SOU 1933:1
Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden
SOU 1933:2
Betänkande med förslag angående åtgärder för ett bättre utnyttjande av landets skogstillgångar
SOU 1933:3
Skatteutjämningsberedningen. 2
SOU 1933:4
Skatteutjämningsberedningen
SOU 1933:5
Utredning och förslag rörande åtgärder för beredande av ökade möjligheter att indraga lärartjänster vid folkskoleväsendet
SOU 1933:6
Förberedande utkast till strafflag
SOU 1933:7
Betänkande med förslag angående varningsmärken och säkerhetsanordningar vid korsningar i samma plan mellan järnväg och väg m. m
SOU 1933:8
Betänkande beträffande Vattenfallsstyrelsens taxor för elektrisk kraft till abonnenter på landsbygden.
SOU 1933:9
Betänkande med förslag till lag om rätt att med motorfordon befara enskild väg m. m.
SOU 1933:10
Betänkande och förslag rörande det akademiska befordringsväsendet och prokanslersinstitutionen
SOU 1933:11
Betänkande med förslag till organisation av det frivilliga skydds- och hjälparbetet beträffande frigivna fångar
SOU 1933:12
Jordbruksutredningens betänkanden. 9,
SOU 1933:13
Betänkande angående statsinlösen av Ostkustbanan och Uppsala-Gävle järnväg
SOU 1933:14
Bostadsfrågan såsom socialt planläggningsproblem : under krisen och på längre sikt : en undersökning rörande behovet av en utvidgning av bostadsstatistiken
SOU 1933:15
Utredning och förslag angående importmonopol på kaffe
SOU 1933:16
Automatisering av telefonnätet på Sveriges landsbygd
SOU 1933:17
Berättelse över Statens spannmålsnämnds verksamhet m.m. under år 1932.
SOU 1933:18
Betänkande med förslag angående ändrade bestämmelser om mjölkavgifters upptagande och användning
SOU 1933:19
Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden enligt beredningsnämndernas förslag vid 1933 års allmänna fastighetstaxering.
SOU 1933:20
Utredning rörande kostnaderna för vissa genom Statens arbetslöshetskommission utförda arbeten i jämförelse med kostnaderna för motsvarande i annan ordning utförda arbeten
SOU 1933:21
Utredning och förslag rörande grunder och förfaringssätt för dyrortsgrupperingsarbetet ävensom rörande i samband därmed stående frågor
SOU 1933:22
Förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan rubbning av själsverksamheten lidande personer
SOU 1933:23
Yttrande och förslag angående revision av gällande förordningar om kommunalstyrelse i Stockholm m. m
SOU 1933:24
Betänkande angående gottgörelse åt statsverket och de sportelberättigade i händelse av inteckningsförnyelsernas avskaffande m. m.
SOU 1933:25
Betänkande angående ordnandet av avsättningsförhållandena för inom riket tillverkad sprit m. m
SOU 1933:26
Betänkande om förbättrad utbildning i stadsplanekonst jämte vad därmed äger sammanhang
SOU 1933:27
Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående förbättrad deklarationskontroll och till förstärkt taxeringsorganisation m. m
SOU 1933:28
Förslag till vissa ändringar i Kungl. Byggnadsstyrelsens Normalförslag till byggnadsordningar m. m.
SOU 1933:29
Konjunkturspridningen : en teoretisk och historisk undersökning
SOU 1933:30
Utredning och förslag rörande rätt för sparbankerna och Postsparbanken att anlita ombud m. m
SOU 1933:31
Utredning angående ordningen för stadsdomartjänsternas tillsättande och om allmänna bestämmelser rörande rådhusrätternas rekrytering
SOU 1933:32
Betänkande rörande ändrade grunder för utarrendering av kronojord
SOU 1933:33
Sociala jordutredningens betänkande med förslag till åtgärder för att främja komplettering av ofullständiga jordbruk
SOU 1933:34
Betänkande med förslag rörande organisationen av Högre lärarinneseminariet och därmed sammanhängande frågor
SOU 1933:35
Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden. 5,
SOU 1933:36
Utredning angående tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter och därmed sammanhängande spörsmål
SOU 1933:37
Betänkande med förslag rörande ändringar i vissa delar av hälsovårdsstadgan, anordnande av bostadsinspektion på landsbygden m. m.
SOU 1933:38
Kungl. Socialstyrelsens utredning och förslag rörande förbättrande av skogs- och flottningsarbetarnas provianterings- och matlagningsförhållanden under vistelsen i skogarna : samt Kungl. Medicinalstyrelsens undersökning rörande de dietiska och hygieniska förhållandenas inverkan på skogsarbetarnas hälsotillstånd