvudtitelns anslag till kommittéer och utred¬ ningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1942:23
angående för¬ säljning av kronan tillhörigt område i Halmstad
Prop. Prop/1942:24
angående för¬ säljning av ett till S:t Sigfrids sjukhus i Växjö upplåtet område
Prop. Prop/1942:25
med förslag till lag om anordnande av högmässogudstjänst såsom barnguds¬ tjänst
Prop. Prop/1942:28
angående anslag till elektriska lokomotiv
Prop. Prop/1942:29
angående höjning av vissa postavgifter m. m.
Prop. Prop/1942:30
angående avhändande av vissa kronan tillhöriga fastigheter och vägmarks- andelar
Prop. Prop/1942:31
angående ytter¬ ligare anslag till ändringsarbeten i fastigheten nr 4 i kvarteret Kungl. Trädgården i Stockholm
Prop. Prop/1942:32
angående befrielse för 0. Damberg m. fl. från viss betalningsskyldighet
Prop. Prop/1942:33
angående befrielse för A. Viktorsson från betalningsskyldighet till kronan på grund av virkesköp
Prop. Prop/1942:34
angående an¬ visande av vissa anslag å tilläggsstat II till riks- staten för budgetåret 1941'42
Prop. Prop/1942:36
med förslag till lag om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret
Prop. Prop/1942:37
med förslag till lag om preskription av rått till medel som innestå hos offent¬ lig myndighet
Prop. Prop/1942:38
med förslag till lag an¬ gående lindring i arrendevillkoren för vissa arrenda¬ torer av ecklesiastik jord
Prop. Prop/1942:39
med förslag till förord¬ ning angående grunder för lindring i arrendevillkoren för vissa arrendatorer av kronans jordbruksegendo¬ mar
Prop. Prop/1942:40
med förslag till lag om jämkning av arrendeavtal i vissa fall, m. m.
Prop. Prop/1942:42
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 11 juni 1918 (nr 375) angående en särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall
Prop. Prop/1942:43
med förslag till förord¬ ning om rätt att använda obligationer med 3 procent ränta tillhörande svenska statens tredje försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt
Prop. Prop/1942:44
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 4 § lagen den 17 juni 1938 (nr 287) örn semester•
Prop. Prop/1942:45
angående anslag ur kyrkofonden för budgetåret 1942/43 för biträde vid handläggning av boställsärenden och vad därmed äger samband
Prop. Prop/1942:47
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1942:48
angående avsättande till nationalpark av viss del av det s. k. Muddus- området i Norrbottens län
Prop. Prop/1942:49
angående disposition av Härnösands stifts byggnadskassa
Prop. Prop/1942:50
angående anslag till bidrag till ljus- och vedkassorna vid de allmänna läroverken
Prop. Prop/1942:51
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 193A (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1942:52
med förslag till förordning om viss tillämpning i fråga örn kött av älg med flera djur av lagen den 11 maj 1934 (nr 140) angående kött¬ besiktning och slakthus, m. m.
Prop. Prop/1942:53
angående ytterligare stats¬ understöd till torrläggning av vattensjuk mark inom Breareds m. fl. socknar av Hallands län
Prop. Prop/1942:54
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1942:55
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 1 mars 1940 (nr 117) rörande förbud mot befordran av vissa periodiska skrifter med statliga trafikmedel m. ni.
Prop. Prop/1942:56
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 1 november 1940 (nr 924) med särskilda bestämmelser angående patent vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1942:57
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 1 november 1950 (nr 925) med särskilda bestämmelser angående förmyn¬ derskap, godmanskap och boutredning vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1942:58
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 8 november 1940 (nr 926) med särskilda bestämmelser angående bolag, för¬ eningar, sparbanker, vissa andra inrättningar och sam- fälligheter samt stiftelser vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1942:59
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 31 maj 1940 (nr 473) örn förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud
Prop. Prop/1942:60
med förslag till lag om dyrtidstillägg under första halvåret 1942 å folkpensioner, invalidunderstöd och barnbidrag, m. m.
Prop. Prop/1942:61
angående rese- kostnadsersättning till viss personal vid försvars- väsendet
Prop. Prop/1942:62
angående rätt för vissa militära beställning shav are att tillgodo¬ räkna tid för anställning i utländsk krigstjänst för placering i löneklass m. m.
Prop. Prop/1942:63
angående särskild gottgörelse för utförande av viss minsvepning
Prop. Prop/1942:64
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1942:65
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1942:66
angående delaktighet i lärarinnornas pensionsanstalt för vissa lärarinnor vid dels kommunala flickskolor, dels ock Ateneums skol- köksseminarium
Prop. Prop/1942:68
angående försäljning av ett kronan tillhörigt område i Östertälje socken av Stockholms län
Prop. Prop/1942:69
med förslag till förordning örn vissa ändringar i förordningen den 16 maj 1890 (nr 21 s. 11) angående de allmänna grunder, som vid hgpoteksföreningars bildande och framtida verksam¬ het skola till efterrättelse lända
Prop. Prop/1942:71
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 21 juni 1940 (nr 561) örn tilläggsskatt å bensin, m. m.
Prop. Prop/1942:72
med förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen den 18 juni 1937 (nr 481) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser örn stämpelavgift vid köp och bute av fondpapper
Prop. Prop/1942:74
angående av¬ skiljande från aktiv stat av vissa beställningshavare vid försvarsväsendet
Prop. Prop/1942:75
angående stat för luft- fartsfonden för budgetåret 1942143
Prop. Prop/1942:76
angående emottagande av ett donerat institut för forskning rörande cement och betong m. m.
Prop. Prop/1942:77
med förslag till förordning angående ändring av 1, 3 och 5 §§ förordningen den 27 juni 1930 (nr 247) om utrotande av nötbromsen
Prop. Prop/1942:78
angående an¬ visande å tilläggsstat II till riksstaten för budget¬ året 1941142 av anslag till remontering m. m.
Prop. Prop/1942:79
angående änd¬ rade grunder för långtid stillägg åt vissa värnpliktiga
Prop. Prop/1942:80
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 30 december 1939 (nr 934) om tjänsteplikt, m. m.
Prop. Prop/1942:81
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 14 juni 1940 (nr 484) om undantag från gällande bestäm¬ melser rörande arbetstidens reglering m. m.
Prop. Prop/1942:82
angående vissa ändringar av bestämmelserna rörande relereationsresor för personal vid försvarsväsendet med tjänstgörings¬ ort i Boden m. m.
Prop. Prop/1942:83
angående anslag till viss godsvagnsutrustning för statens järnvägar
Prop. Prop/1942:84
med förslag till förord¬ ning om fortsatt uppskov med ikraftträdandet av fö¬ reskriven skatt å motorsprit
Prop. Prop/1942:85
med förslag till vissa änd¬ ringar i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1942:86
angående be¬ redande av sjukvård i Sverige åt barn från Fin¬ land
Prop. Prop/1942:87
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av utsökningslagen, m. m.
Prop. Prop/1942:88
angående anslag till skyddsläkemedel åt vissa kvinnor och harn
Prop. Prop/1942:89
angående befrielse för ar¬ rendatorn B. Landin från skyldigheten att betala viss husröteersättning
Prop. Prop/1942:90
angående anslag till ny posthusbyggnad i Borås m. m.
Prop. Prop/1942:91
angående reglering av sjöar inom Indalsälvens jlodområde m. m.
Prop. Prop/1942:92
med förslag till förord¬ ning om avlcortning och restitution av skatt på grund av viss militär tjänstgöring under år 19AO
Prop. Prop/1942:93
med förslag till förord¬ ning om semesterersättning m. m. till vissa över stat anställda för militär tjänstgöringstid under år 1940
Prop. Prop/1942:94
angående anslag till Hä¬ radsrätterna: Avlöningar
Prop. Prop/1942:95
angående rörelsekapital för domänverket
Prop. Prop/1942:96
angående anslag till värmeisolationsförsök i växthus
Prop. Prop/1942:97
angående grunder för kristillägg åt statliga befattningshavare m. fl.
Prop. Prop/1942:99
angående anslag till un¬ dervisning i meteorologi vid Stockholms högskola
Prop. Prop/1942:100
angående befri¬ else för E. E. Andersson m. fl. från ersättnings¬ skyldighet
Prop. Prop/1942:101
angående fortsatt tullfri¬ het för viss sjukvårds-, beklädnads- och sjuktransport- materiel
Prop. Prop/1942:102
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 26 april 1940 (nr 272) med särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1942:103
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 9 januari 1940 (nr 3) om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1942:104
angående anslag till förrådsbyggnader för telegrafverkets räkning i Västanfors
Prop. Prop/1942:105
angående anslag till an¬ skaffning av baracker m. m. för vissa staten tillhöriga torvmossar
Prop. Prop/1942:106
angående återbäring av arvsskatt för vissa donationer m. m.
Prop. Prop/1942:107
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 11 juni 1937 (nr 348) örn krigsförsäkring för ombord ä fartyg tjänstgörande personer, m. m.
Prop. Prop/1942:108
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 22 december 1939 (nr 895) angående rätt för Konungen att meddela särskilda bestämmelser örn riksbankens sedelutgivning och bank¬ rörelse m. m.
Prop. Prop/1942:109
med förslag till förord¬ ning med vissa bestämmelser angående nötboskaps- aveln
Prop. Prop/1942:110
angående ytter¬ ligare anslag till sjömätning sänd amål för budgetåret 194 L 42
Prop. Prop/1942:111
angående anslag till distributionsanläggningar och därmed samman¬ hängande arbeten vid statens kraftverk
Prop. Prop/1942:112
med förslag till förord¬ ning angående offentliga insamlingar
Prop. Prop/1942:114
angående förvärv av en Jämtlands fältjägarregernentes lägerkassa till¬ hörig soldathemsbyggnad
Prop. Prop/1942:115
angående över¬ st åthållar ämbetets organisation m. m.
Prop. Prop/1942:116
angående anslag till folktandvården för budgetåret 1942143
Prop. Prop/1942:117
med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 1 § och 2 § 1 mom. förordningen den 3 juni 1938 (nr 360) örn lindring i obemedlades och mindre bemedlades tand- vårdskostnader ra. ra.
Prop. Prop/1942:119
angående anslag till ut¬ byggnad av staten tillhöriga gruvanläggningar i Malå socken m. m.
Prop. Prop/1942:120
angående ianspråktagan- de av vissa anslag till sprängningsarbeten m. m. för oljelagring, m. m.
Prop. Prop/1942:121
angående viss ändring i reglementet för statens pensionsanstalt m. m.
Prop. Prop/1942:122
angående förstatligande av den allmänna väghållningen på landet
Prop. Prop/1942:123
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 18 april 1935 (nr 113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling
Prop. Prop/1942:124
med förslag till förord¬ ning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och ut¬ skänknings skatt å spritdrycker, m. m.
Prop. Prop/1942:125
angående dyrtidshjälp dt vissa pensionärer vid av staten övertagna enskilda järnvägar
Prop. Prop/1942:126
angående anslag till försäkring sr åd et m. m.
Prop. Prop/1942:127
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 (nr 55 s. 1) om ekonomiska föreningar
Prop. Prop/1942:128
angående anslag till iståndsättande av fjällstugorna vid färdleden Karesuando—norska gränsen
Prop. Prop/1942:129
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1942:131
angående temporär ut¬ sträckning av rätten för fiskefartyg att intaga gods från provianteringsfrilager i vissa städer
Prop. Prop/1942:132
angående tillstånd till skatteköp av den av aktiebolaget Västergötlands för¬ enade kalkindustrier innehavda kronolägenheten Carls¬ fors nr 2, en äng, i Bergs socken av Skaraborgs län
Prop. Prop/1942:133
angående överskridande av den i avlöning sstaten för lots- och fyrstaten upp¬ tagna anslagsposten till avlöningar till icke-ordinarie personal
Prop. Prop/1942:135
angående anslag till ut¬ byte av transformator vid Ulriksdals kungsgård m. m.
Prop. Prop/1942:136
angående anslag till ut¬ övande av statskontroll å krigsmaterieltillverkningen
Prop. Prop/1942:137
angående ersättning av statsmedel för taxeringsarbete i Stockholms stad för tiden 1 oktober 1942—30 september 1943
Prop. Prop/1942:138
angående åtgärder för stödjande av odlingen av matårter och bruna bönor
Prop. Prop/1942:140
angående försäljning av vissa allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1942:141
angående inrättande au en lånefond för bevattningsanläggningar m. m.
Prop. Prop/1942:143
angående anslag å till- läggsstat 11 för budgetåret 194l\42 till omkostnader för experiment- och försöksverksamhet genom Svenska gen¬ gasaktiebolaget
Prop. Prop/1942:144
med förslag till lag örn ändring i vissa delar av ecklesiastik boställs¬ ordning den 30 augusti 1932 (nr 400) m. m.
Prop. Prop/1942:145
angående anslag till länsnykterhetsnämnderna för budgetåret 1942143, m. m.
Prop. Prop/1942:146
angående anslag till sta¬ tens polisskola
Prop. Prop/1942:147
angående ytterligare anslag till uppförande av byggnader för flygtekniska försöks¬ anstalten
Prop. Prop/1942:148
angående dyrtidstillågg å vissa från handelsflottans pensionsanstalt utgående pensioner
Prop. Prop/1942:149
angående anslag till luftskyddsanordningar för vissa länsstyrelser
Prop. Prop/1942:150
angående anslag ur kyrkofonden till särskild prästerlig verksamhet utom riket
Prop. Prop/1942:151
angående försäljning av vissa lektorsprebendefastigheter
Prop. Prop/1942:152
angående ytterligare stats¬ understöd till Getåns vattenavledningsföretag i Hallands län
Prop. Prop/1942:153
angående anslag till bostadshus för postverkets räkning i Krylbo
Prop. Prop/1942:154
med förslag till kungö¬ relse om ändring av 58 § 3 mom. 7 punkten civila av- löningsreglementet den 4 januari 1939 (nr 8) m. m.
Prop. Prop/1942:155
angående pension åt vis¬ sa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1942:156
angående gäl¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1942:157
angående anslag för bud¬ getåret 1942143 till avlöningar vid musikaliska akade¬ mien
Prop. Prop/1942:158
angående understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda perso¬ ner
Prop. Prop/1942:159
angående anslag till djup¬ borrning efter salt och olja m. m. vid Hällviken i Skåne
Prop. Prop/1942:160
angående be¬ stridande från anslaget till diverse pensioner och understöd m. m. av viss livränta m. m.
Prop. Prop/1942:161
angående anslag till inventarier för sjökrigsskolan
Prop. Prop/1942:162
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 12 maj 1917 (nr 189) örn expropriation
Prop. Prop/1942:163
med förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § lagen den 27 juni 1924- (nr 321) angående införande av lagen örn förmynder¬ skap
Prop. Prop/1942:164
angående anslag till un¬ dersökningar rörande vissa möjligheter att framställa äggvitehaltiga fodermedel
Prop. Prop/1942:165
angående anslag till tull¬ verket för budgetåret 1942/43
Prop. Prop/1942:166
med förslag till stat för statens allmänna fastighetsfond för budgetåret 1942j43 m. m.
Prop. Prop/1942:167
angående överföring av en fastighet från statens järnvägars f amilie pensions¬ fond till statens allmänna fastighetsfond
Prop. Prop/1942:168
angående vidgad disposition av de till statens krigsförsäkringsnämnds förfogande ställda medlen
Prop. Prop/1942:169
angående anslag för brid¬ getår et 194%/43 till bidrag till anordnande av skol- bamsbespisning
Prop. Prop/1942:170
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. förordningen den 15 december 1914 (nr 436) angående statsmonopol å tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1942:171
angående anslag för budgetåret 1942/43 till centrala verkstadsskolor to. to.
Prop. Prop/1942:172
med förslag till lag om straff för överträdelser av vissa ransoneringsförfattnin- gar, m. m.
Prop. Prop/1942:173
med förslag till lag om ändring i vissa delar av allmänna förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293) samt örn fortsatt giltighet av lagen
Prop. Prop/1942:174
angående anslag till va¬ lutakontoret för budgetåret 1942143
Prop. Prop/1942:175
angående anslag för bud¬ getåret 1942/43 till folk- och småskoleseminarier m. m.
Prop. Prop/1942:176
angående anslag till avlö¬ ningar vid de allmänna läroverken m. m.
Prop. Prop/1942:177
med förslag till förord¬ ning om ändring av 3 § förordningen den 21 juli 1937 (nr 737) med vissa bestämmelser rörande till männi- skoföda avsedd mjölk och grädde m. m.
Prop. Prop/1942:179
angående anslag till om- och tillbyggnad av länsresidenset i Vänersborg
Prop. Prop/1942:180
angående statens bosättningslån
Prop. Prop/1942:181
angående för¬ värv av Blekinge kustbanor
Prop. Prop/1942:182
angående avstående i vissa fall från krav örn återbäring av utanordnat tillskott ur kyrkofonden till gäldande av prästlönekostnader
Prop. Prop/1942:183
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 21 juni 1940 (nr 645) örn skyldighet alt bortföra varuförråd, m. m.
Prop. Prop/1942:184
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 30 december 1939 (nr 951) angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.
Prop. Prop/1942:185
angående anslag till för- lagskapital för inköp av förnödenheter, m. m.
Prop. Prop/1942:186
angående ändrade grunder för främjande av vedproduktionen, m. m.
Prop. Prop/1942:187
angående an¬ visande av anslag ä tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1941142 för vissa fortifikatoriska anord¬ ningar m. m.
Prop. Prop/1942:188
angående försälj¬ ning till stiftelsen Kronobergs regementes soldathem av visst kronan tillhörigt område
Prop. Prop/1942:189
med förslag till förord¬ ning om visst undantag från bestämmelserna i 25 § första stycket förordningen den 15 december 1939 (nr 887) angående tillverkning och beskattning av malt¬ drycker
Prop. Prop/1942:190
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1942:191
med förslag till lag angå¬ ende rätt för länsstyrelse att i vissa fall meddela sär¬ skilda bestämmelser örn förvaring av sparbanks värde¬ handlingar
Prop. Prop/1942:192
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 15 december 1939 (nr 850) angående rätt för Konungen att i vissa fall med¬ dela särskilda bestämmelser örn bankaktiebolags kas¬ sareserv
Prop. Prop/1942:193
med förslag till lag om viss inskränkning i rätten att uthyra bostadslägenheter
Prop. Prop/1942:194
angående revision av tjånsteförteckningen m. m. i vad avser post- och tele¬ grafverken samt statens vattenfallsverk
Prop. Prop/1942:195
angående revision av tjänsteförteckningen m. m. i vad avser statens järn¬ vägar
Prop. Prop/1942:196
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 7 juni 1940 (nr 437) an¬ gående utövande under vissa utomordentliga förhål¬ landen av fullmäktige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret tillkommande befogenheter, lii. m.
Prop. Prop/1942:197
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 1 § förordningen den 19 december 1941 (nr 942) angående dyrtidstillågg åt vissa livräntetagare enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete, m. m.
Prop. Prop/1942:198
angående reglering av sockernäringen i riket
Prop. Prop/1942:199
angående förvärv av vattenrätt i Kynneälven i Bohuslän
Prop. Prop/1942:200
angående utövandet av statens tobaksmonopol
Prop. Prop/1942:202
angående återbäring av arvsskatt för vissa donationer
Prop. Prop/1942:203
angående över¬ skridande av viss anslagspost i den för riksförsäk- ringsanstalten fastställda avlöningsstaten
Prop. Prop/1942:204
med förslag till lag med särskilda bestämmelser örn uppfinningar av betydel¬ se för rikets försvar eller folkförsörjningen m. m.
Prop. Prop/1942:205
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 4 juni 1886 (nr 44 s. 1) angående ersättning av allmänna medel till vitt¬ nen i brottmål
Prop. Prop/1942:206
angående räntan å lån från egnahemslånefonden m. m.
Prop. Prop/1942:207
angående räntan å ogul¬ den'köpeskilling för viss kronoegendom
Prop. Prop/1942:208
angående över¬ skridande av viss anslagspost i den för landsfogdarna m. fl. fastställda avlöning sstaten
Prop. Prop/1942:209
angående reglering av handeln med strömming och sill m. m.
Prop. Prop/1942:211
angående fortsatt stats- garanti för exportkredit
Prop. Prop/1942:212
angående revision av tjänsteförteckningen m. m. i vad avser domänverket
Prop. Prop/1942:214
med förslag till förord¬ ning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1942:215
angående anslag till granskningsnämnden för vissa patentansökningar m. m.
Prop. Prop/1942:216
angående anslag till det civila luftskyddet för budgetåret 1942/43
Prop. Prop/1942:217
angående överskridande av den i kommerskollegii avlöningsstat upptagna an¬ slagsposten till avlöningar till övrig icke-ordinarie per¬ sonal
Prop. Prop/1942:218
angående vissa ändringar i villkoren för ett Aktiebolaget Kv. Tryckeriet beviljat lån
Prop. Prop/1942:219
angående över¬ skridande av viss anslagspost i den för länsstyrelserna fastställda avlöning sstaten
Prop. Prop/1942:220
angående anslag till länsstyrelserna för budgetåret 1942 43
Prop. Prop/1942:221
angående åtgärder för främjande av ökad bostadsproduktion rn. m.
Prop. Prop/1942:222
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 5 §§ lagen den 20 juni 1918 (nr 460) angående åtgärder mot ut¬ bredning av könssjukdomar
Prop. Prop/1942:223
angående anslag till kost¬ nader för årlig taxering för budgetåret 1942/43
Prop. Prop/1942:224
angående anslag till anordnande av skyddsrum i vissa statliga under¬ visningsanstalter
Prop. Prop/1942:225
angående vissa anslag till riksförsäkring sanstalten för budgetåret 1942)43
Prop. Prop/1942:227
angående anvisande av medel till statsbidrag för uppförande av frukt- och po¬ tatislagerhus m. m.
Prop. Prop/1942:228
angående åtgärder för ut¬ jämning av marknadspriserna å vissa förnödenheter m. m.
Prop. Prop/1942:229
med förslag till tjänste- och familjepensionsreglementen för arbetare m. m.
Prop. Prop/1942:230
angående utbyte av en kronan tillhörig tomt inom Torsby municipal¬ samhälle
Prop. Prop/1942:231
angående anslag till vissa statens tvångsarbets- och alkoholistanstalter
Prop. Prop/1942:232
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 6 § 2 mom. samt 7 och 31 §§ lagen den 28 juni 1935 (nr 434) örn folkpensionering, m. m.
Prop. Prop/1942:233
angående över¬ skridande av viss anslagspost i den för Överståt¬ hållarämbetet fastställda avlöning sstaten
Prop. Prop/1942:234
med förslag till förord¬ ning om rätt att vid taxering till kommunal inkomst¬ skatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åt¬ njuta avdrag för avsättning till investeringsfond
Prop. Prop/1942:235
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 10 mars 1939 (nr 68) örn statlig krigsförsäkring m. m.
Prop. Prop/1942:236
angående anslag till Medicinalstyrelsen: Beredskapsorganisation för budgetåret 1942143
Prop. Prop/1942:237
angående anslag till radiostation vid Norrköpings flygplats
Prop. Prop/1942:238
angående anslag till för- lagskapital för clearingkassan för smörjmedel
Prop. Prop/1942:239
angående anord¬ nande av reservstation m. m. för telegrafverket
Prop. Prop/1942:240
angående räntan å egnahemslån vid statens järnvägar och statens vatten/allsverk
Prop. Prop/1942:242
angående anvisande av ytterligare medel för utlämnande av krislån
Prop. Prop/1942:243
med förslag till lag om ändrad lydelse av 20, 21, 23 och 30 §§ lagen den 23 oktober 191A (nr 325) örn krigsdomstolar och rätte¬ gången därstädes
Prop. Prop/1942:244
med förslag till lag om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar, m. m.
Prop. Prop/1942:245
med förslag till lag angå¬ ende utsträckt tillämpning av lagen den 15 december 1939 (nr 856) om utbetalande av krigsriskersättning till sjömän
Prop. Prop/1942:246
angående vissa anslag för budgetåret 1942/42 till läroanstalterna för blinda och dövstumma m. m.
Prop. Prop/1942:247
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1, 4 °ch 40 §§ lagen den 6 juni 1980 (nr 259) örn församlingsstyrelse
Prop. Prop/1942:248
angående hjälpåtgärder åt vissa lägenhetsinnehavare å kronomark
Prop. Prop/1942:249
angående anvi¬ sande av anslag å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1941!42 för anskaffning av vissa upp¬ värm n i t ig.s app ar ater m. in.
Prop. Prop/1942:250
med förslag till förord¬ ning om visst undantag från bestämmelserna i 5 § för¬ ordningen den 2 juni 1922 (nr 260) örn automobil- skatt
Prop. Prop/1942:251
angående kostnaderna för uppförande av en hovrättsbgggnad i Göteborg
Prop. Prop/1942:252
angående omorganisa¬ tion av domsagoförvaltningen m. m.
Prop. Prop/1942:253
angående gäldande av vissa brandskadeersättningar m. m.
Prop. Prop/1942:254
med förslag till viss änd¬ ring i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1942:255
angående nedläggande av högre lärarinneseminariet m.m.
Prop. Prop/1942:256
angående vissa frågor rörande undervisningen vid de tekniska högskolorna m. m.
Prop. Prop/1942:257
med förslag till lag om ändring i lagen den 29 maj 1931 (nr 152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens
Prop. Prop/1942:258
med förslag till stat för försvarsväsendets fastig hets fond för hudget¬ året 1942/43
Prop. Prop/1942:259
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 14 juni 1940 (nr 503) angående upplösning av vissa sammanslutningar m. m.
Prop. Prop/1942:260
angående vissa anslag till socialstyrelsen
Prop. Prop/1942:261
angående för¬ stärkning av femte huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1942:262
angående anslag till kon¬ trollstyrelsen
Prop. Prop/1942:263
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 9:o), lito) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1942:264
angående förvärv för postverkets räkning av tomter i Östersund
Prop. Prop/1942:265
angående anslag till vissa by g gnad sarbeten vid Kronprinsessan Victorias kustsanatorium i Barkåkra
Prop. Prop/1942:266
angående vissa avlönings- in. jl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för hudgetåret 1942143
Prop. Prop/1942:267
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus, m. m.
Prop. Prop/1942:268
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 6 § och 6 kap. 5 § rätte¬ gångsbalken m. m.
Prop. Prop/1942:269
angående anslag till Krigsrätterna: Avlöningar m. m.
Prop. Prop/1942:270
angående vissa kapitalinvesteringar i försvarsväsendets fastig hetsfond
Prop. Prop/1942:272
angående för¬ säljning av ett kronan tillhörigt område i Boden
Prop. Prop/1942:274
angående lönereglering för lärarpersonalen vid folkhögskolor m. m.
Prop. Prop/1942:275
med förslag till lag om åtgärder mot vanhävd av jordbruk
Prop. Prop/1942:276
angående anslag till stat¬ liga åtgärder för tryggande av vedproduktionen m. m.
Prop. Prop/1942:277
med förslag till lag om avverkningsskyldighet
Prop. Prop/1942:279
angående an¬ visande av medel för vissa byggnadsföretag å Järva fältet
Prop. Prop/1942:280
angående för¬ läggningsort för nytt kär artilleriregemente
Prop. Prop/1942:281
angående för¬ värv av fastighet för överståthållarämbetets räkning
Prop. Prop/1942:282
angående anslag till tek- niskt-vetenskaplig forskning m. m.
Prop. Prop/1942:283
angående anslag till bygg¬ nadsforskning m. m.
Prop. Prop/1942:284
angående anslag till upp¬ förande av byggnad för skogsproduktforskning m. m.
Prop. Prop/1942:285
angående vissa markförvärv för lantförsvarets
Prop. Prop/1942:286
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens yrkeshem samt skol- och yrkeshem rn. fl.
Prop. Prop/1942:289
angående anslag till kam¬ marrätten för budgetåret 1942/43, m. m.
Prop. Prop/1942:290
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 126 § 1 mom. taxeringsför- ordningen den 28 september 1928 (nr 379)
Prop. Prop/1942:291
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 6 juni 1930 (nr 260) om församlingsstyrelse i Stockholm
Prop. Prop/1942:292
angående vissa anslag till folkskoleväsendet m. m.
Prop. Prop/1942:293
angående anslag till maritim ungdomsverksamhet
Prop. Prop/1942:294
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 24 mars 193S (nr 96) om understödsföreningar
Prop. Prop/1942:295
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 3 § förordningen den 24 mars 1938 (nr 102) örn olycksfalls- och yrkessjuk- domsersättning åt tvångsarbetare m. fl., m. m.
Prop. Prop/1942:296
angående ytter¬ ligare medel till anläggningar för elektrisk tågdrift
Prop. Prop/1942:297
angående de värnpliktigas avlöning m. m.
Prop. Prop/1942:298
angående åtgärder till främjande av sommarvistelse på landet för barn frän städer och andra tättbebyggda samhällen
Prop. Prop/1942:299
angående ersätt¬ ning i visst fall i anledning av olycksfall i arbete
Prop. Prop/1942:300
angående anslag till re¬ gistrering av motorfordon
Prop. Prop/1942:302
angående försäljning av Ydrehammars kvarn m. m. å kronoparken Norra Kvill i Kalmar län
Prop. Prop/1942:304
med förslag till lag om bestridande av kostnaderna för domsagas kansli, m. m.
Prop. Prop/1942:305
angående anslag för bud¬ getåret 1942/43 till högre kommunala skolor m. m.
Prop. Prop/1942:306
med förslag till lag om skyddsympning inom försvarsväsendet samt lag örn ändrad lydelse av 128 § strafflagen för krigsmakten
Prop. Prop/1942:307
angående fort¬ satt disposition av visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1942:308
angående anslag till mödrahjälpsv ensamheten m. m.
Prop. Prop/1942:309
angående ord¬ nande av Göta pansarlivgardes förläggning å Järva- fältet
Prop. Prop/1942:310
angående grunder för pension till vissa tjänstemän och arbetare, som vid statens övertagande av enskilt företag eller i sam¬ band med dylikt företags nedläggande m. m. övergått i statens järnvägars tjänst
Prop. Prop/1942:311
med förslag till lag om viss panträtt i spånadslin oell hampa samt lag med vissa tillfälliga bestämmelser angående panträtt enligt lagen örn viss panträtt i spånadslin och hampa
Prop. Prop/1942:314
angående anvi¬ sande av vissa anslag till statens sinnessjukhus
Prop. Prop/1942:315
angående dispositionen av kronoskogvaktarboställen å häradsallmänningar
Prop. Prop/1942:316
angående slutlig reglering av riksstaten för budgetåret 1941142 m. m.
Prop. Prop/1942:317
angående bemyndigande att vidtaga ändring i gällande reglering beträffande användningen av inom landet framställd sprit
Prop. Prop/1942:318
angående förvärv av mark för utökning av Upplands regementes öv¬ ningsfält och fältskjutningsterräng m. rn.
Prop. Prop/1942:319
angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område m. m.
Prop. Prop/1942:320
angående bostadsförsörj¬ ning för mindre bemedlade, barnrika familjer m. m.
Prop. Prop/1942:321
med förslag till förord¬ ning angående ytterligare utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela förordnande jämlikt 1 § förordningen den 7 juni 1935 (nr 259) örn accis å margarin och vissa andra fettvaror, m. m.
Prop. Prop/1942:322
angående vissa med den fortsatta utbyggnaden av landets försvars- kraftei' sammanhängande markförvärv
Prop. Prop/1942:323
med förslag till kungörelse om ändring i vissa delar av civila avlöningsreglementet den A januari 1939 (nr 8) m. m.
Prop. Prop/1942:324
med förslag till änd¬ ringar i vissa delar av allmänna tjänstepensions- och familjepensionsreglementena
Prop. Prop/1942:325
med förslag till folksko¬ lans tjänste- och famitjepensionsreglementen
Prop. Prop/1942:326
med förslag till förord¬ ning angående tillämpning av vissa särskilda bestäm¬ melser rörande taxeringsförfarandet år 1942 i fråga örn taxeringsförfarandet år 1943
Prop. Prop/1942:327
angående ändrade pen- sionsbestämmelser för lärarpersonal vid folkhögsko¬ lor och vissa lantbruksundervisningsanstalter
Prop. Prop/1942:328
angående vissa ytterligare med den fortsatta utbyggnaden av landets försvarskrafter sammanhängande markförvärv
Prop. Prop/1942:329
angående bidrag till anskaffning av permittentlokal i Stockholm
Prop. Prop/1942:331
angående anslag till sta¬ tens intressekontor för budgetåret 1942/43
Prop. Prop/1942:332
angående vissa anslag för budgetåret 1942/43 under tolfte huvudtiteln
Prop. Prop/1942:333
angående anslag till förberedande åtgärder för samordnande' av hem¬ orts försvar et
Prop. Prop/1942:334
angående över¬ skridande av viss anslagspost i den för lands¬ fiskalerna m. fi. gällande avlöningsstaten
Prop. Prop/1942:335
angående an- • slag till bidrag till avlöningar dt distrikts- och reservbarnmorskor rn. m.
Prop. Prop/1942:336
angående an¬ slag till statens hyresråd
Prop. Prop/1942:338
angående anslag till pris- rabattering å vissa livsmedel
Prop. Prop/1942:339
med förslag till förordning örn familjebidrag dt värnpliktiga under krig stjänstgöring m. m. (krigsfaini Ijebidragsför ord¬ ning) rn. rn.
Prop. Prop/1942:340
med förslag till förord¬ ning angående ändring i vissa delar av förordningen den 28 juni 1941 (nr 591) om familjebidrag åt värn¬ pliktiga med flera, vilka drabbats av kroppsskada
Prop. Prop/1942:342
angående in¬ rättande av statlig poliskår i Boden
Prop. Prop/1942:343
angående anslag till ar- betsrådet m. m.
Prop. Prop/1942:344
angående anslag till åtgärder för arbetsmarknadens reglering m. rn.
Prop. Prop/1942:345
angående gäldande av vissa ersättningar för vid jagarolyckan ä Hårs¬ fjärden förlorade enskilda tillhörigheter
Prop. Prop/1942:346
med förslag till förord¬ ning om trafikskatt
Prop. Prop/1942:347
angående anslag till kris- tillägg för budgetåret 1942/43
Prop. Prop/1942:349
med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln, m. m.
Prop. Prop/1942:350
angående ändring av vissa bestämmelser i krigsavlöningsreglementet
Prop. Prop/1942:351
angående försälj¬ ning av en statens järnvägar tillhörig fastighet i Kristinehamn
Prop. Prop/1942:352
angående vissa anslag till avskrivning av nya kapitalinvesteringar för budgetåret 1942/43
Prop. Prop/1942:353
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 30 maj 1873 (nr 31) örn rikets mynt
Prop. Prop/1942:354
angående fortsatt befrielse för riksbanken från skgldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld m. m.
Prop. Prop/1942:355
angående grunderna för uttagande av statlig inkomst- och förmögenhetsskatt för dr 1942 m. m.
Prop. Prop/1942:356
angående beredskapsstat för försvarsväsendet för budgetåret 1942/43
Prop. Prop/1942:357
med förslag till förord¬ ning om värnskatt för budgetåret 1942/43
Prop. Prop/1942:358
angående anslag till sär¬ skild ersättning för debitering av värnskatt för budget¬ året 1942)43
Prop. Prop/1942:359
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 2 § förordningen den 17 juni 1938 (nr 370) om särskild skatt d förmögen¬ het, m. m.
Prop. Prop/1942:360
med förslag till lantarbetstidslag
Prop. Prop/1942:361
angående be¬ redande av sjukhusvård, i Sverige dt krigsinvalider från Finland m. in.
Prop. Prop/1942:362
angående anslag till färdigställande av Sidsjöns sjukhus i Sunds¬ vall
Prop. Prop/1942:363
med förslag till lag om tillfällig förlängning av skyddstid för litterära verk