SOU 2016:3
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar
SOU 2016:4
Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget
SOU 2016:5
Låt fler forma framtiden!
SOU 2016:7
Integritet och straffskydd
SOU 2016:8
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag
SOU 2016:9
Plats för nyanlända i fler skolor
SOU 2016:10
EU på hemmaplan
SOU 2016:11
Olika vägar till föräldraskap
SOU 2016:12
Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
SOU 2016:13
Palett för ett stärkt civilsamhälle
SOU 2016:14
En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk
SOU 2016:15
Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse
SOU 2016:17
EU:s reviderade insolvensförordning m.m.
SOU 2016:18
En ny strafftidslag
SOU 2016:20
Föräldraledighet för statsråd?
SOU 2016:21
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige - Delbetänkande av Miljömålsberedningen
SOU 2016:23
Beskattning av incitamentsprogram
SOU 2016:24
En ändamålsenlig kommunal redovisning
SOU 2016:27
Som ett brev på posten -Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle
SOU 2016:28
Som ett brev på posten -Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle
SOU 2016:29
Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden
SOU 2016:30
Människorna medierna & marknaden - Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring
SOU 2016:31
Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion
SOU 2016:32
En trygg dricksvattenförsörjning
SOU 2016:33
Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon
SOU 2016:34
Revisorns skadeståndsansvar
SOU 2016:35
Vägen in till det svenska skolväsendet
SOU 2016:36
Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd
SOU 2016:37
Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd
SOU 2016:38
Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet
SOU 2016:39
Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning
SOU 2016:40
Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation
SOU 2016:41
Hur står det till med den personliga integriteten? – En kartläggning av Integritetskommittén
SOU 2016:42
Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m.
SOU 2016:43
Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m.– Järnvägsprotokollet
SOU 2016:44
Kraftsamling mot antiziganism
SOU 2016:45
En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad
SOU 2016:46
Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar
SOU 2016:47
En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige
SOU 2016:48
Regional indelning – tre nya län
SOU 2016:50
Genomförande av sjöfolksdirektivet
SOU 2016:51
Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
SOU 2016:52
Färre i häkte och minskad isolering
SOU 2016:53
Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton
SOU 2016:54
Till sista utposten - En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle
SOU 2016:55
Det handlar om jämlik hälsa - delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa
SOU 2016:56
Ny paketreselag
SOU 2016:57
Säkerhet i ny tid - Betänkande av utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten
SOU 2016:58
Ändrade mediegrundlagar
SOU 2016:59
På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik
SOU 2016:60
Ett starkare skydd för den sexuella integriteten
SOU 2016:61
Fokus premiepension
SOU 2016:62
Ökad insyn i välfärden
SOU 2016:63
En robust personalförsörjning av det militära försvaret
SOU 2016:64
Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete
SOU 2016:65
Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten
SOU 2016:66
Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor
SOU 2016:67
En översyn av överskottsmålet
SOU 2016:68
Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter
SOU 2016:69
En inkluderande kulturskola på egen grund
SOU 2016:70
Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer
SOU 2016:71
Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten
SOU 2016:72
Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet
SOU 2016:73
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
SOU 2016:74
Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk
SOU 2016:75
Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag
SOU 2016:76
Skatt på finansiell verksamhet
SOU 2016:77
En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning
SOU 2016:78
Ordning och reda i välfärden
SOU 2016:79
En känneteckensrättslig reform
SOU 2016:80
En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar
SOU 2016:81
Ett modernare utsökningsförfarande
SOU 2016:82
En översyn av lagstiftningen om företagsbot
SOU 2016:83
En svensk flygskatt
SOU 2016:84
Ny resegarantilag
SOU 2016:85
Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter
SOU 2016:86
Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon
SOU 2016:87
Bättre skydd mot diskriminering
SOU 2016:88
Logistik för högre försvarsberedskap
SOU 2016:89
För digitalisering i tiden
SOU 2016:90
Forskning och utveckling på försvarsområdet
SOU 2016:91
Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
SOU 2016:92
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - nationell samordning och kommunernas ansvar
SOU 2016:93
Klassificering av nya psykoaktiva substanser
SOU 2016:94
Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera
SOU 2017:69
Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter