Prop. 1956:7
('med förslag till förord\xad ning om kontroll å ädelmetallarbeten',)
Prop. 1956:17
('rörande ratifikation av en konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, /s* land och Norge om social trygghet',)
Prop. 1956:20
('med förslag till lag an\xad gående ändring i bidragsförskottslagen den 11 juni 19b3 (nr 382)',)
Prop. 1956:23
('angående godkännande av 1954 års internationella konvention till förhind\xad rande av havsvattnets förorening genom olja m. m.',)
Prop. 1956:33
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Belgien om utsträckning till Belgiska Kongo och mandatområdet Ruanda- Urundi av tillämpligheten av det mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 ingångna avtalet för und¬ vikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. 1956:42
('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ förordningen den 11 maj 1951 (nr 230) med provisoriska bestäm\xad melser om särskilda investeringsfonder för ersättan\xad de av förlorade inventarier och lagertillgångar, m. m',)
Prop. 1956:46
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å kvarlåtenskap
Prop. 1956:48
('angående vissa ändringar i polislönereglementet m. m.',)
Prop. 1956:62
med förslag till förord¬ ning angående omreglering av vissa ersättningar på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fis¬ kare, m. m.
Prop. 1956:71
('med förslag till förord\xad ning om ändring av förordningen den 1 juni 1951 (nr MO) med instruktion för värdering av skogsmark och växande skog vid taxering av fastighet (skogsvårderingsinstruktion)',)
Prop. 1956:83
('angående uppförande av klinik för alkoholsjukdomar vid karolinska sjukhuset',)
Prop. 1956:99
('angående anslag till Ak\xad tiebolaget Atomenergi, m. m.',)
Prop. 1956:100
('angående ratifikation av rättshjälpsavtal mellan Sverige och Frankrike',)
Prop. 1956:109
('angående ändring av huvudmannaskapet m. m. för garnisonssjukhuset i Boden',)
Prop. 1956:110
('angående vissa av\xad lönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvud\xad titel för budgetåret 1956/57 m. m.',)
Prop. 1956:116
('angående tjänstebostads- systemet m. m.',)
Prop. 1956:122
('med förslag till lag om jordbrukskasserörelsen m. m.',)
Prop. 1956:123
('angående skolväsendets ordnande på realskolestadiet under övergångstiden före enhetsskolans genomförande m. m.',)
Prop. 1956:126
('med förslag till lag om ersättning åt smittbärare, m. m.',)
Prop. 1956:127
('med förslag till vissa ändringar i fiskerättslagen m. m.',)
Prop. 1956:128
angående inrättande av eu civil reservläkarkår
Prop. 1956:137
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 27 juli 195b (nr 579) om ngkterhetsvård, m. m.',)
Prop. 1956:142
('med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken',)
Prop. 1956:143
('med förslag till allmän ordningsstadga, m. m.',)
Prop. 1956:144
('med förslag till förord\xad ning om erkända arbetslöshetskassor m. m.',)
Prop. 1956:146
('med förslag angående fondering jämlikt 39 § lagen den 3 januari 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring',)
Prop. 1956:147
('med förslag till allmän prisregleringslag, m. m.',)
Prop. 1956:148
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 25 september 1953 (nr 603) om motverkande i vissa fall av konkurrensbe\xad gränsning inom näringslivet m. m.',)
Prop. 1956:150
('med förslag till taxe- ringsförordning, m. m.',)
Prop. 1956:160
('angående tjänstgörings\xad tiden för tandläkare inom folktandvården',)
Prop. 1956:161
('med förslag till ändrad lydelse av 96 och 99—101 §§ regeringsformen',)
Prop. 1956:162
('med förslag till lag om ändring i butikstångningslagen den 21 juli 1948 (nr 608)',)
Prop. 1956:165
angående åtgärder i prisreglerande sgfte på jordbrukets område in. m.
Prop. 1956:166
('med förslag till ändrad lydelse av 24 § riksdagsordningen m. m.',)
Prop. 1956:168
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.',)
Prop. 1956:172
('angående godkännan\xad de av överenskommelse mellan Sverige och Förbunds\xad republiken Tyskland rörande tyska tillgångar i Sve\xad rige, m. m.',)
Prop. 1956:173
('med förslag till lag om ändring i vattenlagen m. m.',)
Prop. 1956:175
('angående komplette\xad ring av riksstatsförslaget för budgetåret 1956/57, m. m.',)
Prop. 1956:176
('angående riktlinjer för utvecklingsarbetet på atomenergiområdet',)
Prop. 1956:178
('med förslag till lag om rätt att utvinna atomenergi m. m. (atomenergilag), m. m.',)
Prop. 1956:182
('med förslag till skol\xad styrelselag m. m.',)
Prop. 1956:184
('med förslag till lag om skydd för vissa kartor, m. m.',)
Prop. 1956:185
('med förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen den 15 juli 19)) (nr 536)',)
Prop. 1956:187
('angående godkännan\xad de au avtal mellan Sverige och Norge för undvikan\xad de av dubbelbeskattning beträffande skatter å in\xad komst och förmögenhet',)
Prop. 1956:191
('om godkännande av vissa inom ramen för det allmänna tull- och handels\xad avtalet (GATT) lämnade tullkoncessioner jämte där\xad av föranledda ändringar i gällande tulltaxa, m. m.',)
Prop. 1956:193
('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. samt 5 § för\xad ordningen den 26 februari 195b (nr 72) angående om\xad sättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker och vin',)
Prop. 1956:198
('angående organi\xad serande av en svensk F.N.-styrka',)
Prop. 1956:200
('angående anslag till supplementär jordbrukskredit ',)
Prop. Prop/1956:3
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 6 § förordningen den 5 juni 1953 (nr 293) om särskild sjömansskatt
Prop. Prop/1956:6
med förslag till lag om ändring i lagen den 14- juni 1917 (nr 380) om införsel i avlöning, pension eller livränta, m. m.
Prop. Prop/1956:8
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 3 § 3 mom. förord¬ ningen den 3 maj 1929 (nr 62) om särskild skatt å bensin och motorsprit
Prop. Prop/1956:10
med förslag till lag om fortsatt giltighet av hembiträdeslagen den 30 juni 194b (nr 461)
Prop. Prop/1956:11
med förslag till lag med vissa bestämmelser om val till riksdagens andra kam¬ mare för perioden 1957—1960
Prop. Prop/1956:12
med förslag till lag om ändrad lydelse av 9 kap. 24 och 33 §§ vattenlagen
Prop. Prop/1956:13
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § lagen den 4 mars 1955 (nr 86) i anledning av Sveriges anslutning till de inter¬ nationella fördragen angående godsbefordran å järn¬ väg samt angående befordran å järnväg av resande och resgods
Prop. Prop/1956:14
angående anslag till stöd¬ lån till jordbrukare
Prop. Prop/1956:15
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. Prop/1956:16
angående fortsatt disposition av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1956:19
angående frågor om befrielse från ersättningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1956:21
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 29 juni 1945 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom, m. m.
Prop. Prop/1956:22
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 3 januari 19i7 (nr 1) om allmän sjukförsäkring m. m.
Prop. Prop/1956:24
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser om begränsning av skatt på grund av 1955 års taxering
Prop. Prop/1956:25
angående täckande av vissa medelsbrister, redovisade såsom propriebalan- ser i försvarets civilförvaltnings räkenskaper
Prop. Prop/1956:26
angående bestri¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1956:27
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 2 § förordningen den 12 februari 1943 (nr H) om kupongskatt
Prop. Prop/1956:28
angående befrielse i vissa fall från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1956:29
angående ersätt¬ ning till Margareta Berglöw m. fl.
Prop. Prop/1956:30
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 21 december 1949 (nr 655) med särskilda bestämmelser om utskrivning frän sinnessjukhus
Prop. Prop/1956:31
angående fortsatt dis¬ position av visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1956:32
angående försäljning av vissa kronoegendomar
Prop. Prop/1956:33
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Belgien om utsträckning till Belgiska Kongo och mandatområdet Ruanda- Urundi av tillämpligheten av det mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 ingångna avtalet för und¬ vikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1956:34
med förslag till förordning om ändring av 6 § familjebidragsförord¬ ningen den 29 mars 1946 (nr 99)
Prop. Prop/1956:37
angående prisutjäm¬ ningsavgift m. m.
Prop. Prop/1956:38
angående grunderna för fortsatt stöd åt lin- och hampodlingen
Prop. Prop/1956:39
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1956:40
angående anslag för bud¬ getåret 1956/57 till statens jordbruksnämnd m. m.
Prop. Prop/1956:41
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1956:43
med förslag till lag om ändrad lydelse av 74 § gruvlagen den 3 juni 1938
Prop. Prop/1956:44
angående vissa anslag ur kyrkofonden m. m.
Prop. Prop/1956:46
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å kvarlåtenskap
Prop. Prop/1956:47
med förslag till lag om ändrad lydelse av punkt 2 av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1956:49
angående över¬ låtelse av vissa, kronan tillhöriga fastigheter
Prop. Prop/1956:50
angående vidgad möj¬ lighet till erhållande av studielån med statlig kre¬ ditgaranti
Prop. Prop/1956:51
med förslag till änd¬ rad lydelse av 22 § 2 mom. regeringsformen
Prop. Prop/1956:52
med förslag till lag om tillfällig ökning av regeringsrådens antal
Prop. Prop/1956:53
angående godkännande av avtal om inrättande och drift av ett silikatforsk- ningsinstitut, m. m.
Prop. Prop/1956:54
angående ersätt¬ ning i vissa fall i anledning av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom
Prop. Prop/1956:55
angående anslag för budgetåret 1956157 till avlöningar vid karolinska sjuk¬ huset
Prop. Prop/1956:56
om godkännande av han¬ delsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien
Prop. Prop/1956:58
angående godkännande av avtal om fortsatt drift av Institutet för konserve¬ rings forskning, m. m.
Prop. Prop/1956:59
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1956:60
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1956:61
med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1956/57
Prop. Prop/1956:62
med förslag till förord¬ ning angående omreglering av vissa ersättningar på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fis¬ kare, m. m.
Prop. Prop/1956:63
angående den tekniska skolutbildningen
Prop. Prop/1956:64
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag, avseende ecklesiastik¬ departementets verksamhetsområde, m. m.
Prop. Prop/1956:65
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 56 § 3 mom. och 58 § 1 mom. uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272)
Prop. Prop/1956:66
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 och 5 §§ förordningen den 27 mars 1953 (nr 95) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, m. m.
Prop. Prop/1956:67
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1956:68
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. förord¬ ningen den 21 juni 1922 (nr 277) angående postspar¬ banken
Prop. Prop/1956:69
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 57 och 60 §§ lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse, m. m.
Prop. Prop/1956:70
angående anslag till statens rättskemiska laboratorium: avlöningar för budgetåret 1956157
Prop. Prop/1956:72
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1956:73
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 3 juni 1949 (nr 314) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassare¬ serv, så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
Prop. Prop/1956:74
angående Sveriges an¬ slutning till det reviderade allmänna tull- och han¬ delsavtalet (GATT) samt till avtalet rörande Orga¬ nisationen för handelssamarbete (OTC) m. m.
Prop. Prop/1956:75
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 2 § förordningen den 30 mars 1951 (nr H8) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till vissa stiftelser, m. m.
Prop. Prop/1956:77
angående omorganisa¬ tion av statens lantbrukskemiska kontrollanstalt samt kemiska analgslaboratoriet vid lantbrukshögskolan och statens lantbruksförsök m. m.
Prop. Prop/1956:78
angående anslag för bud¬ getåret 1956/57 till valutakontoret
Prop. Prop/1956:79
angående anslag till er- sättningsanstalter för Långholmen och för kvinno- fängelset i Växjö
Prop. Prop/1956:80
angående försöksverk¬ samheten med nioårig enhetsskola m. m.
Prop. Prop/1956:81
angående statstjänste- männens löner under år 1956 m. m.
Prop. Prop/1956:84
angående anslag för budgetåret 1956/57 till universitetskanslersämbetet, m. m.
Prop. Prop/1956:85
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 30 juni 19i3 (nr Hi) om tillståndstvång för byggnadsarbete samt angående fortsatt giltighet av samma lag
Prop. Prop/1956:86
angående reglering av priserna på fisk under budgetåret 1956157 m. m.
Prop. Prop/1956:88
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 10 § 1 mom. förordningen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt
Prop. Prop/1956:89
angående vissa åtgär¬ der för ökad intagning vid universitet och högskolor
Prop. Prop/1956:90
angående television
Prop. Prop/1956:91
angående anslag till skyddsympning mot polio
Prop. Prop/1956:92
angående återbäring av vissa skattebelopp, m. m.
Prop. Prop/1956:94
angående vissa anslag till universitetssjukhusen m. m.
Prop. Prop/1956:95
angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1956/57
Prop. Prop/1956:96
angående vissa anslag till epileptikervården för budgetåret 1956j57
Prop. Prop/1956:97
angående inrättande av en statens pris- och kartellnämnd, m. m.
Prop. Prop/1956:98
angående anslag för bud¬ getåret 1956/57 till arbetarskyddsstyrelsen och yrkes¬ inspektionen m. m.
Prop. Prop/1956:101
angående anslag för bud¬ getåret 1956/57 till Svenska sjukhuset i Korea
Prop. Prop/1956:102
angående anläg¬ gande av ett godsspår Morjärv—Karlsborgs bruk
Prop. Prop/1956:103
angående anslag till kom¬ merskollegium samt statens handels- och industri¬ kommission
Prop. Prop/1956:104
angående försälj¬ ning av viss, televerket tillhörig fastighet
Prop. Prop/1956:106
angående vissa byggnads¬ arbeten vid statens sinnessjukhus m. m.
Prop. Prop/1956:107
med förslag till lag om höjning av folkpensioner m. m.
Prop. Prop/1956:108
angående anslag för budgetåret 1956/57 till Stockholms högskola m. in.
Prop. Prop/1956:111
angående ytterligare ut¬ gifter för fångvården å tilläggsstat II för budgetåret 1955/56
Prop. Prop/1956:112
angående vissa markförvärv för försvaret
Prop. Prop/1956:113
angående avgiftsfri upplåtelse av kronoegendomen 3 mantal Arno 1 (Biskops- Arnö) i Över grans socken till stiftelsen för föreningen Nordens institut
Prop. Prop/1956:115
angående eftergivande av viss återbetalningsskgldighet till statsverket
Prop. Prop/1956:117
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedel¬ utgivning, in. m.
Prop. Prop/1956:118
med förslag till lag om ändrad lydelse av 12 kap. 2 och 3 §§ rättegångsbal¬ ken
Prop. Prop/1956:119
angående anslag för budgetåret 1956/57 till atomforskning
Prop. Prop/1956:120
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Norge rörande transittra- fiken över hamnar i Trondheimsf jorden, m. m.
Prop. Prop/1956:121
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1956:124
angående lönegradspla- ceringen för vissa tjänster m. m.
Prop. Prop/1956:125
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1955/56
Prop. Prop/1956:128
angående inrättande av eu civil reservläkarkår
Prop. Prop/1956:129
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1956:130
angående anslag till för- valiningsbgggnad för vattenfallsstyrelsen
Prop. Prop/1956:131
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 19 november 191b (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1956:132
angående reglering av anställningsförhållandena för vissa läkare vid karolin¬ ska sjukhuset m. fl. undervisningssjukhus m. m.
Prop. Prop/1956:133
angående höjning av vissa enligt allmänna resereglementet den 21 november 1952 (nr 735) utgående traktamenten m. m.
Prop. Prop/1956:134
med förslag till lag om ändrad lydelse av 12 § lagen den 8 april 1927 om dödande av förkommen handling
Prop. Prop/1956:135
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser angående insätt¬ ning å skogskonto i vissa fall
Prop. Prop/1956:136
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 och 12 §§ lagen den 29 juni 1945 (nr 420) om semester, m. m.
Prop. Prop/1956:138
angående provisorisk ändring i grunderna för reglering av restauratörernas utskänkningsvinst
Prop. Prop/1956:139
angående garanti för visst lån till Aktiebolaget Statens skogsindustrier
Prop. Prop/1956:140
angående reglering av sockernäringen i riket m. m.
Prop. Prop/1956:141
rörande ratifikation av en konvention mellan Sverige och Italien rörande so¬ cial trygghet
Prop. Prop/1956:145
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Europarådets råd¬ givande församling år 1955 Vid dess sjunde ordinarie möte fattade beslut
Prop. Prop/1956:149
angående riktlinjer för sjöräddning sväsendet
Prop. Prop/1956:151
angående överlå¬ telse av viss kronan tillhörig mark m. m.
Prop. Prop/1956:152
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § lagen den 19 november 1886 (nr 84 s. 14) angående skyldighet för utländsk man att i rättegång vid svensk domstol mot inländsk man ställa borgen för kostnad och skada
Prop. Prop/1956:153
med förslag till förord¬ ning om ändrad lijdelse av 10 § förordningen den 4 oktober 1929 (nr 307) angående tullrestitution
Prop. Prop/1956:154
angående fråga om be¬ frielse från betalningsskgldighet till kronan
Prop. Prop/1956:155
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o), l:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1956:156
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 21 december 19i5 (nr 872) om verkställighet av frihetsstraff m. m.
Prop. Prop/1956:157
med förslag till ändring i 19A7 års tjänstepensionsreglemente för arbetare, m. m.
Prop. Prop/1956:158
angående vissa ändringar i statens allmänna avlöningsreglemente m. m.
Prop. Prop/1956:159
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 15 juni 1935 (nr 337) om kommunalstyrelse i Stockholm
Prop. Prop/1956:163
angående uppförande av neurologiska och neurokirurgiska kliniker vid karo¬ linska sjukhuset
Prop. Prop/1956:164
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 21 september 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten
Prop. Prop/1956:165
angående åtgärder i prisreglerande sgfte på jordbrukets område in. m.
Prop. Prop/1956:167
med förslag till ändrad lydelse av 1 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförord¬ ningen
Prop. Prop/1956:169
med förslag till lag an¬ gående ändring i övergångsbestämmelserna till lagen den 3 juni 1955 (nr 314) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Prop. Prop/1956:170
angående godkännande av tilläggsavtal till avtalet den 2b december 1936 mel¬ lan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbel¬ beskattning och fastställande av bestämmelser angå¬ ende ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter, m. m.
Prop. Prop/1956:171
angående fortsatt sam¬ arbete mellan staten och Trafikaktiebolaget Gränges¬ berg—Oxelösund i Luossavaara—Kiirunavaara aktie¬ bolag
Prop. Prop/1956:174
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa, m. m.
Prop. Prop/1956:177
med förslag till änd¬ rad lydelse av 6 § riksdagsordningen
Prop. Prop/1956:180
angående godkännande av en den 22 mars 1956 avslutad överenskommelse mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland rö¬ rande återställande av rättigheter på det industriella rättsskyddets område, m. m.
Prop. Prop/1956:181
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Nya Zeeland för undvi¬ kande av dubbelbeskattning och förhindrande av skat¬ teflykt beträffande inkomstskatter
Prop. Prop/1956:183
angående godkännande av Sveriges anslutning till ett internationellt veteav¬ tal
Prop. Prop/1956:186
angående vissa åtgärder i samband med nedläggandet av driften vid linbered- ningsverket i Mellansel
Prop. Prop/1956:188
med förslag till förord¬ ning om investeringsavgift för år 1957, m. m.
Prop. Prop/1956:189
med förslag angående visst lotteriförfarande i samband med återbetalning av överskjutande preliminär skatt
Prop. Prop/1956:190
angående ett extra bi¬ drag till den verksamhet som bedrives av Förenta Nationernas flyktingkommissarie
Prop. Prop/1956:192
angående anslag till inköp av polioympämne
Prop. Prop/1956:194
angående godkännande av tilläggsprotokoll nr 8 till överenskommelsen den 19 september 1950 angående upprättande av en euro¬ peisk betalningsunion
Prop. Prop/1956:195
angående anslag å tilläggsstat I för budgetåret 1956/57 till utökning av ngkterhetsvårdens anstaltsorganisation
Prop. Prop/1956:196
angående ytterligare un¬ derstöd till båttrafiken i Stockholms skärgård
Prop. Prop/1956:197
angående anslag å till- läggsstat 1 till riksstaten för budgetåret 1956/57 till Bidrag till företagareföreningar m. fl. och till Fon¬ den för lån till företagareföreningar in. fl.
Prop. Prop/1956:199
med begäran om riks¬ dagens samtycke till förordnande att 2 § första och tredje styckena samt 3—9 §§ allmänna förfogande¬ lagen ävensom 2—5 §§ allmänna ransoneringslagen skola träda i tillämpning
Prop. Prop/1956:201
angående godkännande av viss ändring i avtalet mellan Sverige och Norge rörande transittrafiken över hamnar i Trondheims- f jorden